قرار اناطه کیفری و حقوقی چیست ؟

همه جیز درباره قرار اناطه کیفری و حقوقی + نمونه قرار

2

قرار اناطه چیست؟ یکی از قرارهای که توسط دادگاه یا دادسرا جهت رسیدگی به پرونده قابل صدور می باشد، قرار اناطه می باشد. این قرار زمانی موضوعی در خلل پرونده ایجاد می گردد که در صلاحیت رسیدگی مرجع رسیدگی کننده نیست و ناچار برای رسیدگی به چنین موضوعی دادگاه یا دادسرا باید جهت رسیدگی موضوع قرار اناطه صادر کرده و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار اناطه دهد.

در این مقاله برآنیم تا راجع به قرار اناطه کیفری و حقوقی و ویژگی هر یک و موارد صدور هر کدام بحث نمائیم:

همراه دفتر حقوقی موکل-حامی و مدافع حقوق موکل باشید

قرار اناطه کیفری چیست؟

قرار اناطه کیفری
قرار اناطه کیفری

قرار اناطه کیفری : زمانیکه پرونده ای در دادسرا مطرح می شود قاضی دادسرا موظف به رسیدگی و صدور رای مقتضی می باشد اما گاهی اوقات در روند رسیدگی به پرونده موضوعاتی پیش می آید که منجر به متوقف شدن دادرسی می گردد یکی از دلایل توقف رسیدگی این است که در پرونده موضوع حقوقی پدید می آید که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا نمی باشد ،در اینجا دادسرا اقدام به صدور قرار اناطه کرده و رسیدگی کیفری را متوقف نموده و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع حقوقی صلاحیتدار اناطه می دهد.

قرار اناطه کیفری زمانی صادر می گردد که دادسرا یا دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به موضوع حقوقی در پرونده را نداشته باشند.

در چه مواردی قرار اناطه کیفری صادر می شود؟

طبق ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری :

((هرگاه احرازِ مجرمیتِ متهم، منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نبوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده موقت بایگانی می‌شود. دراین‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک ‌ماه از تاریخ ابلاغِ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند))

تبصره‌ی ۱: در مواردی که قرار اناطه کیفری ازسوی بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. چنانچه دادستان با این قرار موافق نباشد، حل اختلاف بنابر ماده‌ی ۲۷۱ این قانون به‌ عمل می‌آید.

تبصره‌ی ۲: اموال منقول از شمول این ماده مستثنا هستند.

تبصره‌ی ۳: مدتی که پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود، جزو مواعد مرور زمان به‌شمار نمی‌آید.

روند صدور قرار اناطه کیفری چگونه است؟

بعد از اینکه مرجع کیفری متوجه موضوع حقوقی که در صلاحیت رسیدگی مرجع حقوقی است گردید قرار توقیف دادرسی را صادر و پرونده به طور موقت بایگانی می شود و تعلیق تعقیب متهم نیز در دستور کار مرجع کیفری قرار می گیرد.

این وضعیت تا زمانی که پرونده در مهلت مقرر در مرجع حقوقی صلاحیتدار بررسی و رای مقتضی صادر شود ادامه خواهد داشت.

بعد از رسیدگی مراجع حقوقی به قسمت حقوقی پرونده و صدور رای مرجع کیفری به رسیدگی خود ادامه خواهد داد.

مرجع صالح برای صدور قرار اناطه کیفری همان مرجع کیفری رسیدگی کننده می باشد.

مرجع صالح برای صدور قرار کیفری کجاسـت؟

برای صدور قرار اناطه همان مرجع کیفری که به ابتدا به موضوع رسیدگی کرده قرار را اناطه کیفری را صادر می نماید و در واقع همان مرجع تشخیص می دهد که صدور قرار اناطه ضرورت دارد یا خیر.

مطالب پیشنهادی مفید :

حکم حجر یعنی چه

لایحه دفاعیه ضرب و جرح

لذا طرفین دعوا نمی توانند درخواست صدور این قرار را کرده و فقط می توانند به صدور آن اعتراض کنند.پس در واقع این مرجع کیفری است که تشخیص میدهد صدور قرار اناطه ضروری است یا خیر.

 مدت اعتبار قرار اناطه کیفری چقدر است؟

فردی که قرار اناطه به نفع وی صادر شده است باید ظرف یکماه ازابلاغ قرار اناطه اقدام به طرح دعوی دعوا در مرجع صالح حقوقی نمائید، واز دفتر دادگاه حقوقی یک گواهی دریافت کرده و در گواهی قید گردد که دعوی حقوقی اقامه شده است.

سپس این گواهی به دادگاه صادرکننده قرار اناطه کیفری باید تحویل گردد. لذا مدت اعتبار قرار اناطه کیفری یکماه از از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بوده و در صورت عدم اقامه دعوا و عدم ارائه گواهی مربوطه مرجع کیفری به رسیدگی ادامه داده و بدون توجه به موضع حقوقی به موضوع رسیدگی خواهد نمود.

مدت اعتبار قرار اناطه یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه توسط مرجع کیفری می باشد.

قرار اناطه حقوقی چیست؟

قرار اناطه حقوقی
قرار اناطه حقوقی

قرار اناطه حقوقی : همانگونه که در بحث قرار اناطه کیفری گفته شد در قرار اناطه حقوقی نیز زمانی که دادگاه رسیدگی به موضوع حقوقی را منوط به رسیدگی به امری کیفری بداند اقدام به صدور قرار اناطه کرده و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار اناطه می دهد.

مطلب پیشنهادی : شهادت کذب چیست

در رابطه با سایر شرایط قرار اناطه حقوقی باید گفت همان شرایط قرار اناطه کیفری در اینجا نیز وجود داشته و همان مرجع رسیدگی کننده به دعوای حقوقی تشخیص می دهد که صدور قرار اناطه لازم است یا خیر.

ودر نهایت شخصی که به نفع وی قرار اناطه صادر شده باید ظرف مدت یکماه اقدام به طرح دعوی کیفری کرده و گواهی مربوطه را به دادگاه تحویل دهد در غیر این صورت دادگاه حقوقی بدون توجه به موضوع کیفری به موضوع رسیدگی کرده و قرار مقتضی را صادر می نماید.

قرار اناطه حقوقی در چه صورتی قابل صدور است؟

ماده‌ی ۱۹ آیین دادرسی مدنی در این باره بیان میدارد:

((هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا تصمیم گیریِ ‌مرجعِ صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. در این‌ مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاهِ صالح اقامه‌ی دعوا کرده و رسید آن را به دفتر دادگاهِ ‌رسیدگی‌کننده تسلیم کند، وگرنه، قرار ردِ دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح دوباره اقامه‌ی دعوا کند)).

طبق ماده‌ی ۵۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری :

((هرگاه رسیدگیِ دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخِ ابلاغِ اخطاریه‌ی دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجعِ مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم کند، وگرنه دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی را می‌گیرد))

همچنین طبق ماده‌ی ۷۰ قانون آیین دادرسی کار:

((چنانچه میان طرفینِ دعوا، هم‌زمان دعوای کیفری دیگری، مرتبط با دعوای مطرح‌ در مرجعِ حل اختلاف، در مرجعی دیگر ‌موردرسیدگی باشد و به‌تشخیصِ مرجعِ رسیدگی‌کننده، نتیجه‌ی آن در رأی تأثیرگذار باشد، صدور رأی به تعیین تکلیف دعوای کیفری موکول خواهد شد))

طبق قانون قرار اناطه حقوقی قابل اعتراض است،اما صدور اون منوط به درخواست طرفین نیست

آیا قرارهای اناطه قابل اعتراض هستند؟

نحوه اعتراض به قرار اناطه : مطابق رأی وحدت رویه به‌ شماره‌ی ۶۴۰ که در تاریخ ۱۳۷۸/۸/۱۸ ازسوی هیئت عمومیِ دیوان عالی کشور صادر شده است، قرار اناطه قابل اعتراض است. طبق این رای وحدت رویه،از آنجا که قرار اناطه از ابتدا در ماده‌ی ۱۷۱ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ از قرارهای قابل‌ شکایت به‌شمار می‌رفت و اصل نیز بر اعتراض‌پذیریِ قرارهایی است که صدور آنها موجب اِضرار (ضرررسانی) به حقوق طرفینِ دعوا باشد لذا قابلیت اعتراض به قرار اناطه بنابر موازین قانونی تشخیص داده شده است.

مشطالب مفید و پیشنهادی :

عقد هبه چیست

لایحه دفاعیه رد هبه

نمونه متن قرار اناطه

نمونه متن قرار اناطه : در خصوص اعتراض آقای———به قرار منع تعقیب صادره از شعبه دوم بازپرسی دادسری عمومی و انقلاب از این جهت وارد ودرخور پذیرش است که باز پرس می بایست به جهت اختلاف در اصل مالکیت بین شاکی و فروشنده مال و بر اساس ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر می گردد تا بدوا اختلاف در مالکیت در دادگاه حقوقی حل و فصل گردد .این موضع برای کشف واقع و احراز مجرمیت فروشنده ضرورت دارد و صدور قرار منع تعقیب قبل از تکمیل تحقیقات صحیح نبوده است لذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور قرار معترض عنه را شایسته تایید ندانسته و آن را نقض و جهت صدور قرار اناطه به باز پرسی اعاده می نماید.

وکیل متخصص در قرار اناطه

بعد از صدور قرار اناطه باید فورا در دادگاهی که پرونده به آن اناطه شده اقامه دعوی شده و نتیجه آن به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می کند ابلاغ گردد.این امر نیاز به تخصص و دقت کافی دارد که پیشنهاد میشه با وکیل متخصص در این زمینه قبل از هر گونه اقدامی مشاوره نمائید.

دفتر حقوقی موکل با کادری مجرب از وکلا و مشاوران آماده ارائه خدمات حقوقی در این زمینه می باشد .

قبل از هر اقدام حقوقی با ما مشاوره نمائید.

2 نظرات
 1. علی سوری می گوید

  سلام من یک پرونده در اداره کار شهریار دارم با ده‌ها تقلب و تخلف اداری از طرف اداره کار به چه شکل میتونم شکایت قضایی انجام بدهم، اداره کار پیش همه رفتم حتی دفتر مدیریت عملکرد. هیچ جوابی ندادن تخلفات بیش از حد علنی و واضح است

 2. سجا دی می گوید

  با سلام و عرض ادب
  ۱) لطفا بفرمایید تبصره ۲ ماده ۲۱ اموال منقول ایا در ابط با ماده ۱۹ ق.ا.د.م. را هم شامل مبشود.
  ۲) ایا در قرار صاد ره قطعی ذکر میشود و اعلام حق اعتراض باید درج شود
  ۳) ایا بعد از گذشت ۹ ماه بعد از اخرین جلسه داد سی و تاخیر در صدور حکم رفع ممانعت از جق صدور قرار توقف جایز است،
  ممنون میشم محبت کنید پاسخ دهید تشکر سجادی

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.