علائم تجاری

آشنایی با حقوق خود در دعاوی خانوادگی

دفتر حقوقی موکل- پس از آنکه عقد نکاح و زندگی مشترک میان زن و شوهر(زوجین) اتفاق افتاد، ممکن است طرفین در طی زندگی مشترک تجارب تلخی به دلایل گوناگون( از جمله اعتیاد همسر،مسایل مالی، خیانت، سوء معاشرت و...) تجربه کنند که در نهایت هریک ناچار گردند به وکلایی که در این حوزه فعالیت دارند(وکیل خانواده)

جهت آشنایی با حقوق خود وانجام اقدامات قضایی مراجعه نمایند که در این نوشتار به بررسی اهم حقوق هریک از زوجین می پردازیم:

الف-دعوی تمکین:
این دعوی که اغلب در مراجع قضایی از جانب شخص زوج علیه زوجه صورت می پذیرد به زمانی باز می گردد که زن منزل را به دلایل گوناگونی نظیر عدم علاقه و بدون دلایل موجه قانونی (خوف ضرربدنی و هتک حیثیت) ترک کرده باشد در این حالت مرد می تواند از طریق دادخواست الزام به تمکین از آثار عدم تمکین بهره مند گردد که در صورت عدم بازگشت زن به منزل وی ناشزه محسوب شده و مستحق نفقه نخواهد بود.

ب دعوی مطالبه نفقه :
اگر با وجود اختلافات زیاد همچنان زوجه در منزل زوج سکونت داشته باشد و یا زوجه اثبات نماید که مبنای ترک منزل خویش واجد دلایل موجه قانونی نظیر خوف ضرر بدنی و شرافتی می باشد مستحق نفقه (منظور هزینه های روزانه زوجه،تهیه غذا و لوازم زندگی و مسکن می باشد)خواهد بود و باید زوج به تکلیف خود عمل نمایید در غیر زن می تواند با عنوان ترک انفاق ازایشان شکایت نمایید .
ج مطالبه مهریه:
از دیگر حقوق مورد شناسایی قانوگذار در حق زوجه که می تواند مبادرت به مطالبه نماید دعوی مطالبه مهریه و اجرت المثل ایام زوجیت( منظور از اجرت المثل در واقع مطالبه دستمزد اموری است که زن در منزل بدون قصد تبرع انجام میداده)را نماید و زوج در خصوص مهریه مطلقاً و در خصوص اجرت المصل تحت شرایطی موظف به پرداخت آن می باشد.

د-دعوی طلاق:
اگر زوجین پس از مدتی زندگی مشترک به این نتیجه برسند که دیگر نمی توانند زندگی مشترک داشته
باشند و این امر منجر جدایی زن و شوهر شود، هریک می توانند متقاضی طلاق گردند به این معنا که طلاق از حیث تقاضا کننده آن به طلاق از جانب مرد و طلاق از جانب زن و طلاق توافقی تقسیم می گردد که هریک شرایط مربوط به خود را خواهد داشت. یا اینکه طرفین با توافق یکدیگر مبادرت به طلاق توافقی نمایند.
اگر طلاق به طور توافقی انجام شود ممکن میزان مهریه تقلیل پیدا کند یا حتی زن آن را به مرد ابراء نماید (ببخشد) و زوجین برای طی شدن روند پروسه طلاق بر سر نفقه و مهریه و سایر مسائل مالی و حقوقی توافق نمایند تا سریعتر به نتیجه برسند

ه- دعوی اعسار
چنانچه زن مطالبه مهریه خود را نماید و یا هرگونه دعوی مالی خانوادگی نظیر مطالبه نفقه، اجرت المثل و.... بطرفیت زوج را بنماید و مرد معسر از پرداخت آن باشد می تواند از طریق سازوکار اعساراز طریق تقدیم دادخواست اعسار مبادرت نماید تا میزان مهریه یا محکوم به مالی وی، تقسیط شود تا توان پرداخت آن را داشته باشد.
به هر روی بهتر است زوجین قبل از هرگونه اقدامی جهت اقدام حقوقی خانوادگی نظیر طلاق،مهریه، تمکین و .... برای آشنایی با حقوق و تکالیف خود از وکلای متخصص در زمینه طلاق و نفقه و اجرت المثل و ....مشاوره دریافت کرده تا حقی از زوجین در پروسه طلاق زایل نگردد.

در این راستا دفتر حقوقی موکل و سامانه همراه الو وکیل با سابقه طولانی آمده خدمت رسانی به هموطنان گرامی در سراسر ایران

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید