2.1

آیین نامه شرایط متقاضیان اجاره واحدهای استیجاری

‌آیین نامه شرایط متقاضیان اجاره واحدهای استیجاری 1378.07.28 - .17928ت 20898 هـ ـ 1378.08.02 - 196 &‌وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور &‌آموزش عالی و تحقیقات ـ روابط موجر و مستأجر ـ وزارتخانه‌ها ـ مسکن ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.7.28 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 10751.1001 مورخ 1377.11.1 وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و‌کشور و به استناد ماده (5) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری ـ مصوب 1377 ـ آیین نامه شرایط متقاضیان اجاره یا اجاره به‌شرط تملیک واحدهای استیجاری را به شرح زیر تصویب نمود:

 

‌آیین نامه شرایط متقاضیان اجاره واحدهای استیجاری ‌ماده 1ـ کلیه اشخاص حقیقی متقاضی اجاره و یا اجاره به شرط تملیک باید دارای شرایط زیر باشند:
1ـ حداکثر درآمد متقاضی معادل دو (2) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون کار باشد. برای تعیین میزان درآمد دارندگان مشاغل آزاد، به روش‌مقتضی به تشخیص دستگاه بهره بردار اقدام و در مورد متقاضیان حقوق بگیر براساس احکام استخدامی و یا فهرست پرداخت حق بیمه عمل خواهد‌شد.
2ـ فاقد مسکن یا زمین با کاربری مسکونی در بانک اطلاعات سازمان ملی زمین و مسکن (‌سازمان مسکن و شهرسازی استان) باشند.
3ـ متأهل و یا سرپرستی خانوار بر عهده وی باشد.
4ـ حداقل دارای ده (10) سال سابقه سکونت متوالی، در شهر مورد تقاضا باشد.
‌مرجع تشخیص سابقه سکونت، دستگاه بهره بردار خواهد بود.
‌تبصره 1ـ براس ساکنین شهرهای کوچک، اشتغال در شهرهای بزرگ همجوار بلامانع است و سابقه سکونت در شهرهای بزرگ برای تسجیل سابقه‌سکونت در شهرهای جدید کفایت می‌نماید.
‌تبصره 2ـ حداقل مدت سکونت برای متقاضیانی که از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک مهاجرت نموده یا می‌نمایند یک سال تعیین می‌گردد.
‌تبصره 3ـ مقررات موضوع این بند شامل آن دسته از کارکنان دولت که به خواست دستگاه متبوع خود به شهر مورد تقاضا منتقل شده یا می‌شوند،‌نمی‌گردد.
‌تبصره 4ـ دانشجویان متأهل به شرط داشتن شرایط سکونت در خوابگاههای متعلق به دانشگاه و یا مؤسسات آموزش عالی محل تحصیل، فقط برای‌اجاره، واجد شرایط موضوع این ماده محسوب می‌شوند.
‌ماده 2ـ واحدهای مسکونی موضوع قانون با رعایت اولویتهای زیر به متقاضیان واگذار می‌شود.
1ـ زوجهای جوان تا 2 سال سابقه ازدواج (‌به ازای هر دو سال افزایش سنوات ازدواج یک امتیاز کسر می‌گردد) 5 امتیاز 2ـ خانواده‌های دارای سرپرست زن 4 امتیاز 3ـ خانواده‌های دارای یک فرزند (‌به ازای هر فرزند بیشتر یک امتیاز کسر می‌گردد)
3‌امتیاز 4ـ کارکنان و کارگران دولت در ازای هر سال عضویت در شرکتهای تعاونی مسکن 0.5 امتیاز(‌حداکثر 4 امتیاز)
5ـ دارابودن حساب پس انداز مسکن به ازای هر دوره انتظار 0.5 امتیاز (‌حداکثر 3 امتیاز)
6ـ به ازای هر سه سال مازاد بر مدت سکونت مندرج در بند 4 ماده (1) 1 امتیاز (‌حداکثر 5 امتیاز)
7ـ خانواده معظم شهدا، جانبازان، اسراء آزادگان و مفقودالاثرها 2 امتیاز 8ـ درآمد برابر با حداقل حقوق و دستمزد اعلامی دولت 5 امتیاز (‌به ازای هر پنجاه هزار ریال درآمد اضافه بر حداقل اعلامی یک امتیاز کسر می‌گردد)
‌ماده 3ـ میزان اجاره بهای سالانه بر حسب جمعیت شهرها و متناسب با قیمت تمام شده واحدهای مسکونی به شرح ذیل تعیین می‌گردد.
1ـ تهران ‌هفت درصد (0) قیمت تمام شده 2ـ شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت ‌شش درصد(6%)‌قیمت تمام شده 3ـ شهرهای بین دویست وپنجاه هزار تا یک میلیون نفر جمعیت ‌پنج درصد(5%)‌قیمت تمام شده 4ـ شهرهای کمتر از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت ‌چهار درصد(4%) قیمت تمام شده ‌تبصره ـ مرجع تعیین قیمت تمام شده واحد مسکونی در هر سال، وزارت مسکن وشهرسازی می‌باشد.
‌ماده 4 ـ قرار داد اجاره حداکثر برای مدت دو (2) سال منعقد خواهد شد و در سال دوم اجاره بها برابر با ضریب تورم سالانه بخش مسکن افزایش‌می‌یابد، تمدید این قرارداد در صورت بقاء شرایط لازم تنها برای یک دوره مجاز می‌باشد و در صورت تمدید قرار داد، مبلغ اجاره بها مجدداً باروش ماده(3) و رعایت ضریب افزایش محاسبه می‌شود.
‌ماده 5ـ دستگاههای بهره بردار در واگذاری واحدهای استیجاری به متقاضیان خود موظف به رعایت شرایط و اولویتهای مندرج در این آیین نامه‌می‌باشند.
‌ماده 6ـ وزارت مسکن و شهرسازی مسؤول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و صدور دستورالعمل اجرایی مربوط خواهد بود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمر

 

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید