banner2

نحوه ثبت علایم تجاری

علامت تجاري چيست؟
علامت تجاري يك آرم مشخص است كه اجناس و خدمات به خصوص كه توسط شخص يا تشكيلات خاصي توليد و فراهم شده اند را متمايز مي كند.

منشأ آن به زمان باستان بر مي گردد؛ وقتي كه صنعت گران امضاها يا علائم خود را روي آثار هنري و كاربردي خود چاپ مي كردند. در طي سالها اين علامت ها جاي خود را به سيستم امروزي ثبت و حفاظت آرم تجاري دادند. اين نظام به مصرف كنندگان كمك مي كند كه از كالاها و خدماتي كه ماهيت و كيفيت آنها مورد نظرشان است و با آرم مخصوص مشخص شده اند، بهره بگيرند.

هدف از آرم تجاري چيست؟
آرم تجاري از طريق حصول اطمينان از حقوق انحصاري براي شناختن كالاها و خدمات يا اجازه دادن به ديگران مبني بر استفاده از آن در صورت پرداخت مبلغ، صاحب اثر را محافظت مي كند. مدت زمان اين حفاظت متفاوت است ولي آرم تجاري قابليت تمديد شدن نامحدود توسط پرداخت مبلغ مربوطه را دارد. محافظت آرم تجاري توسط مراجع قانوني كه در اكثر نظام ها اجازة متوقف كردن تخلف در اين زمينه را دارند، تأييد مي شود.
از ديدگاه وسيع تر، علائم تجاري با رسميت بخشيدن و دادن سود اقتصادي به صاحبان آنها، در سطح جهاني سرمايه گذاري مي كنند و اين ابتكار را ترويج مي دهند. حفاظت علائم تجاري همچنين مانع تلاش هاي رقباي غيرمنصف، مثل متقلبان، براي استفاده از علائم مشخص به منظور فروش محصولات و ارائة خدمات نامرغوب يا متفاوت مي شوند. اين نظام، آگاهي و امكان سرمايه گذاري جهت توليد و فروش كالاها و خدمات را در منصفانه ترين شرايط ممكن به مردم مي دهد و از اين راه تجارت بين المللي را تسهيل مي كند.

چه جور علائمي قابليت ثبت شدن دارند؟
امكانات اين مورد تقريباً نامحدود است. علائم تجاري مي توانند يك يا تركيبي از چند كلمه، حرف يا عدد باشند. مي توانند شامل نقاشي ها، سمبل ها، نقش هاي سه بعدي مثل شكل و بسته بندي كالاها، علائم سمعي مثل موسيقي يا اصوات، رايحه ها و يا رنگ هايي جهت معرفي ويژگي ها باشند. (البته مصاديق غيربصري در قانون سال 86 حذف گرديده است)
علاوه بر علائم تجاري كه مشخص كنندة منبع كالاها يا خدمات هستند، چند دسته علائم ديگر نيز موجود است. علائم اشتراكي متعلق به اتحاديه هايي كه اعضاء آنها از آن علائم به منظور معرفي خود با يك سطح كيفي (يا ساير ملزومات آن اتحاديه) استفاده مي كنند. مثلاً اتحاديه هاي معرفي كنندة حسابداران، مهندسان يا معماران.
علائم تصديق نامه ها با استانداردهاي معين، براي نشان دادن قبولي داده مي شوند، ولي محدود به هر گونه عضويتي نيستند. آنها را مي توان به هر كس كه تصديق كند كالاهاي مربوط مطابق استاندارد هستند اعطا كرد. براي نمونه، گواهي نامه استاندارد كيفيت \"ISO 2000\" يك گواهي نامة شناخته شده در سطح جهاني است. نشان تجاري چگونه ثبت مي شود؟
ابتدا، درخواست ثبت علامت بايد در دفتر ملي يا منطقه اي فهرست شود. اين درخواست بايد شامل بازسازي واضحي از آرم، با تمام رنگ ها، طرحها و نقش هاي سه بعدي آن براي ثبت، درج شود. اين درخواست همچنين بايد شامل فهرستي از كالاها و خدمات در برگزيدة آن علامت باشد. اين علامت جهت حفاظت شدن تحت عنوان آرم تجاري يا هرگونه علامت ديگر بايد واجد شرايط خاصي باشد. علامت تجاري، علاوه بر معرفي يك محصول مخصوص، بايد متمايز از ساير علائم باشد كه مصرف كننده بتواند آن محصول را از ساير محصولات تشخيص بدهد.
ضمن اينكه نبايد مصرف كننده را فريب دهد يا به اشتباه بيندازد يا اينكه به قوانين و اخلاقيات بي حرمتي كند.
و بالاخره، حقوق داده شده نبايد مساوي يا حتي مشابه حقوق اعطاء شده به صاحب علامت ديگري باشد. با جست و جو و آزمايش توسط دفتر ملي يا مخالفت ثالثي كه ادعاي حقوق مساوي يا مشابه دارد مي توان از اين بابت اطمينان حاصل كرد. دامنه محافظت علامت تجاري چقدر است؟
تقريباً تمام كشورهاي جهاني علائم تجاري را ثبت و محافظت مي كنند. هر يك از دفاتر ملي يا ناحيه اي علاوه بر تسهيل آزمايش و جست و جو و مخالفت پنهاني اشخاص ثالث، ثبت علائم را كه شامل اطلاعات كامل درخواست براي ثبت و تمديد است، نگهداري مي كنند، هر چند، نتايج چنين ثبتي محدود به كشور مربوطه (يا در مورد ثبت هاي ناحيه اي كشورهاي مربوطه) مي باشد.
به منظور جلوگيري از ثبت جداگانه در هر دفتر كشوري يا ناحيه اي ، WIPO ، نظام بين المللي ثبت علائم را اجرا مي كند، اين نظام توسط دو عهدنامه اداره مي شود: توافق نامة مادريد، وابسته به ثبت بين المللي علائم و نيز پروتكل (موافقت نامة) مادريد، شخص داراي اتصال (توسط مليت، مقر يا مؤسسه) با كشوري در ارتباط با يك يا هر دوي اين عهدنامه ها مي تواند براساس ثبت يا درخواست در دفتر آن كشور، ثبت بين المللي مؤثري در چند يا تمام كشورهاي عضو اتحادية ماريد بدست آورد. براي ثبت علامت تجاري خود, مي توانيد از خدمات حقوقي موسسه داراييهاي فكري و فناوري مدرس (كارگزار تخصصي ثبت علامت تجاري پارك فناوري پرديس) استفاده نماييد.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید

مشاوره حقوقی