نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

نقض علامت تجاری + نمونه شکایت نقض علامت تجاری

2

نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری ویا نقض علامت تجاری و برند، جزو دعاوی کیفری بشمار می رود که جهت طرح شکایت کیفری علامت تجاری و نقض برند و طرح دفاعیات مرتبط جهت صدور برائت از اتهام نقض علامت تجاری، از موضوعات مهم بشمار میرود.

مقدمه:

چنانچه علامت تجاری ،برند ویا لوگو شما مورد سوء استفاده غیرمجاز یا کپی برداری  قرار گرفته است و یا طرف شکایت دعوی نقض حقوق ناشی از ثبت علامت بعنوان متهم نقض علامت یا نقض برند قرار رفته اید در این مقاله با دعوی نقض برند و علامت از دیدگاه وکیل علامت تجاری  ،  بعنوان یکی از راه حل های برخورد باجلوگیری از کپی برند، یعنی طرح شکایت کیفری دعوی نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری یا جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری می پردازیم.

«طرح شکایت نقض علامت تجاری، منوط به ثبت علامت تجاری و برند می باشد»

چه زمانی نقض حق علامت اتفاق می افتد؟

زمانیکه علامت تجاری یا برند، به ثبت می رسد، قانونگذار حقوق انحصاری به مالک علامت ثبتی اعطاء می نماید که بموجب آن صرفاً مالک علامت ثبتی حق استفاده از آن علامت را برخوردار خواهد بود و دیگران بجز رضایت از شخص مالک، حق استفاده از آن علامت تجاری را در اختیار نخواهند داشت.

زمانی که شخصی بدون رضایت مالک علامت ثبتی، از آن علامت در محصولات مرتبط با  گواهینامه ثبت علامت، استفاده نماید ، نقض حق علامت تجاری اتفاق افتاده است.

نکته: دعوی نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری، اختصاص به دعاوی کیفری علامت تجاری دارد

تشخیص نوع شکایت علامت تجاری

زمانی که نقض علامت تجاری یا نقض برند اتفاق افتاد، مهمترین اقدام وکیل علامت تجاری، تشخیص نوع شکایت حقوقی یا کیفری علایم تجاری می باشد.

شکایت سوء استفاده از علامت تجاری
شکایت سوء استفاده از علامت تجاری

دعاوی نقض حقوق ناشی از ثبت علایم تجاری اختصاص به دعاوی کیفری علامت تجاری دارد.

زمانیکه نقض علامت تجاری یا نقض برند اتفاق می افتد، مالک ثبتی علامت تجاری، از حق طرح دعوی حقوقی منع استفاده از علامت تجاری یا شکایت کیفری نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و یا همزمان برخوردار خواهد بود.

مطلب پیشنهادی: مجازات کپی برداری از علامت تجاری

پیشنهاد میگردد جهت انتخاب نوع شکایت از وکیل برند یا وکیل علامت تجاری مشورت بنمایید چراکه هر شکایت کیفری نقض علامت تجاری، منتج به نتیجه نخواهد گردید.

جرم نقض علامت تجاری (برند) :

جرم نقض علامت تجاری یا نقض برند ، چنانچه پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، می تواند واجد هردو جنبه حقوقی و کیفری باشد.

نقض علامت تجاری
نقض علامت تجاری
  • -زمانی که شخص ناقض علامت  ( استفاده کننده غیرمجاز)، با علم و عمد و آگاهی از وجودعلامت ثبتی ، آنرا مورد سوء استفاده قرار دهد ، قانونگذار بموجب ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶، چنین فعلی را جرم انگاری نموده است و تحت عنوان جرم نقض حقوق ناشی از علامت تجاری ثبتی مورد شناساسایی قرار داده است.

فلذا استفاده غیرمجاز از علامت تجاری ثبتی دیگری ، تحت شرایطی می تواند جرم تلقی گردد.

شاکی در جرم نقض علامت تجاری:

مالک علامت ثبت شده (شخصیکه علامت تجاری بنام وی به ثبت رسیده است اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) و همچین انتقال گیرنده علامت تجاری بعنوان شاکی  می توانند مبادرت به طرح شکایت کیفری نقض علامت نمایند.

فلذا چنانچه علامت تجاری به ثبت نرسیده و یا در شرف ثبت می باشد و گواهینامه آن صادر نگردیده نمی توان مبادرت به طرح شکایت کیفری نمود و در صدور طرح دعوی، با صدور قرار منع تعقیب مواجه خواهد گردید.

در برخی موارد نیز دادستان می تواند مستقیماً مبادرت به طرح شکایت اقدام نماید.

متهم جرم نقض علامت

متهم بمعنای شخصیکه طرف دعوی کیفری نقض علامت تجاری یا نقض برند قرار گرفته، می باشد که می توان شخص حقیقی یا شخص حقوقی یا شرکت باشد.اصولاً چنانچه شرکت طرف دعوی کیفری قرار گرفته باشد، مدیرعامل نیز همزمان طرف دعوی قرار میگیرد.

قرار تامین کیفری در جرم نقض علامت:

چنانچه دلایلی مبتنی بر وقوع جرم نقض علامت یا نقض برند وجود داشته باشد، دادسرا برای دسترسی به متهم  از متهم به نقض علامت، تقاضای تامین نظیر اخذ ضامن و یا اخذ وثیقه خواهد نمود که معمولا شخصیکه واجد جواز کسب یا فیش حقوقی یا شخصیکه واجد وثیقه ملکی می باشد، شخص متهم را همراهی خواهد نمود که در صورت صدور قرار ضمانت، متهم با معرفی شخص ضامن، از بازداشتش جلوگیری گردد.

فلذا چنانچه طرف دعوی کیفری بعنوان نقض حقوق ناشی از علامت ثبت شده یا نقض برند قرار گرفتید و بعنوان متهم در داسرا از شما دعوت بعمل آمده است، ضامن یا سند وثیقه ای  را بهمراه خویش ببرید چراکه در غیراینصورت احتمال بازداشت شما وجود دارد.

دفاعیات در دعوی نقض علامت تجاری:

دفاعیات دایر بر اتهام انتسابی نقض حقوق علامت ثبت شده و یا اتهام نقض برند ، از جانب وکیل علامت تجاری و پس از بررسی دقیق شکایت بعمل آمده، دلایل وقوع جرم، نظریه کارشناسی علایم تجاری و… بعمل خواهد بود.

غالب دفاعیات نقض علامت تجاری، از طریق ارایه ادله سابقه استعمال علامت تجاری بتاریخ قبل از ثبت علامت شاکی و همچنین از بین بردن عناصر مادی و معنوی جرم نقض علامت بالاخص فقدان سوء نیت در استفاده از علامت تجاری و عدم آگاهی از ثبت علامت بعمل می آید.

مقاله مرتیط: وکیل ابطال علامت تجاری

روند رسیدگی در دعاوی کیفری علایم تجاری

مالک علامت ثبت شده با تنظیم و تقدیم شکواییه با موضوع جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علایم تجاری، از طریق دادسرای ناحیه ۲۶ تهران اقدام می نماید که پس  از تعیین شعبه و ارایه توضیحات و ارجاع امر بکارشناسی، مقامات بازپرس یا دادیار براساس نظریه کارشناسی مبادرت به احضار متهم به نقض علامت تجاری و اخذ تامین کیفری و… می نمایند و پس از خاتمه تحقیقات جرم نقض علامت در نهایت مبادرت به صدور قرار اعم از صدور قرار منع تعقیب نقض علامت تجاری یا صدور قرار مجرمیت نقض علامت تجاری می نمایند.

مرجع بالاتر دادسرای ناحیه ۲۶، دادگاه کیفری مجتمع قضایی قدوسی تهران می باشد که در فرض صدور قرار مجرمیت با تعین وقت رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید. رای صادره در خصوص حکم محکومیت به نقض علامت تجاری ، ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می باشد.

پیشنهادی : وکیل کپی رایت

قرار منع تعقیب جرم نقض علامت تجاری

چنانچه دفاعیات متهم به نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری بنحوی باشد که ارکان و عناصر جرم نقض علامت تجاری مهیا نباشد، دادسرا مبادرت به صدور قرار منع تعقیب خواهد نمود.

در غالب موارد به لحاظ فقدان ادله جرم یا فقدان عنصر معنوی جرم، دادسرا مبادرت به صدور چنین قراری خواهد نمود.

قرار مجرمیت(جلب به دادرسی) نقض علامت تجاری

زمانیکه از جانب دادسرا بعنوان مرجع تحقیقات مقدماتی، جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری یا نقض برند  محقق گردیده باشد، دادسرا مبادرت به صدور قرار مجرمیت و در نهایت کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه کیفری ۲ خواهد پرداخت.

در صورت صدور کیفرخواست، قابل اعتراض نبوده و بایستی منتظر وقت رسیدگی شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری با عنوان رسیدگی به اتهام جرم نقض برند یا علامت ماند.

مقاله مرتبط: وکیل طرح صنعتی

مراجع رسیدگی به اتهام نقض علامت:

مرجع رسیگی اتهام نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری بعهده مراجع خاصی در شهر تهران جهت تعقیب و رسیدگی قرار گرفته شده است و چنانچه محل وقوع جرم در خارج از تهران صورت پذیرفته باشد، از طریق اعطای نیابت ، تحقیقات مقدماتی در مرجع مورد نیابت صورت می پذیرد و پس از خاتمه، پرونده به مرجع قضایی تهران ارسال خواهد گردید.

در این راستا در شهرستان ها، شعباتی در خصوص مرجع نیابت مشخص می گردند.

دادسرای رسیدگی کننده به اتهام نقض علامت تجاری

جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرای ناحیه ۲۶ تهران مطرح می گردد.

دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم نقض علامت تجاری

در صورت صدور کیفرخواست و یا مرجع اعتراض به صدور قرار منع تعقیب، ، ر دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی قدوسی تهران رسیدگی میگردد.

پیشنهادی : وکیل ابطال طرح صنعتی

دادگاه تجدیدنظر جرم نقض علامت تجاری

مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه کیفری، ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض از جانب طرفین دعوی خواهد بود که مرجع مذکور، شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

نقض علامت تجاری در فضای مجازی

سوء استفاده از علامت تجاری ثبت شده، می تواند در محیط فیزیکی و همچنین فضای مجازی در بستر اینترنت و شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام ، تلگرام  و… به وقوع به پیوندد.

در این موارد شخص شاکی در بدو امر جهت جلوگیری از بین رفتن ادله نقض علامت تجاری در فضای مجازی، می بایستی در شکایت خویش، تقاضای مستند سازی از طریق پلیس فتا و در نهایت تقاضای مسدود سازی یا فیلتر کردن محتوای مجرمانه نقض علاکت تچاری بنماید.

قانون مربوط به نقض علامت تجاری در فضای دیجیتال، مرتبط با قانون تجارت الکترونیک خواهد گردید. دادسرا پس از طرح شکایت در بدو امر از طریق پلیس فتا ، مبادرت به مستند سازی در خصوص مالکیت سایت یا آیدی، مالکیت آیپی،اخذ توضیحات از متهم و… را خواهد نمود.

وکیل جرم نقض حقوق علایم تجاری

دعاوی کیفری نقض علامت تجاری، از دعاوی تخصصی علامت تجاری و برند بشمار می آید که ضرورت مراجعه به وکیل کیفری برند یا وکیل کیفری علامت تجاری، جهت اخذ مشاوره حقوقی علامت تجاری و اخذ وکیل در اینگونه دعاوی را بیش از پیش عینیت می یاد.

دکتر علی رفیعی ، وکیل پایه یک دادگستری و دکتری حقوق دانشگاه تهران و مولف کتب متعدد در زمینه علایم تجاری، مدیر دفتر حقوقی موکل و اپلیکیشن حقوقی الووکیل در کنار تیمی حقوقی از وکلای دادگستری و اساتید و کارشناسان حوزه مالکیت فکری و علایم تجاری، آماده خدمت رسانی

۱۳-نمونه شکواییه نقض علامت تجاری:

شاکی:آقا/خانم/شرکت/…………… با وکالت دکتر علی رفیعی به نشانی تهران خ مطهری بعد از مترو مفتح خ نقدی پلاک ۱۷ واحد سوم

متهم:……….

موضوع: نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

شرح شکواییه:

سرپرست محترم دادسرای ناحیه ۲۶ تهران

باسلام

 احتراماً به وکالت از موکل استحضار می رساند:

۱-موکل اینجانب بموجب گواهبنامه ثبت بشماره ……. ، مالک قانونی و انحصاری علامت تجاری ……… با طراحی و رنگ بندی خاص بدین نحو که کلمه ……… به رنگ سفید در کادر آبی و کلمه …….. به رنگ آبی در کادر زرد و… می باشد.

۲-مشتکی عنه با بکارگیری از علامت مشابه تجاری ……….. در محصولات مرتبط با ………. در طبقات یکسان، مشغول به بهره برداری می باشد.

۳-مشتکی عنه علاوه بر استفاده از عبارت مشابه ……… ، در مقام گمراهی مصرف کنندگان، با الگو برداری از گواهینامه ثبتی اینجانب با ایجاد طراحی و بکارگیری رنگ آمیزی یکسان از علامت ثبتی بنحو ترکیب رنگی آبی و زرد و سفید ، مبادرت به بهره برداری از علامت ثبتی اینجانب می نماید که در نهایت و در مجموع امر، مصرف کنندگان دچار گمراهی جهت انتساب مبداء محصولات گردیده اند و در این راستا ضرر هنگفتی متوجه اینجانب گردیده است.

پیشنهادی : قانون ثبت اختراعات

۴-درخواست های متعدد به مشتکی عنه و ارسال اظهارنامه با کدرهگیری ….. .مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۰ منتج به نتیجه نگردیده است و این امر سوء نیت مشارالیه را دو چندان می سازد.

۵-مشتکی عنه علاوه بر فضای فیزیکی با بکارگیری نام تجاری ……… ، در محیط و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و اینترنت از جمله واتساب از طریق قرار دادن STAUES و همچنین اینستاگرام با ایدی …….. بشرح نمونه پیوست نیز درحال بهره بردای ناقضانه از علامت ثبتی اینجانب مستند به ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیک می باشد که تقاضای استعلام و اخذ مستند سازی از پلیس فتا در این رابطه مورد تقاضاست.

علی ایحال نظر به علم و عمد مشتکی عنه در استفاده از علامت ثبتی اینجانب بنحو بکارگیری عبارت مشابه و کپی برداری از ترکیب تصویر و طراحی بکار رفته در محیط فیزیکی و فضای مجازی مستند به ماده ۶۰ و ۶۱ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیک تقاضای محکومیت مشتکی عنه و مدیران چسب با نام تجاری چسب اتحاد دایر بر نقض علامت تجاری در محیط فیزیکی و مجازی و امحاء علامت تجاری بکار رفته و توقیف فروش و مسدود سازی شبکهای اجتماعی اینستاگرام با ایدی ……….. منتسب به مشتکی عنه در قبال استفاده غیرمجاز از علامت تجاری موکل اینجانب مورد تقاضاست.

دکتر علی رفیعی

وکیل دعاوی کیفری علایم تجاری

اطلاعات با موفقیت در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات(۱۹۵) ثبت شد.جهت پیگیری درخواست خود، کد پیگیری را نزد خود حفظ نمایید.
۵۱۳۳۶۶۱۴۰۰۳۳۳۵

نمونه رای کیفری نقض علامت تجاری

در ذیل به نمونه رای کیفری نقض علامت تجاری با وکالت دکتر علی رفیعی اشاره می نماییم که مطابق بر آن شخص محکوم علیه به اتهام نقض علامت تجاری، به جزای نقدی و امحای علامت تجاری روی محصول، محکوم گردیده است.

شاکی:… با وکالت دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی تهران – خ مطهری – خ نقدی –پلاک ۱۷ ط۲ زنگ سوم

متهم :….

اتهام: نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

در خصوص اتهام متهمین هر دو آزاد تحت قرار کفالت فاقد سابقه کیفری موثر حسب محتویات پرونده دایر بر نقض حقوق دارنده علامت تجاری ثبت شده و طرح صنعتی ثبت شده موضوع شکایت آقای……. با وکالت آقای علی رفیعی با عنایت به محتویات پرونده از جمله توجه در صفحات ۳۵ و ۳۷ پرونده نظریه کارشناسی به شرح مندرج در صفحات ۳۸ الی ۴۱ و ۵۷ و ۵۸ پرونده گزارش مرجع انتظامی به شرح مندرج در صفحات ۶۴ و ۶۵ پرونده و همچنین با توجه به اظهارات و دفاعیات متهمین و وکیل ایشان در دادسرا و دادگاه به شهر مندرج در صفحات ۷۸ ۷۹ ۸۵ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۵۹ الی ۱۶۱ پرونده و فقد کفایت دفاعیات و با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرا و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهمین نام برده محرز بوده بنابراین با استناد به مواد ۴۰ و ۶۱ از قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی و با رعایت مصوبه هیئت وزیران در تعیین میزان مبالغ نقدی جرائم و تخلفات مندرج در قوانین مقررات مختلف حکم محکومیت هر یک از متهمین فوق الذکر به پرداخت یکصد ریال جزای نقدی در صندوق دولت و اعلام می‌گردد در ماده ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی فقد سابقه موثر کیفری حسب اوراق پرونده و پیش‌بینی اصلاح مرتکبین و خفیف بودن نتایج زیانبار جرم قرار تعلیق مجازات معینه برای هر یک از مرتبین را به مدت یک سال صادر می‌نماید تا در صورت ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد قصاص یا دیه یا تعزیر درجه یک تا ۷ محکومیت تعلیقی به انضمام محکومیت جرم جدید به مرحله اجرا درآید و در صورت عدم ارتکاب جرائم مذکور محکومیت تعلیقی بلا اثر گردد.

نمونه دادنامه رد شکایت نقض علامت تجاریهمچنین در خصوص طرح صنعتی و علامت تجاری مورد استفاده متهمین به شرح مندرج در نظریه کارشناسی با استناد به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به معدوم نمودن طرح صنعتی و علامت تجاری مذکور پس از قطعیت دادنامه صادر و اعلام می‌گردد رای حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

نمونه رای رد شکایت نقض علامت تجاری

در ذیل نمونه دادنامه منع تعقیب از اتهام نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی بشرح ذیل به وکالت دکتر علی رفیعی وکیل دعاوی علائم تجاری ارائه میگردد:

شاکی:……….

مشتکی عنه:

آقای …. فرزند ….. با وکالت آقای علی رفیعی فرزند ناصر به نشانی استان تهران – شهرستان تهران –

تهران – مطهری – بعد از مترو مفتح – خیابان جهان تاب – خیابان نقدی – پالک ۱۷ – واحد ۲

اتهام: نقض حقوق ناشی از ثبت عالمت تجاری

«قرار منع تعقیب»

در خصوص شکایت آقای محمدرضا شعاری پور فرزند نقی با وکالت خانم ….. فرزند ….علیه آقای ….. فرزند ….. با وکالت آقای علی رفیعی فرزند ناصر دایر بر نقض حقوق دارنده ی عالمت تجاری ، با توجه به دفاعیات موثر متهم و ارائه مدارک از جمله مجوز نماد تجارت الکترونیکی(اینماد) و کاتلوگ ها و بروشور های تبلیغاتی مربوط به سال ۱۳۹۷ که حکایت از سبق استعمال مستمر متهم از عالمت متنازع فیه قبل از ثبت شاکی دارد نظر به عدم وقوع بزه مستندا به اصل کلی برائت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مواد ۴ و ۲۶۵ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصالحات و الحاقات بعدی قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعالم می گردد.قرار صادره وفق بند (الف) ماده ۲۷۰ قانون اخیرالذکر ظرف مدت ده روز پس از ابالغ به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض نزد محاکم کیفری دو تهران میباشد.

بابت توقیف فوری کالای ناقض علامت تجاری ، چه اقدامی بایستی انجام دهیم؟

مدت زمان رسیدگی به دعاوی کیفری علامت تجاری چقدر است؟

مدت زمان به فاکتورهای متعددی بستگی دارد ولی حدود ۴ماه تا یکسال طول خواهد کشید.

علیه بنده  ابلاغیه ای بابت اتهام نقض علامت تجاری ابلاغ  شده است، چه اقدامی بایستی انجام بدم؟

در بدو امر بایستی بررسی کنین که آیا نقض علامت مرتکب شده اید یاخیرکه ضرورت مراجعه به وکیل علامت پیشنهاد میگردد. بعلاوه بررسی مراجعه کارشناس به محل شما و تحقیقات در خصوص گواهی علامت شاکی صورت دهید و…. . در دادسرا بهمراه ضامن حضور به امر رسانید.

2 نظرات
  1. رعنا می گوید

    ضمن تشکر از اقای دکتر رفیعی، برای بنده جهت اتهام انتسابی نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری اخطاریه صادر شده، ظرف چن روز بایستی مراجعه کنم؟

    1. علی رفیعی می گوید

      مدت زمان جهت حضور دردادسرا در متن ابلاغیه جهت اتهام انتسابی نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری، غالباً قید می گردد که غالباً مهلت ۵روزه می باشد

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.