علائم تجاری

دعوی زن عليه شوهر مقيم خارج از کشور

دعوی زن عليه شوهر مقيم خارج از کشور ­صدور اجرائيه عليه شوهر مقيم خارج از کشور

 

 kharejii
اجرای اجرائيه در خارج از کشور
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

52 شماره 161هفته دادگستری صفحه 1413

1-مردی با زنی ازدواج می کند.شوهر پس از ازدواج زنش را ترک و به کشور دوردستی ميرود و در آنجا سکونت مينمایدهرگاه فرض شود نفقه ای بزن ندهد و حاضرب طلاق هم نشود٬ آیا همسرش ميتواند برای طلاق بدادگاه شهرستان محل اقامت خود مراجعه و تقاضای طلاق نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه ميتواند بصرف ترک خانواده از ناحيه شوهر٬ گواهی عدم امکان سازش صادر نماید؟ به هر صورت ترتيب حل قضيه در مواردی که زوج در یکی از کشورهای خارجی مقيم شده باشد چيست؟

2-در چنين شرایط آیا زن ميتواند عليه همسرش شکایت ترک انفاق طرح نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه باینکه جرم ترک انفاق از جرائم مستمر است ٬ دادسرای محل سکونت زن صالح برسيدگی هست یا نه ؟ در این مورد به چه ترتيب عمل ميشود؟
در وضع موصوف چنانچه زن مطالبه مهریه اش را داشته باشد آیا ميتواند به اجرای ثبت و یا محکمه حقوق محل اقامت خود مراجعه نماید یا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ٬ اگر شوهر مالی در ایران نداشته باشد آیا ميتوان اموالی را که درکشور خارجی محل اقامت خود دارد٬ برای توقيف معرفی نمود یا نه ؟ و ترتيب عمل در این حال چگونه است ؟
اداره حقوقی با بررسی استعلام فوق و طرح آن در کميسيونهای مشورتی آئين دادرسی مدنی و آئين دادرسی کيفری
پاسخ ونظر مشورتی خود را در مورد شقوق مختلف آن بشرح زیر تهيه و اعلام داشته است
با استناد قسمت اخير ماده 7 قانون حمایت خانواده که مقرر داشته است:
1-در صورتیکه یکی از زوجين مقيم خارج ازکشورباشد دادگاه محل اقامت طرفيکه درایران مقيم است صلاحيت رسيدگی داردهر یک زوجين که در ایران مقيم باشد٬ ميتواند عليه طرف دیگر که در خارج از کشور اقامت دارد مبادرت به تقدیم دادخواست در مورد دعاوی مدنی و خانوادگی نماید
2-در موردیکه محل سکونت زن از طرف شوهر معين شده باشد٬ دادسرای محل سکونت و د رمورد تفویض حق انتخاب مسکن از طرف شوهر بزوجه ٬ دادسرای محل سکونت زوجه برای رسيدگی به بزه ترک انفاق صلاحيت دارد و اما درموردی که زوج پس از ازدواج وعزیمت بکشوربيگانه مرتکب ترک انفاق گردد٬ حسب اصول آئين دادرسی کيفری دادسرای محل وقوع بزه (محل سکونت زوجه ) صلاحيت رسيدگی دارد همچنانکه طبق ماده 7 قانون حمایت خانواده نيزصلاحيت رسيدگی به کليه دعاوی خواهان مقيم ایران بر مبنای خصائص وویژگيهای دعاوی خانوادگی بدادگاه محل سکونت طرف مقیم ایران اعطاء می شود.
3-برای مطالبه مهریه ٬ زن ميتواند تقاضای صدور اجرائيه نماید (اگر سند ازدواج رسمی باشد) یا بدادگاه خانواده مراجعه کند بصراحت ماده 2 قانون حمایت خانواده ٬ دعوای راجع به مهرزن جزء دعاوی خانوادگی و رسيدگی به آن تابع مقرراتقانون مذکور است 0بنابراین مرجع رسيدگی دادگاه شهرستان در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش خواهد بود و در صورتيکه یکی از زوجين مقيم خارج از کشور باشد٬ دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقيم است صلاحیت رسیدگی دارد.
و اما تامين اموال واقع در خارج از کشور به منظور اجرای حکم یا سند رسمی ٬ در صورتی ميسر است که بين ایران وکشور محل وقوع اموال قرارداد تعاون قضائی منعقد و این امردرقرار داد تصریح شده باشد

دکتر علی رفیعی

وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل طلاق

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید