علائم تجاری

آشنایی با اصطلاحات حقوقی|دفتر حقوقی موکل

عقد فضولی:عقدی است که کسی بدون داشتن سمت و اجازه از سوی غیر برای او انجام می دهد. برای مثال الف بدون داشتن سمت وکالت، اتومبیل ب را می فروشد.
عملیات اجرایی: اقدامات قانونی که برای اجرای یک حکم یا یک قرار قطعی به وسیله دایره اجرای دادگاه یا اجرای ثبت اسناد یا سایر مقامات اجرایی صورت می گیرد.

 


عندالمطالبه: صفت اسناد یا بدهی است که به محض مطالبه دارنده آن باید پرداخت شود. مانند مهریه که به محض مطالبه زوجه باید از سوی زوج پرداخت شود.
ظهرنویسی: دارنده سند بدهی مانند چک، سفته و... در پشت آن، امضا و دستور می دهد که مبلغ سند به شخص دیگری پرداخت شود.
عاریه:عقدی است که به موجب آن یک طرف به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا استفاده کند؛ در حالی که عین مال از بین نرود. مانند آن که الف کتابش را به دیگری عاریه دهد.
عاقله: بستگان ذکور نسبی پدر و مادر قاتل به ترتیب طبقات ارث هستند که تحت شرایطی مسئولیت پرداخت دیه را دارند. برای مثال دیوانه ای که مرتکب قتل غیرعمد شود، پرداخت دیه با عاقله اش است.
ضرر مادی و معنوی: ضرر مادی همان ضرر مالی و بدنی است و ضرر معنوی، ضرری است که به شرف و حیثیت افراد وارد می آید. برای مثال با تخریب ملک دیگری، به او ضرر مادی وارد می شود و با اشاعه اکاذیب و دادن نسبت ناروا یا فحاشی، به او ضرر معنوی وارد خواهد شد.
شخص حقوقی: گروهی از افراد انسانی یا منفعتی از منافع عمومی که قانون آن را در حکم شخص حقیقی و طبیعی (انسان) قرار داده است و آن را موضوع حقوق و تکالیف قرار می دهد. مانند شرکت های تجاری و موسسات دولتی، شهرداری ها و غیره. شخص حقوقی موضوع هر حق و تکلیفی قرار می گیرد جز آنچه که اختصاص به انسان ها دارد. مانند اینکه شخص حقوقی نمی تواند پدر شود یا ازدواج کند و....ولی می تواند دارای حساب بانکی شود یا بدهکار و بستانکار به حساب آید.
ژوری: گروهی از طبقات جامعه که در رسیدگی و محاکمه بعضی از جرایم با قضات همکاری می کنند. در کشور ما در جرایم مطبوعاتی و سیاسی از هیات منصفه استفاده می شود.
سرقت:عبارت است از ربودن مال واشیای دیگری بدون رضایت او و بر خلاف حق. سرقت به دو دسته عمده سرقت تعریزی و سرقت حدی تقسیم می شود.
ضمان درک: مسئولیت فروشنده کالا نسبت به بهایی که در ازای فروش کالا از خریدار دریافت کرده، در هنگامی که کالای فروخته شده مال غیر باشد. در این حالت فروشنده باید بهای معامله را به خریدار رد کند.عین همین مسئولیت را خریدار نسبت به فروشنده در مورد بهای معامله دارد. یعنی اگر بهای معامله ای که او پرداخته است، مال غیر درآید، خریدار باید کالای خریداری شده را به فروشنده بازگرداند. در اصطلاح ر معاملات نوشته می شود که فروشنده ضامن درک بیع است.
دفاع: جوابی که اصحاب دعوی به یکدیگر می دهند.
دین: به معنای بدهی است. به جمع دین، دیون گفته می شود.
دین حال: بدهی که موعد داشته و موعدش فرا رسیده باشد. در مقابل دین حال، دین موجل یا مدت دار قرار دارد.
دیه: اصولا مالی است که از سوی مجرم به شخصی که به واسطه ارتکاب جرم مصدوم شده است یا در مورد متوفی، به ورثه او باید پرداخته شود. در پاره ای از موارد مجرم به جای قصاص باید دیه بپردازد. برای مثال اگر انجام قصاص مقدور نباشد یا صاحب خون یا مصدوم از قصاص عفو کند.
رهن: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به بستانکار می دهد و اگر مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن خارج شود، می گویند از مال مورد رهن، فک رهن شده است.
حجب: حالت وراثی است که به علت بودن وارث دیگر، کلا یا بعضا از ارث محروم می شود. برای مثال با بودن فرزند برای متوفی، دیگر برادرش از او ارث نمی برد. در این حالت می گویند فرزند متوفی، حاجب برادر متوفی است.

منبع

 
لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید