علائم تجاری

چگونه وراث عهده دار پرداخت دیون متوفی نشوند؟

دفتر حقوقی موکل -زمانی که فردی از دنیا می رود باید دیون و بدهی های او از ماترک ایشان(اموال منقول وغیر منقول که با فوت از مالکیت فرد خارج می شود)پرداخت شود.ماترک متوفی در اثر فوت به طور قهری به ورثه ایشان منتقل شده و ورثه قائم مقام متوفی در پرداخت دیون متوفی هستند.
در این میان ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به طلبکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون متوفی کافی نباشد ترکه بین تمام طلبکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود مگر اینکه ورثه تمام ترکه را بدون هیچ قید و شرطی قبول کرده باشند که در این صورت مسول خواهند بود.در واقع وراث بعد از فوت متوفی باید تمامی ترکه را قبول یا رد کرده باشند زیرا در صورتی که ترکه کفاف دیون متوفی را ندهد طلبکاران می توانند به اموال شخصی وراث برای دریافت مطالبات خود رجوع کنند .قبول ترکه توسط وراث ممکن است با شرط تحریر ترکه (تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی ) از طرف وراث پذیرفته شود یا به صورت مطلق ،اما وراث متفی بدهکار می توانند ترکه را واگذار یا رد کنند که به بستان کاران داده شود.
در این حالت هر گاه چیزی از ماترک بماند به وراث داده شده و ورثه متوفی بدهکار،می توانند تصفیه ترکه ترکه را از دادگاه بخواهند که در این صورت بعد از تصفیه باقی مانده ترکه بین وراث تقسیم خواهد شد و اگر ترکه برای بدهی متوفی کافی نباشد از ورثه چیزی گرفته نخواهدشد
پیشنهاد وکیل؛در صورتیکه متوفی میزان دیونش زیاد هست و کفاف نمیکنه پیشنهاد میشه وراث ترکه رو رد کنند.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید