علائم تجاری

محاسبه مهریه

دفتر حقوقی موکل- بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخه 13/ 2/ 1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد:

عدد شاخص در سال قبل را بر عدد شاخص در سال وقوع عقد تقسیم می کنیم و نتیجه را در مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ضرب می کنیم به این ترتیب مبلغ مقدار مهریه به نرخ روز مشخص خواهد شد. این نحوه محاسبه به شکل فرمولی به صورت زیر است:

 

الف - نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رايج كشور :

 عدد شاخص سال قبل

مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه ×   ----------------------------------   =  ارزش مهريه در حال حاضر

 عدد شاخص سال وقوع عقد

 

 

ب - نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رايج كشور درخصوص زوجه اي كه شوهرش فوت نموده :

 

عدد شاخص سال فوت شوهر

                      مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه  ×  ---------------------------------------  =  ارزش مهريه زوجه در صورتي كه شوهر فوت نموده

عدد شاخص سال وقوع عقد

 

به طور مثال اگر ازدواج با مبلغ مهریه دویست هزار ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در تاریخ مطالبه بعنوان مثال در سال 1389 از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال 1388 ÷ عدد شاخص در سال 1352 = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389) بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است: ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389) = 200000 ریال ×  03/ 203 ÷ 47/ 0= 745/ 395/ 86
در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1389 (زمان تأدیه) معادل 745 /395 /86 ریال می‌باشد. بدیهی است که تا سال 1389 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1388 یعنی عدد 03/ 203 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1389 و ورود به سال 1390 شاخص سال 1389 جایگزین شاخص سال 1388 خواهد گردید.

 

برای دیدن شاخص بهای سالیانه  تا سال 1395 جهت محاسبه مهریه فایل پیوست را دانلود فرمایید.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید