علائم تجاری

خسارت تاخیر تادیه چک های برگشتی از طریق صدور اجرائیه مستقیم توسط دادگاه امکان پذیر نیست| دفتر حقوقی موکل

بر اساس نظر شورای نگهبان، خسارت تاخیر تادیه چک های برگشتی از طریق صدور اجرائیه مستقیم توسط دادگاه (موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک جدید) امکان پذیر نیست

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید