علائم تجاری

فرم اظهارنامه

اظهار نامه از سوی زوج برای زوجه جهت تمكین

اظهار نامه خریدار به فروشنده مبنی بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

اظهار نامه راجع به تعهد بیع همراه با چگونگی ثبت و ابلاغ آن

اظهار نامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانه

اظهار نامه مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمی مورد معامله همراه با چگونگی ابلاغ آن ۱

اظهار نامه مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمی مورد معامله همراه با چگونگی ابلاغ آن ۲

اظهار نامه در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظیم سند انتقال ملك

اظهار نامه از سوی وكیل مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال

اظهار نامه موجر به مستاجر مبنی بر پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجاره

اظهار نامه خریدار ملك به فروشنده جهت مراجعه به دفتر خانه به تنظیم سند رسمی انتقال

اظهار نامه خریدار ملك به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه الزام

اظهار نامه خریدار ملك به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی

اظهار نامه خریدار به فروشنده مبنی بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاك ثبتی بخش شهرستان

اظهار نامه منع ادامه عملیات ساختمان

اظهار نامه مطالبه وجه چك بلا محل و خسارت تاخیر تادیه

اظهار نامه مطالبه وجه چك حقوقی متعلق به شركت

اظهار نامه انحلال شركت

اظهار نامه وجه چك بلا محل و خسارت وارده

اظهار نامه مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب

اظهار نامه فسخ قولنامه از سوی فروشنده به لحاظ تاخیر خریدار در مراجعه به دفتر خانه

اظهار نامه خلع ید و اجرت المثل دوران تصرف

قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف بك باب خانه به پلاك ثبتی

اظهار نامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم

اظهار نامه تنظیم سند رسمی انتقال بهای كسری های پاركینگ

اظهار نامه تخلیه یك باب منزل مسكونی به علت انقضاء مدت پرداخت اجاره معوقه و تسویه آب و برق و گاز و تلفن

اظهار نامه به مستاجر جهت تخلیه یك باب مغازه به علت نیاز شخصی

اظهار نامه تخلیه یك باب به جهت تغییر شغل

اظهار نامه تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید