علائم تجاری

نام و نشان دفتر

کلمات ترکیبی « دفتر خدمات حقوقی موکل» به انضمام  تصویر آن،به عنوان علامت تجاری در حوزه خدمات حقوقی در اداره علامت تجاری تحت شماره  241973 به ثبت رسیده است.

نماد و نشان تصویری « دفتر خدمات حقوقی موکل»، برگرفته شده از ترکیب تصویری دو آدمک روی صندلی مقابل هم در حال گفتگو زیر ترازوی عدالت می باشد که بیانگر همراهی(حمایت) و دفاع (مدافع) از حقوق قانونی اشخاص( حقوق مکتسبه) به عنوان دو خصیصه عمده مبنای تشکیل و نشان دفتر بشمار می رود.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید