نمونه شکایت از وکیل چگونه است ؟

فرم شکایت از وکیل

68

نمونه شکایت از وکیل : لازم بذکر است قبل از طرح شکایت انتظامی علیه وکیل ،  مصادیق تخلفات وکلاء را با مطالعه قوانین مرتبط مطالعه فرمایید و پس از آن مبادرت به طرح شکایت نمایید چراکه چنانچه بدرستی شکایت شما بدرستی مطرح نگردد، منتج به رد خواهد گردید.

اهم تخلفات شکایت بعمل آمده از وکلای دادگستری به شکایت در خصوص حق الوکاله، عدم پیگیری پرونده ، رفتارهای خلاف شان و سوگند و… باز می گردد.

در این مطلب می‌خوانید:

پیشنهاد چگونگی شکایت از وکیل

جهت پیشگیری و متضرر شدن از اقدامات وکیل خود، در مرحله  انتخاب وکیل ، حساسیت بخرج داده و از تخصص ، صداقت و اصول حرفه ای شغلی وی آگاهی یابید و پس از تحقیقات کافی ، مبادرت به انعقاد قرارداد وکالت همت گمارید.

در ادامه نمونه از تنظیم شکواییه به قلم دکتر علی رفیعی (وکیل پایه یک دادگستری)  تقدیم می گردد:

فرم شکواییه شکایت از وکیل:

نمونه فرم شکایت از وکیل را در متن زیر می خوانیم.

شاکی : ……………………………………

وکیل شاکی: آقای علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری بشماره پروانه ……………

مشتکی عنه : آقای ………….- وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه : …………….

نشانی : …………………………………………………….

دادستان محترم دادسرای کانون وکلای دادگستری

باسلام

احتراماً به وکلت از ………………… در خصوص شکایت نامبرده از آقای …………………. وکیل دادگستری  به شماره پروانه…………..   به لحاظ تخلفات متعدد بشرح ذیل به استحضار می رساند:

مراحل شکایت از وکیل چگونه است ؟

الف- گردشکار:

نموه شکایت از وکیل : متعاقب طرح دعوی صورت پذیرفته از طرف آقای ………… بطرفیت موکل دایربر مطالبه ……. بابت یک فقره چک  و طرح آن در شعبه ……………. مجتمع قضایی ………………. تهران، آقای ………………… پس از اخذ حق الوکاله، مبادرت به وکالت از پرونده از ایشان می نمایند در اثنای رسیدگی بیکباره و یکجانبه مبادرت به استعفا از نامبرده می نمایند و در کمال شگفتی با طرح دعوی ورود ثالث مبادرت به طرح دعوی علیه موکل سابق خویش می نمایند و از ان بالاتر آنکه پس از آنکه نامبرده مشرف به اطلاعات موکل سابق خویش گردیده اند، بموجب دادخواست تقدیمی ورود ثالث در بند انتهایی ، صراحتا اقرار و اذعان دایر بر وجود دین مسلم و قطعی موکل سابق خویش با دارنده چک می نمایند و صراحتاً تقاضای تهاتر وجود دین موکل سابق خویش با طرف مقابل می نماید و کسر از مطالبات شخص ورود ثالث می نماید که در نهایت دادگاه بدوی و تجدیدنظر ضمن محکومیت …………….. به لحاظ فقدان وکیل و این مهم که ایشان شخص عادی و فاقد هرگونه اطلاعات حقوقی می باشند، در خصوص طرح دعوی ورود ثالث به لحاظ آنکه اساساً شرایط و ارکان دعوی ورود ثالث مرعی نگردیده است، در دو مرتبه بدوی و تجدیدنظر مبادرت به رد دعوی ورود ثالث می نماید.

بیشتر بخوانید : شهادت کذب چیست ؟

 ب- تخلفات صورت پذیرفته:

۱-پذیرش وکالت طرف مقابل ثالث پس از استعفای موکل:

چنانچه مستحضرید هر وکیلی موظف به حفظ اسرار شغلی است  و چه بسا یکی از بدترین خیانت های وکیل در حق موکل خویش، که از وکالت موکل استعفا نماید و وکالت طرف دیگر را بپذیرد . تا انجاکه ماده ۳۷ قانون وکالت مقرر می دارد که قضات دادگاه بایستی از پذیرش وکالت چنین وکلایی به لحاظ خیانت به موکل سابق و فقدان رعایت مصلحت نامبرده امتناع بعمل اورد . ماده مذکور مقرر می دارد « وکلاء نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت بجهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث‌ را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.»

در این خصوص ماده ۸۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر می دارد:

« متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم خواهد بود:

۲ـ در صورتی که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نماید.»

فلذا با عنایت به مسلم بودن تخلف وکیل و اعمال و رفتار برخلاف سوگند ، تقاضای محکومیت نامبرده مورد استدعاست.

۳-خیانت وکیل به موکل

وکیل بعنوان امین موکل خویش وفق سوگند اظهاری، نبایستی در اظهارات و دفاعیات خویش بنحوی اقدام نماید که موجبات خیانت به ایشان را بعمل اورد و بزرگترین خیانت همانا اقرار و اذعان نامبرده در وجود دین موکل به طرف مقابل است. آقای …………… بعنوان وکیل موکل و پس از استعفا و پذیرش وکالت شخص ثالث در پرونده، مشاهده می گردد پس از اگاهی از موضوع پرونده در بند انتهایی دادخواست ورود ثالث ، صراحتاً بر وجود دین موکل سابق خویش با طرف مقابل اقرار و اذعان می نمایند تا آنجا که نامبرده تقاضای تهاتر دین ایشان گردیده اند.

ماده ۴۱ قانون وکالت مقرر می دارد« در صورتیکه خیانت وکیل نسبت بموکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید بمحرومیت ابدی از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل میتواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.»

ماده ۸۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در این خصوص مقرر می دارد:

« متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم خواهد بود:

۴ـ در صورتی که ثابت شود وکیل با طرف موکل خود ساخته که حق موکل را تضییع نماید یا خیانت دیگری نسبت به موکل کرده باشد.»

۵- شرکت در مدعی به:

وفق قرارداد انعقادی وکیل با موکل مشاهده می گردد نامبرده از محل محکوم به (مدعی به) خود را سهیم دانسته اند.

۶- عدم اعلام میزان حق الوکاله و عدم ارایه قرارداد مالی به محکمه( نقصان در ابطال  تمیبر مالیاتی به لحاظ فرار مالیاتی و تضییع حقوق موکل)

با عنایت بر آنکه بر اساس تکلیف قانونی، وکیل باید در صورت توافق  بر خلاف تعرفه، میزان حق الوکاله توافق شده را در فرم وکالتنامه قید و نسبت به ابطال تمبر مالیاتی اقدام کند ،مشاهده می گردد آقای ………………. بر خلاف واقع و با کتمان موضوع ، وفق وکالتنامه ارایه شده در محکمه، از ارایه قرارداد مالی و درنتیجه ابطال تمبر مالیاتی عالمانه و عامدانه امتناع صورت داده اند.میزان حق الوکاله واقع را اعلام ننموده و قرارداد  مالی را ارایه ننموده اند.

در این خصوص با عنایت به ماده ۱۰۳ قانون مالیات مستقیم و ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا  که مقرر می دارد: «میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین‌خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.» و با عنایت به نظریه کمیسیون امور حقوقی کانون وکلا که تخلف از آنرا نوعی تخلف از قسم محسوب دانسته تقاضای محکومیت مشتکی عنه مورد تقاضاست.

تذکر : شکواییه ارایه شده در خصوص وکلای دادگستری صرفاً می باشد و شامل وکلای محضری که اشخاص از طریق دفاتر اسناد رسمی به آنها وکالت اعطاء می نمایند، نمی گردد و شکایت از اینگونه اشخاص تابع اصول عام دادرسی(از طریق مراجعه به مراجع قضایی) می باشد.

نمونه شکایت از وکیل

دادستان محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

شاکی : خانم …………… با وکالت اقای علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه….

مشتکی عنه: آقای ………….. وکیل دادگستری به شماره پروانه ………..

اعلام تخلفات:

 • رفتار خلاف شان وکالت
 • تخلف از سوگند
 • قبول وکالت به طور تصنعی
 • شرکت در مدعی به
 • فرار مالیاتی

باسلام

احتراماً به استحضار می رساند :

الف-گردشکار:

موکل اینجانب به لحاظ اختلافات مالی خویش با خانم ……………، «سفته ، چک و دستنوشته ای» در ید خانم ………… قرار می دهند که موکل با انگیزه استرداد دستنوشته و سفته های سابق داده شده، دو فقره چک ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی به خانم مریم حیدری پرداخت می نمایند.

موکل در طی زمان مبلغ اعظم چک  بشماره۲۶۹۳۷۴۹۷/۱۹۵  مورخ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ پرداخت می نمایند که متاسفانه مشتکی عنه ( آقای ……………. ) ،به نامبرده(دارنده چک) ارشاد می نماید که چک مذکور را پس از برگشت به نامبرده انتقال نمایند تا برایشان وصول کند.(پیوست ۱)

خانم ……………….. صراحتا در جلسه رسیدگی  شعبه ۱۰۳۲  دادگاه کیفری ۲ مجتمع قدوسی تهران طی کلاسه پرونده بشماره ………………….. اقرار و اذعان می دارد « بجهت مشغله کاری چک را طی قراردادی به اقای………… وکیل پایه یک دادگستری منتقل نموده اند ».(پیوست ۲)

مشتکی عنه (وکیل محترم) بر خلاف اصول و صداقت حاکم بر وکالت طبق دادخواست تقدیمی مطالبه چک بمیزان یکصدمیلیون تومان و طرح آن در شعبه ۳۹ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی صدر تهران بطرفیت موکل طی کلاسه ……………… مبادرت به طرح دعوی می نمایند (پیوست ۳) که با تدقیق در دادخواست مذکور مشاهده می گردد:

با تغییر شغل خویش از «وکالت دادگستری » به شغل « آزاد » ، در دادخواست مطالبه چک و با اعلام آنکه « بجهت طلبی که از خانم …………….. داشته اند ، چک مذکور را از ایشان تحصیل نموده اند » مبادرت به طرح دعوی علیه صرف موکل (بعنوان صادرکننده چک) و نه ظهرنویس( خانم مریم حیدری ) می نمایند و با اعلام آنکه شخص ثالث با حسن نیت بواسطه عدم اطلاع از رابطه پایه، تلقی می گردند موکل به محکومیت موکل به پرداخت مبلغ چک و  خسارت تاخیر تادیه ( در وضعیت فعلی ۱۹۰میلیون تومان گردیده اند). بعلاوه میزان دین موکل به خانم حیدری طبق نظریه کارشناسی در پرونده کیفری بمیزان ۶۹ میلیوت تومان اعلام گردیده است و انتقال چک به وکیل منجر به تضییع حقوق هرچه بیشتر موکل گردیده است.

علی ایحال اظهارنامه از ناحیه اینجانب بعنوان وکیل ………….. ارسال می گردد و وکیل محترم ضمن پاسخ به اظهارنامه بشماره………….. مورخ…………… ، اعلام می دارد اولاً دارنده( خانم مریم حیدری ) از دوستان وی می باشد ، ثانیاً شخصاً پیشنهاد انجام موضوع را به نامبرده داده اند، ثالثاً  اعلام می نماید اقدام ایشان تبرعاً صورت پذیرفته و اساساً جنبه طلبی در میان نبوده است، رابعاً با رضایت دارنده( خانم ………….) شکایت علیه موکل صورت پذیرفته و در نهایت استرداد وجه لاشه چک منوط به رضایت دارنده قبلی( خانم …………… ) می باشد که مشاهده می گردد کلیه اظهارات ایشان ضمن تعارض با دادخواست مطالبه وجه، حکایت از سوء نیت و موضوع وکالت و در نتیجه خدشه بحقوق موکل و رفتار خلاف شان وکیل دادگستری و طرح دعوی بنحو تصنعی حکایت دارد.

دفاعیات:

۱-اثبات رابطه وکالت میان خانم …………و آقای ………:

خانم مریم حیدری، صراحتاً در جلسه رسیدگی اعلام می نماید که بجهت مشغله کاری، چک مذکور را طی قراردادی به اقای پیرعلی ، وکیل پایه یک دادگستری منتقل نموده است. ایشان نیز اعلام می نماید که قرارداد تبرعی و با رضایت خانم مریم حیدری ، صورت پذیرفته است و در نتیجه به لحاظ زایل گردیدن، سمت اصیل در دعوی ، فلذا نقش ایشان بمنزله وکالت می باشد.

۲-رفتار خلاف شان و مفاد سوگند:

۲-۱. تغییر شغل وکیل دادگستری در سامانه ثنا قبل از طرح دعوی و اصلاح آن پس از دعوی :

چنانچه مستحضرید شغل وکیل دادگستری ، در زمره شغل های احصایی در سامانه «عدل ایران» نهاده شده است که متاسفانه وکیل محترم با انگیزه آنکه هرگونه ابهام نسبت به سمت وکالت از خانم مریم حیدری را بزداید ، شغل خویش را « آزاد» و اقامت خود را تهران اعلام می نماید.

۲-۲. تناقض گویی و کتمان واقعیت :

وکیل محترم با انگیزه بهره گیری از « اصل عدم توجه ایردات نسبت به دارنده ثالث با حسن نیت» در اسناد تجاری، در دادخواست مطالبه چک اعلام می نماید که چک را بواسطه طلب خویش از خانم ……….. دریافت کرده است، در حالیکه در اظهارنامه ارسالی، اقرار می نماید هیچگونه طلبی ندارد و تبرعاً بوده است و با اجازه ید قبلی طرح دعوا کرده است.

چنانچه مستحضرید مهمترین صفت وکیل دادگستری، شرافت و درستی عمل وکیل(صداقت و راستی ) است که بایستی کاملاً شرافتمند بوده و مظهر درستی و تقوی باشد و سوگندی را که میخورد محفوظ دارد.(ماده ۱۴ قانون وکالت و ۳۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا

۳-طرح دعوی بنحو تصنعی:

با تدقیق در دادخواست مطالبه چک مشاهده می گردد خواهان (وکیل دادگستری) ، خود را اصیل و ذینفع در موضوع به لحاظ طلب از خانم …………… اعلام می نماید در حالیکه با توجه به محتوای و روح حاکم بر اظهارنامه ارسالی مشارالیه و همچنین اظهارات خانم …………….. در جلسه رسیدگی دادگاه، اعلام می نمایند ایشان با رضایت دارنده و تبرعا مبادرت به طرح دعوی نمود اند که بنوعی حیله و تقلب و در نتیجه طرح دعوی بنحو تصنعی بشمار می رود.

در این خصوص ماده ۳۸ قانون وکالت مقرر می دارد « وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و درباطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه‌پذیرفته نخواهد شد ومتخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهد شد»

بعلاوه شعبه ششم دیوان عالی کشور  در رای شماره ۲۳۰۴ مورخ ۳/۷/۱۳۱۷ مقرر می دارد « ماده ۳۸ قانون وکالت مطلق بوده و شامل کلیه انتقالاتی است که وکلا بطور تصنعی  در دعاوی می گیرند ولو در آن دعوا وکالت نداشته باشند»

نتیجه گیری :

با عنایت به مراتب فوق الذکر که وکیل محترم با انگیزه کتمان واقع و دریافت و تحصیل بناحق ، برخلاف سوگند اقدام نموده و خود را بنحو صوری و تصنعی اصیل و طلبکار در طرح دعوا جلوه داده است بنحوی که خویش را دارنده ثالث با حسن نیت در دادگاه تلقی نموده است که از رابطه پایه فیمابین موکل و خانم ………… اطلاعی نداشته است و این مهم منجر به صدور اجراییه پرداخت مبلغ چک و خسارت تاخیر بمیزان ۱۹۰ میلیون تومان تا بحال گردیده است، تقاضای رسیدگی و اعلام تخلفات محترم وکیل محترم مستند به قوانین حوزه وکالت مورد استدعاست

دکتر علی رفیعی

وکیل خانم ………..( شاکی)

برای شکایت از وکیل دادگستری باید به کجا مرجعه کنم ؟

✔️ برای انجام اینکار باید حتما به به کانون وکلای دادگستری یا مرکز کانون مشاوران و وکلای قوه قضاییه بسته به وکیل مربوطه، می بایست مراجعه کرد.

شکایت از وکیل به صورت دقیق در کدام مرجع قابل رسیدگی است ؟

✔️ برای وکلایی که جزو کانون های وکلا هستند بایستی به دادسرای کانون وکلای استان مربوطه مراجعه کرد و چنانچه وکیل جزو مرکز مشاوره و وکلای قوه قضایی باشد ، بایستی به مرکز مشاوران مراجعه نمود.

آیا می توان پس از رای صادر شده دادگاه برای شکایت از وکیل اعتراض نمود ؟

✔️ بله چنانچه وکیل شما ، مرتکب تخلفی شده باشد پس از صدور رای دادگاه نیز میتوانید علیه وکیل مبادرت به طرح شکایت نمایید. چنانچه از قصور وکیل نیز لطمه دیدا باشید ، در صورت اثبات وکیل واجد مسئولیت مدنی می باشد.

چنانچه در خصوص شکایت از وکیل خود یا وکیل طرف مقابل ، سوال یا ابهامی دارید ، می توانید از طریق درج نظرات یا تماس با دفتر حقوقی موکل، از وکلای ما مشاوره دریافت نمایید.

68 نظرات
 1. سیامک پور رضا تمیجانی می گوید

  سلام وکیل من پس از یک جلسه شرکت در دادگاه همراه با تحویل لایحه و یک بار هم فقط ارسال لایحه اعتراض به کارشناسی از پرونده استعفا نموده مبلغ قرارداد ما ۳ میلیون تومان بوده که ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ابتدا دریافت کرده بود پس از استعفای ایشان من متوجه شدم که مبلغ منعکس کرد توسط ایشان به دادگاه یک میلیون و پانصد هزار تومان بوده یعنی تعرفه را یک میلیون و پانصد هزار تومان به دادگاه اعلام کرده من برای وکیلم اظهار نامه فرستادم با توجه به استعفای شما لازم است به اندازه کاری که انجام داده اید صورتحساب بفرستید و ما بقی را مسترد نماید ولی ایشان تاکنون جوابی ندادند لطفاً برای تنظیم دادخواست شکایت از ایشان به دادگستری بنده را راهنمایی فرمایید سپاسگزارم

  1. علی رفیعی می گوید

   بله وکلا طبق قانون مکلف به اعلام مبلغ حق الوکاله هستند و در خصوص استعفا هم بایستی قرارداد منعقده با شما ملاک عمل قرار گیرد
   جهت شکایت بایستی ببینین وکیل مربوط به کدام کانون هست و پس از مشخص شدن به دادسرای کانون مربوطه مراجعه فرمایید.

 2. سیامک پور رضا تمیجانی می گوید

  با سلام مجدد پیرو مطلب ارسالی آیا می توانم از ایشان هم به عنوان عدم صداقت در ابراز تعرفه قانونی و هم به عنوان فرار مالیاتی شکایت کنم و درخواست استرداد مبلغ اضافی که از بنده گرفته را به نمایم؟ لطفا اعلام طریق کنید بهم

 3. آرش می گوید

  سلام
  ما از سال ۹۲ مبلغی بابت حق وکاله به وکیلی پرداخت کردیم ولی وکیل هیچ کاری انجام نداد و تبانی کرده بود
  بعد از ۸ سال شکایت ما این وکیل را در دادگاه عالی انتظامات قضات محکوم کردیم
  سوال اینکه برای پس گرفتن مبلغ به چه مرحله ای باید شکایت کنیم و ارزش افزوده به مبلغ ۸ سال پیش تعلق میگیرد
  ممنون

  1. علی رفیعی می گوید

   بایستی از طریق مراجعه به مرجع قضایی حقوقی مطالبه وجه رو به استناد رای انتظامی اقدام کنین.چنانچه مبلغ زیر ۲۰ میلیون تومان هست، به شورای حل اختلاف مراجعه فرمایید در غیراینصورت به دادگاه حقوقی مراجعه کنین،
   خسارت تاخیر نیز از طریق تقدیم دادخواست ملاک عمل خواهند داد‌.

 4. ماهرخ می گوید

  سلام در شهرستان کلیه کلیه پروندهای مطرح شدهء زوج با توجه به مهارت و آشنایی با ترفندهای دور زدن قانون و بستر سازی از پیش طراحی شدهء زوج (که زوجه که قبلا شاغل بوده و به خواست زوج و بهانهای زشت او ، خانه نشین میشود و بیخبر از همه جا افسار زندگی را به دست زوج سپرده و تمکین خاص و عام دارد) سر فرصت مراحل آشنایی با وکیل را طی میکند در شهر با برگزاری جشن نیمه شعبان شو اجرا میکند تا دوستان انتظامی و راهنمایی رانندگی پیدا کند و به متدین بودن به اهل بیت شناخته شود و استارت علنی آزار دادن زوجه رابا کمک وکیلی که فامیل فلان طائفه است با اعمال نفوذ بر دفترداران شعبات و از طریق دفتر داران دادیاران و قضات را همسو با راه کثیف خود میکند .در حالیکه مطمئن شده که زوجه هیچ رزومه ای از مراجعه به دادگاه ندارد و کاملا ناآگاه از مسائل حقوقی میباشد نهایت سوءاستفاده از حق طلاق بر علیه زوجه و ضایع کردن حقوق مسلم وی را مینماید .و جالب اینکه هیچ کدام از ضابطین قضایی توجهی به محق بودن زوجه ندارند و بی محابا همچنان می تازند .نگاهی سطحی به پروندهای مطرح بر علیه زن و پروندهای مطرح شده زن بر علیه مرد . و پسره ۲۹ ساله مرد که با پدرش همدست شده .. کاملا شفاف و محرز میباشد .
  هیچکدام از پروندهای مطرح شده سیر قانونی نداشته و زوجه با وجود ناآگاهی به تنهایی با جمعیتی نامرد بمدت یکسال و نیم جنگیده و وکیل استخدامی زوجه حتی با اخذ مبالغ زیاد متاسفانه طبق خواست قاضی اجرای احکام بر علیه زوجه (که باز هم اعتمادباعث ضرر شد) کار میکرد .
  چه باید کنم ؟
  نه حقوقم را میدهند نه حکم قطعی را اجرا میکنند نه به درخواستهایم اعتنایی میکنند نه
  زوج را الزام به پرداخت حقوقم مینمایند.تلاش کردند تا گواهی طلاقم اخذ کند ،تلاش کردند تا متهم و جلب شوم . چه باید کنم تا یاداور همه این افراد باشد که حق بر باطل همیشه پیروز است چون خدا به اندازه آدمهای بد آدمهای خوب هم آفریده.

  1. علی رفیعی می گوید

   با سلام
   ‌لطفا آرای صادر شده رو از طریق واتساب بشماره ۰۹۱۲۴۴۴۷۷۲۴ ارسال فرمایید و یا اینکه با تماس با دفتر ، مطلع از ارای صادره نمایید که مبنای عدم اجرا ساختن رای بعلاوه کارکرد و اقدامات وکیل و طرف مقابل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

 5. محمد سلیمانی می گوید

  سلام ما یک وکیل گرفتیم و مبلغ ۸۰ میلیون قرارداد بستیم و ۲۶ میلیون اول گرفت و چند لایحه زد و دیگر روی پرونده نیامد حتی بی گناهی خودمان رو خودمون ثابت کردیم الان مبلغ ۴۶ تومن سفته دست وکیل داریم‌ از دادن آن امتناع میکند آیا میتوان از ایشان شکایت کرد

  1. علی رفیعی می گوید

   چنانچه قرارداد بسته شده و ایشان تمیر طبق قرداد ابطال نموده اند، برمینای قرارداد فیمابین مستحق دریافت حق الوکاله هستند و چنانچه منکر اقدامات وکیل می باشید می بایست وی را عزل می ساختید.

 6. مرتضی می گوید

  سلام پرونده ای در تجدید نظر داشتم که گرفتن وجه التزام بود همسایه کناری من با همان قرارداد مثل من در تجدید نظر پیروز شده بود ۲۵ روز قبل از صدور رای تجدید نظر این حکم صادره که همسایه من پیروز شده بود را به وکیل دادم اینقدر امروز و فردا کرد تا رای علیه من صادر شد (مدارک کامل این ادعا را در گفتگو با وی در واتساب دارم) اگر این مستند را طی لایحه ای می داد من پیروز بودم با این وکیل چکار کنم تمنا می کنم زود مرا راهنمایی فرمایید سپاس

  1. علی رفیعی می گوید

   بایستی ارای صادره مورد مطالعه قرار گیرند جهت اثبات تخلفات احتمالی وکیلتون

 7. شاهین اسحاقی می گوید

  با سلام، در خرداد سال ۱۳۹۷ در اصفهان اختلافی بین من و شریکم رخ داد که لذا مبلغ ۵ میلیون تومان به آقای بهرام کاملان وکیل پایه ۲ در اصفهان دادم تا از حقوق من دفاع کند ولی ایشان نتنها کاری انجام نداد بلکه مرتبا بدروغ می گفت انجام داده ام و بزودی ابلاغیه آن می آید و باعث شد که من نیز دست روی دست بگذارم و منتظر بمانم وبعد از گذشت یکسال متوجه شدم که ایشان مرا فریب داده و هیچ اقدامی نکرده است که این امر باعث ضرر و زیان روحی زیادی برای من شد. لذا در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ در دادسرای انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تهران تحت پرونده کلاسه ت/۳۳۱۸۴ از ایشان شکاییت کردم و حالا در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ طبق دادنامه ۱۷۷۵۵/الف/د رآی دادگاه برای من آمده که ایشان را از حیث تخلف رفتار خلاف شآن وکالت به محرومیت موقت به مدت سه ماه از شغل وکالت و از حیث تخلف از سوگند به تنزل پایه به مدت سه ماه محکوم کرده ولی در مورد ۵ میلیون تومانی که ایشان سه سال پیش از من گرفته چیزی نگفته در حالیکه با توجه به تورم و ضررهایی که به من خورده الآن ارزش این ۵ میلیون بیش از ۳۰ میلیون تومان می باشد حال من برای احقاق حقوق ریالی خودم چه باید بکنم؟؟؟

  1. علی رفیعی می گوید

   با سلام، بایستی بر مبنای دادنامه تخلف از کانون وکلا، با مراجعه به شورای حل اختلاف تقاضای محکومیت مطالیه وجه و خسارت تاخیر تادیه رو مطرح بفرمایین.کانون وکلا مرجع صدور احکام پرداخت وجه نیست

 8. ارام می گوید

  با سلام آیا اکنون ک قراردادالکترونیکی بین وکیل و موکل انجام میشه نیازی نیست ک یک نسخه از قرارداد مکتوب ب موکل ارایه بشه؟

  1. علی رفیعی می گوید

   سلام، خیر نیازی نیس، چون شما قرارداد الکترونیکی طی شماره ۱۶ رقمی قابل رویت توسط شما هست. منتهی میتونین نسخه نهایی شده شو از وکیلتون درخواست بفرمایین.

 9. ارام می گوید

  سلام و عرض ادب
  با یکی از دفاتر وکلا ک ب صورت گروهی کار می کنند قرار دادی بستم و ی نفر وکیل را ب من معرفی کردند اما از بابت قرارداد چ با وکیل و چ با دفتر وکلا ک باید ی نسخه از قرارداد را تحویل نمایندوقتی درخواست قرارداد کردم گفتند ک این سه نسخه بایگانی میشه و قرارداد با وکیل هم ک الکترونیکیه در واقع ب طور یکطرفه قرارداد بستند و قراردادم را ندادند. از طرفی کل مبلغ را قبل از برگزاری جلسه دادگاه ازم گرفتن و گفتن اگر پول را تسویه نکنم وکیل ب جلسه نمیاد.
  اینها در حالی است ک ب لحاظ حقوقی هیچ نقطه روشنی تو پرونده ای ک کلی مدارک و مستندات براش دارم وجود نداره بطور مثال تو اولین جلسه دادگاه وقتی محکوم ب پرداخت ودیعه شدم در حالی ک از طرف مقابل طلبکارم وکیلم بهم گفت برم اظهارنامه بدهم و از طرف بخوام ک شماره کارتش را بده تا براش کل پول را واریز کنم در حالی ک مشاور دادگاه بهم گفت پولو ب دادگستری واریز کن و تامین خواسته بده ب چ صورت باید شکایت کنم و آیا دلایلم درسته برای اعتراض؟

 10. علی می گوید

  باسلام
  سال ۹۳ وکیل گرفتیم تا زمین زراعی رااززمین شهری برای ما احیا کندولی تا الان هیچ کارملموسی انجام نداده وادعا میکنه زمینها رامن از موکل خریداری کرده ام وموکلام برای من امضا کرده اند درصورتی که اینجوری نیست تنها چیزی که ازوکیل داریم یک وکالت نامه است که به ایشان دادیم لطفا راهنمایی کنید چکار کنیم

 11. مجید ختایی می گوید

  با سلام و احترام توسط وکیل درخواست خلع ید واجرت المثل نمودم در مرحله اجرای حکم پس از خلع ید. محکوم مبلغ محکوم به را باتبانی وکیل به حساب دادگاه واریز نموده وکیل ضمن دریافت مبالغ فوق بدون اطلاع اینجانب رضایت داده و مانع دریافت اجرت المثل از زمان صدور رای تا تاریخ خلع ید (بیش از یک سال)گردیده مجبور شدم دادخواست جدیدی برای یک سال مانده بدهم .
  قصد شکایت از وکیل را دارم ایا موفق میشوم لطفا راهنمایی فرمائید با تشکر.

 12. محسن می گوید

  سلام.
  من از وکیلم شکایت کردم که پرونده در دادگاه در حال رسیدگی اما احساس میکنم رسیدگی طولانی شده. آیا دادگاه انتظامی وکلا مثل دادگاه‌های عمومی مقید به وقت رسیدگی هستند یا بدلیل داوطلبانه
  و صنفی بودن خدمات قضات، رسیدگی تاریخ مشخصی نداره؟
  من حق مطالعه پرونده رو دارم میتونم برم درحواست کنم پرونده رو بدن بخونم ببینم قاضی چه دستوری داده؟
  ممنون.

 13. سبحان می گوید

  سلام سال ۹۷ ی وکیل از من مبلغ ۱۰میلیون پول گرفت تامدت ۶ماهه شناسنامه منو ۵سال کوچیک کنه..تا اخر سال۹۹ هیچ کاری نکرد و برج ۱۲ سال۹۹ گفت ۱۰ میلیون دیگه بهم بده یکی پیدا کرده شناسنامه رو تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ تحویل میده تا الان گوشیش خاموشه..من باید چیکار کنم چجوری میتونم از دستش شکایت کنم…

 14. خدیجه می گوید

  سلام من ۱۸سال است عقد داعمی شوهرم هستم ویک فرزنددارم ازشوهرم و همسردووم این آقاهستم وبخاطر ملاحضه حال همسرم که زن اولش تحت فشارگرفته بودش مجبوربه ثبت واقع نکان نکردمش وحدود ۹ماه است همسرم به رحمت خدارفته وچندماه پیش دادخواست دادم برای اثبات زوجیت وثبت نکاه وزن اول شوهرم دوتاوکیل گرفته که منومحکوم کنن وعقدداعمم ثبت نشه وکیلای این خانم دارن حق حقوق منو ضایع میکنند من عقد داعمی هستم چرا بخاطر پول اینجور وکیلاشرفشونو میفروشن یعنی من بایه بچه کوچیک و۱۸سال زندگی مشترک وعمرو جوو
  نیم رفت ازبین کلی دردومریضی گرفتم ازدست زن اول این آقا حالاکه همسرم فوت شده من یعنی هیچ یعنی هیچ حقوحقوقی ندارم توبترین شرایط دارم سرمیکنم حتا پول پیش ندارم توی سویت ۲۰متری زندگی میکنم پول ندارم وکیل بگیرم خیلی تحت فشارم چگونه میتوانم ازدست این دوتا وکیل این خانم شکایت کنم باوجودیک همسرم نادارنبود وهمه املاک وثرتش دست زن وبچه اولش هست ممنون راهنمایم کنید باتشکر خانم ۴۲سال از مشهد

 15. مهدی قاسمزاده می گوید

  سلام سوال من درباره پرونده قتل برادرم هست خلاصه وار میگم پنج سال پیش برادر من با هشت ضربات چاقو کشته شده یکی از روستای اطراف تبریز سه بار حکم عدام امده از تهران چهارمین بار ک میشه پارسال حکم عیر عمدی شده وکیل ما هم ن بگوشی جواب داد نه درست حسابی دفاع نمود دردادگاه خلاصه اون عزل شد یک وکیل دیگری گرفتیم اون از تهران امد گف وکیلتون کار خراب کرده کلا نمیشه درستش کرد بعد اونم قاتل وسیقه گذاشته یه سال ک بیرونه ما هم هر کجا نامه دادیم جواب ندادن حتی ب دفتر ریسی سوال من از شما اینه که اولا ب کجا باید شکایت بکنیم که رسیدگی کنن باید از وکیل شکایت کنیم یا نه

  1. علی رفیعی می گوید

   باسلام آنچه به مربوط به تخلفات انتظامی وکیل هست در دادسرای انتظامی کانون وکلا هست و در خصوص ماهیت امر تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری بفرمایین

 16. محمد می گوید

  سلام.عزیزان من فکر نکنید وکیل ها به خاطر دانستن حق از ناحق درست عمل میکنند سر بنده کلاه گشادی گذاشته اند به دلیل آشنا نبودن من به قانون، و بستن قرارداد که تمامی راه ها را بر من بسته بود
  درخواست میکنم هزار بار تحقیق کنید و برگه قرارداد را دقیق مطالعه نمایید و هر مورد که به ضرر شما بود امضا نکنید

 17. امین شجرات می گوید

  سلام
  من در سال ۹۸ برای واگذاری وکالتم به وکیل به دفتر ایشان رفتم و با ایشان به توافق رسیدم و مبغی را جهت پیش پرداخت به ایشان دادم ولی ایشان به هیچ عنوان پیگیر شکایت بنده نمی شدند و برگ وکالت نامه را سفید جلوی من قرار دادند و امضا کردم و حاضر به انعقاد قرارداد با بنده نشدند و به من گفتند اعتماد کن
  در برگ وکالتنامه در ستون حدود اختیارات به خود اختیار تام در خصوص کلیه پرونده های حقوقی و کیفری بنده داده بودند با وجودی که بنده فقط در خصوص یک پرونده کیفری با ایشان به توافق رسیده بودم
  اختیار دوم که بدون اذن بنده به خود داده بود توکیل پرونده به شخص دیگر بود که ایشان را بنده تا به امروز ندیده ام
  ایشان در دو جلسه حضور نداشتند و با وجود توکیل دادن پرونده به تحویل لایحه اکتفا نمودن در صورتی که در قانون اشاره شده که در چنین شرایطی باید یکی از وکلا در جلسه حضور پیدا کند و هیچ عذری جهت عدم حضور پذیرفتنی نیست
  مورد سوم اینکه در سطر حدود و اختیارات وکیل ایشان مکلف به پیگیری پرونده در مراحل تجدید نظر و ماده ۴۷۷ می باشد که از انجام آن هم سر باز زده است
  من در مرحله اول در کانون وکلا شکایت کردم ولی با وجود اینکه هیچ جلسه ای برگزار نکردهاند اقدام به صدور حکم نمودند که رای به بی حقی بنده داده بودند ولی بنده اقدام به عتراض زدن نکردم و شکایت حقوقی نمودم لطفا مرا راهنمایی کنید از چه طریقی می توانم ضرر های معنوی و مادیم را جبران کنم ضمنا از سال ۹۸ تا کنون به دلیل دادن چک به ایشان تمام حسابهای بنده را بسته و دست چک من را خراب کرده

 18. طهماسبی می گوید

  سلام پرونده ای در دادگاه علیه من هست که مالک زمین نیست و دیواری که اصلا وجود نداشته رو شاکی من با همکاری وکیلش در دادگاه محکوم کردن چوند دیوار همسایه ام که در اثر سیلاب خراب شده بود را در پرونده من ثبت. کرده و من گزارش کلانتری ،شاهد،و فیلم از زمین دارم و گزارش کارشناسان سه نفره که دیواری درآن زمین وجود نداشته
  لی شاکی من حکم جلب مراگرفته.
  وبوکیل این آقا با سواستفاده اطلاعات قانونی که دارد اول شاکی شدن برای تخریب ،بعد که زمین کشاورزی هست و مرا بازهم محکوم کردن
  بعداز یکسال این آقا آمده و دور زمین ک باغ من هست دیوار سنگی کشیده ،خب خلاف حرف خودش و این یعنی بازی باقانون وفریب دادگاه و پایمال کردن حق ما.از وکیل این آقا شاکی هستم که چرا با هیچ مدرکی بازن آقا همکاری میکند.خواهش میکنم راهنمایی ام کنید ممنون میشم

 19. عاطفه ملک زاده می گوید

  عرض سلام واحترام.فرهنگی بازنشسته هستم..در یک پرونده ملکی از یک وکیل استفاده کردیم…وکیل با اعلام مبلغ قرداد ۷میلیون تومان بدون نشان دادن قرارداد گفته که از طریق سامانه ثنا امضای الکترونیکی خواهد شد نصف مبلغ هم دریافت نموده اند …یک لایحه حقوقی تنظیم و به دادسرا دادند و در یک جلسه دادگاه حضور داشته و در روز دادگاه قاضی به وکیل گفت شما کلا اشتباه شکایت کردید ‌این لایحه کیفری است .مدارک تان ناقص و لایحه کیفری تنظیم نمایید وقت ما (دادگاه) را نگیرید و پرونده را برگشت داد.. من به ایشان اعتراض کردم که این چه جور لایحه نوشتن هست سپس وکیل گفت من وکالت شما را قبول نمی کنم و بدون هماهنگی قرارداد را یکجانبه فسخ کردند .البته معلوم شد که ایشان در یک پرونده دیگر وکالت شاکیانم را هم بعهده دارد.از وجه دریافتی دومیلیون برداشت و ۱/۵ برگشت دادند .پیامی برایش فرستادم و اعتراض کردم هنوز جوابی ندادند.ضمنا قاضی هم ان لایحه را باطل اعلام کردند و بضرر من شد..یعنی هیچ…..ایا من میتوانم از وکیل برای گرفتن بقیه وجه از کانون شکایت کنم…ضمنا چه‌جوری متوجه شوم ایشان عضو کدام کانون هستند…ممنون میشم راهنمایی فرمایید.سپاس

  1. علی رفیعی می گوید

   با سلام
   یکی از طرق تشخیص اینکه فرد ذکر شده وکیل است یا خیر می توانید با داشتن کد ملی وکیل در سایت عدل ایران این امر را جویا شوید.همچنین بامراجعه به سایت کانون وکلاویا کانون مشاوران و وکلای قوه قضائیه در شهری که وکیل در آن وکالت می کند می توانیداقدام کنید.در خصوص قسمت اول سوال نیز نمی توانید وجهی را که به وکیل پرداخت کردید را مسترد نماید

 20. سمیرا می گوید

  سلام وکیل پدرم ۸ سال پیش باید حکم تخلیه ۴ پلاک ثبتی محل کارش را که به اشتباه در حکم امده بود و محل کار پدرم ۲۱ پلاک طبق استعلام ثبت اسناد رسمی می باشد ولی وارثین مالک ۴ پلاک ثبتی دیگر را در دادگاه حکم گرفتن و متاسفانه رای بدوی و تجدید نظر و اعاده دادرسی منتهی به تخلیه با پرداخت کسب و پیشه شدولیمالک در موعد مقرر نپرداخت وطبق نظر وکیل حکم ملقی اثر باید میشد و وکیل فقط توقف حکم را گرفت و در سال ۹۲ ۴۰ میلیون تومان با پدرم قرارداد بست و ۲۵ م ت را نقد گرفت و قرار شد پرونده را مختومه کند ولی اینکار را نکرد و امسال دوباره حکم تخلیه امده و در ضمن سال گذشته هم ۱۵ م ت به وکیل داد و فکر میکرد پرونده بسته شده ولی نشده بود الان هم پیشنهاد داده که ۶۰د م ت میگیرم پرونده رو می بندم وبا قرض کردن پدرم ۲۰ م ت داده ولی من میخوام از ایشون شکایت کنم چون تعهدش را در ۸ سال پیش تمام نکرده و پرونده را رها کرده و حکم را باطل نکرده و از شما راهنمایی میخواستم . با تشکر

 21. اسداله زارع امیراصلانی می گوید

  با وکیلی قرارداد داوری عقد کردیم بعد از مدتی متوجه شدم که در متن قرارداد مابین متن تایپی وامضا ۴ سطر با دستخط خود مطالبی کذب از جمله موضوع وجود شراکت فی مابین را الحاق نموده بهترین مرجع رسیدگی به این جرم کیست

  1. علی رفیعی می گوید

   باسلام. در صورت اثبات الحاق و لحاظ فقدان رضایت طرفین قرارداد، جرم جعل اتفاق افتاده است و از طریق دادسرای عمومی میتونین پیگیری کنین.

 22. اسداله زارع امیراصلانی می گوید

  در ضمن علی رغم آنکه طی ارسال اظهارنامه ای ایشان را از سمت داوری عزل نمودم در موضوع پرونده کیفری که در این رابطه ثبت نمودم به نفع متهم پرونده اقداماتی انجام داده که موجب رد دادخواست کیفری و نیز صدور رای به حقوقی بودن موضوع گردیده .ارادتمندم به شدت نیازمند یاریتان هستم .یا حق

  1. علی رفیعی می گوید

   با عنایت به اظهارتون بنظر می رسه دادسرا، به لحاظ حقوقی بودن مبادرت به رد شکایت کیفریتون کرده. شما بایستی از طریق محاکم حقوقی اقدام بفرمایین. در صورت تمایل میتونین با ارتباط با دفتر و مشاهده قرارداد ، مشاوره حقوقی دریافت نمایید

 23. محمد می گوید

  سلام با وکیلی ۹ ماه پیش بابت رفع ممنوع الخروجی قرارداد بستم و بهم گفتن نهایتا یک‌ماهه ممنوع الخروجی رو برمیدارن ،من هم با توجه به عدم آگاهی و نداشتن اطلاع این مدت زمان رو در قرارداد درج نکردم و ایشون ده ملیون تومن مبلغ کامل قرارداد رو از من گرفتن اما از وقتی مبلغ رو گرفتن دنبال کار من یا نمی‌رفتن یا بموقع نمی‌رفتن و یا میگفتن من کار دارم خودتون بیاین برید کارهای اداری شو انجام بدید.درحالیکه من چون شهرستان بودم اولش بهشون گفتم که امکان رفت و آمد رو ندارم و صفر تا صد رو خودتون انجام بدید اما بعد عقد قرارداد زد زیر حرفش و الان نه دنبال کار من می‌ره و نه قبول می‌کنه مبلغ رو برگردونم درحالیکه در قرارداد قید شده درصورت رفع نشدن ممنوع الخرکی توسط وکیل مبلغ دومیلیون برداشت میشه مابقی مستردد میشه اما الان میگه من کل مبلغ رو برمیدارم چون نه ماه دوندگی کردم .من نمی‌دونم چیکار کنم آیا میتونم شکایت کنم بااین شرایط؟وقتی بهش میگم خیلی طول کشید شما هم که کاری انجام نمی‌دید میگه من میتونم پول شما رو ندم و کارتونم انجام ندم.توذوخدا بگید چیکار کنم از لحاظ روحی خیلی آسیب دیدم که اینجوری داره اذیتم میکنه

  1. علی رفیعی می گوید

   باسلام. اول بایستی دیده شه چرا ممنوع الخروج شدین. و در صورتیکه امکان رفعش مهیا باشه و اقدامات وکیل هم قانونی بوده باشه مکلف هست طبق قرارداد ۲میلیون تومان بشما بازگردانده شود.

 24. شمیم می گوید

  باسلام. اگر وکیل طرف مقابلم به موکلش راه غیر اخلاقی و غیر انسانی یاد بدهد و تشویقش کند که اینکار را انجام بدهد و موکل ایشان در تمام دادگاهها در جلوی قاضی عنوان کرده اند که وکیلشان اجازه اینکار را داده اند آیا من میتوانم بعنوان طرف مقابل از وکیل ایشان شکایت کنم یا نه؟
  موضوع از این قرار هست همسر بنده درخواست طلاق به دادگاه دادند و همزمان وکیل ایشان بهشان گفتند که قفل در خانه را عوض کرده و از ورود من جلوگیری بعمل آورند که الان نزدیک دو ماه هست اینجانب سرگردان هستم آیا من بابت اینکار وکیل ایشان میتوانم از وکیل همسرم شکایت کنم یا خیر؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  1. علی رفیعی می گوید

   باسلام. صرفنظر از آنکه همسر شما انسان عاقل و بالغی هستند و اثبات چنین راهنمایی نیز امر دشواری می باشد، شکایت از وکیل با موضوع اعلامی ، بجایی نخواهد رسید. در این خصوص میتوانید از همسر خویش شکایت فرمایید

 25. رامین می گوید

  با سلام ،من و همسرم قصد تلاق توافقی داشتیم و در دادگاه نخست ما ووکلایمان به توافق و طلاق نرسیدیم پس از جلسه نخست وگذشت ۷ ماه همسرم کوتاه اومد و قرار بر توافق روز اول شدیم من وکیل نگرفتم ولی وکیل من وکالت همسر را قبول و کلیه اسرار و اهداف من را به وی گفت و اعلام کرد برای طلاق بار اول و خلعی تا ۹۰روز شرکت نکن و پس از اتمام فرصت دوباره از من شکایت کرد ایشان برگ وکالت نخست و برگ توافق دوم را که به امضا من همسرم رسیده بود به من تحویل نداد وگفت من وکیل موکلم هستم وبا شما قرادادی ندارم والان مدت ۳ سال است که با وکالت ضربدری ما من را به ۲۰دادگاه و دادسرا ودادکاه انقلاب و….. کشانده تا جایی که می دانم در موضوع طلاق تا۳ سال نبایستی وکالت حریف را به عهده می گرفت چه خلاف های دیگر حقوقی مرتکب شده ممنون از راهنمای شما دکتر؟

  1. علی رفیعی می گوید

   اگه منظورتان وکیل شما، وکالت طرف مقابل را بعهده گرفته باشد، تحت خیانت وکیل و تخلف از قسم وکیل میتونین طرح شکایت بفرمایین

 26. هادی می گوید

  با سلام درود .اگر بنده به نظریه کارشناسی اعتراض داشته باشم ولی وکیل بنده این اعتراض بنده را در مدت زمان معین به دادگاه ارائه ندهد (به خاطر کسور در انجام تعهدات و فراموشی )چگونه میتوان مجدد اعتراض خود را به دادگاه ارائه کرد.

  1. علی رفیعی می گوید

   جهت اعتراض به نظریه کارشناسی با توجه به اینکه مهلت مشخص نداره در صورت قصور وکیل شما، راهی نداره و میتونین علیه وکیل شکایت انتظامی کنین. در خصوص ماهیت امر هم میتونین از طریق سایر دلایل قاضی رو مجاب کننن که به نظریه کارشناسی اولیه اکتفا نکنه.

 27. صدیقی می گوید

  سلام روز بخیر
  وکیل من مبلغ ۲۰ میلیون از بنده گرفتن که بعد از انجام نشدن کار توسط ایشان گفتند ما اینن پول را به رابطمان شیرینی دادیم.
  من گفتم کاری انجام ندادید برای من و با کلی دعوا ۸ میلیون را توانستم پس بگیرم.
  مسئله ی اصلی من برای طرح شمایتم از ایشان برای ندادن نسخه ی دوم قراردادمان است.
  من نمیدانم قرارداد آیا فسخ شده یا خیر چون از من برای انجام کاری وکالت گرفتن و من نمیخوام دیگر وکالت داشته باشند.
  برای شکایت به کانون وکلا میشه منو کمک کنید

  1. علی رفیعی می گوید

   سلام. اگه وکالت کاری گرفتن ، وکیل دادگستری هم بودن چون وکلای دادگستری اصولا نیازی به اخذ وکالت از طریق دفاتر اسناد رسمی ندارن. اگه وکیل دادگستری نیستن ، کانون وکلا صالح نخواهد بود

 28. ناصر سلمانی می گوید

  سلام بنده یک وکیل گرفتم ۵ماه هست وکیل من رو پرونده هیچ کاری نکرده فقط ۲ بار اومده دادگاه مثل من نشسته ورفته حتی یک لایحه هم تا الان رو پرونده نڱذاشته ویه بار م به من گفته میخوام یه شکایت حقوقی شروع کنم باید ۳ میلیون بزنی به کارتم که هزینه شکایت هست ولی شکایتی هم شروع نکرده ایا میتوانم ازش شکایت کنم

 29. فرناز می گوید

  با سلام و عرض ادب
  اینجانب حدود ۱۱ ماه پیش وکیلی گرفتم برای موضوعی که متاسفانه هیج اقدامی از طرف وکیل صورت نگرفت تا اینکه بعد از چندین پیگیری متوجه شدیم ایشان از دی ماه ۱۴۰۰ در زندان هستن.از جنابعالی خواهشمندم راهنمایی بفرمایید که به چه صورت میتوانم شکایت و به کجا باید مراجعه کنم.
  متشکرم

  1. علی رفیعی می گوید

   باسلام. در بدو امر مبادرت به عزل-وکبل و سپس استرداد حق الوکاله بنمایید

 30. محمد می گوید

  سلام وقت بخیر،در یک پرونده وکیل طرف مقابلچند کار انجام داده که فکر می کنم در کانون می توان شکایتی طرح نمود
  اولا در دادخواست بدوی یک قرارداد از دوتا قرارداد را پیوست نموده
  ثانیا در مراجعه حضوری و تلفنی قرار بود یک جلسه جهت حل مسئله بگذاریم که فقط با استفاده از زمان من را بدون تکلیف می گذارد تا طرح دعوای مقابل. را انجام ندهم
  ثالثا ایشان را نسبت به کتمان بعضی از مسایل مربوط به موکل تشریح نمودم و حتی شاهد ها را به ایشان معرفی نمودم وقصد سوءاستفاده ایشان برای من ملموس شده
  حال می خواهم در کانون علیه عدم صداقت و سوگندنامه اقامه دعوا کنم لطفاً راهنمایی بفرمایید باتشکر

  1. علی رفیعی می گوید

   در خصوص شکایت از وکیل راجع به موضوعاتی رو که مطرخ کردین، تخلفی از طرف وکیل به اون شکل مشاهده نمیشه و بعید هست به نتیجه برسین.

 31. مجید - م می گوید

  سلام بر استاد بزرگوار

  آیا از وکیل خواهان بدلیل تنظیم دادخواست با مفاد کذب که در دادگاه به اثبات رسیده و عدول از وظایف وکالت ، مغایر با قسم در شورای انتظامی کانون میتوان شکایت نمود ؟

  توضیح اینکه بنده طی اظهارنامه رسمی داور اختصاصی خود را در مهلت قانونی و قبل از تاریخ دادخواست طرف مقابل به همه خواهانها و وکیل ایشان معرفی ولیکن وکیل خواهان در دادخواست تنظیمی بدلیل عدم معرفی داور اختصاصی از طرف بنده از دادگاه تقاضای داور نموده و مبادرت به اخذ رای داوری بصورت غیابی نموده بود .

  1. علی رفیعی می گوید

   باسلام. اقدام وکیل مقابل جنبه تخلف انتظامی نداره و شکایت از وکیل بجایی نخواهد رسید.

 32. […] بیشتر بدانید : نمونه شکایت از وکیل دادگستری […]

  1. علی رفیعی می گوید

   در مقاله کامل توضیح داده شده است. لطفا مطالعه بفرمایین.

 33. ندا می گوید

  سلام وقت بخیر بنده یک واحد آپارتمان اجاره دادم به یک وکیل بعد از دوسال و چون ایشان وکیل بودن درخواست کردیم برای پدرم ۳ کار حقوقی انجام بدن ایشان طبق یک قرارداد یک میلیون تومانی نه هیچ قرارداد کتبی یک سری کار انجام داد که همگی در دادگاه یا به طور کامل انجام نشد یا به دلیل کم کاری وکیل که حتی در متن دادگاه است نتونست دفاع خوبی ارایه کند و پدر من شکست خورد طی این مدت ۳۵ میایون از پدر من گرفت و بعد یک صورت حساب ۱۲۰ میلیون تومانی درست کرده که چون هیچ جا امضایی از پدر من وجود نداشت ما قبول نکردیم الان که من از ایشون خواستم که تخلیه کنن شرط برای من گذاشته که اگر پدرت پول منو نده تخلیه نمیکنم من دستور تخلیه گرفتم با همدستی با مسئول اجرای احکام نزدیک به سه ماهه با دلایل واهی از جمله فاش اسرار خانوادگی و اموال و گرفتن وقت اضافی خونه منو تخلیه نکرده در همه دادخواست ها و دفاعی‌ات هم نوشته که طلبکاره آیا این تخلف نیست که طرف برای فرار مالیاتی ۱ میلیون قرداد میبندم خانه بنده گرو نگه داشته ‌‌مدعی پول بیشتر شده بدون هیچ قرارداد کتبی الان بنده میتونم از ایشون شکایت کنم

 34. اکبری می گوید

  باسلام و احترام مدتی قبل درخصوص مورد حقوقی با یکی از وکلا قرارداد مالی امضا کردم و مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان ایشان بعنوان پیش پرداخت گرفتند و در متن قرارداد بیان کردند که در صورت اخذ حکم قطعی در مال شریک هستند. برای دریافت مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان شماره حساب همسرشان را دادند و گفتند برای اینکه مالیات تعلق نگیرد شماره حساب خودشان را نمی دهند لیکن ذیل قرارداد رسید دادند. قرار بود وکالت نامه ثبت کنند و دادخواست تنظیم کنند لیکن هر دفعه به بهانه ای کار را عقب انداختند تا اینکه بنده معترض شدم و درخواست عودت ۱۰۰ میلیون تومان را کردم و گفتم به دلیل بدقولی و بد عهدی ها دیگر تمایلی به ادامه کار با ایشان ندارم و وکالت نمیدهم. ایشان در واقع هیچکاری برای بنده انجام نداده اند و حتی یک خط هم ننوشته اند اکنون برای پس گرفتن مبلغ پرداخت شده چه اقدامی می توانم انجام بدهم. لازم بذکر است ایشان از وکلای استان البرز هستند لیکن در تهران دفتر دارند و ایشان را ملاقات کردم باتشکر از راهنمایی جنابعالی

 35. اکبری می گوید

  سلام و عرض ادب
  مدتی قبل درخصوص پرونده حقوقی با یکی از وکلای دادگستری مشورت کردم که نهایتا ایشان قرارداد مالی را به بنده دادند و طرفین امضا کردیم
  طبق قرارداد ۱۰۰ میلیون تومان پیش پرداخت و ایشان در متن قرارداد ذکر کردند درصورت صدور حکم قطعی ۱۲ درصد از ارزش ملک و اگر ظرف ۲ ماه فروش نرفت در ملک شریک خواهند بود.
  برای دریافت مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، گفتند اگر حساب خودم را بدهم مالیات تعلق می گیرد لذا شماره حساب همسرشان را دادند. لیکن ذیل قرارداد رسید کردند.
  بعد از دریافت پول هیچ اقدامی انجام ندادند حتی یک خط لایحه برای بنده ننوشتند و هر دفعه به بهانه ای کار را عقب انداختند تا اینکه من اعلام کردم به علت بدقولی ها و بد عهدی های ایشان حاضر نیستم وکالت بدهم و درخواست عودت ۱۰۰ میلیون تومان را کردم ولی ایشان می گویند منزلشان را بازسازی کرده اند و پولی ندارند بدهند.
  ضمنا ایشان عضو کانون وکلای البرز هستند لیکن در تهران نیز دفتر دارند و بنده در دفتر تهران ایشان را ملاقات کردم.
  اکنون برای پس گرفتن پول چه اقدامی می توانم انجام بدهم. باتشکر

 36. کرامت می گوید

  سلام اگر در پرونده ای وکیل شاکی اقدام به تبانی با برخی کارکنان دادگاه حقوقی نماید و در احکام صادره دست برده و تغییر داده باشند ، و در ارسال اجراییه به دادگاه اجرای احکام با تبانی حکم تغییر یافته بوسیله دادگاه تجدید نظر را از پرونده برداشته و حکم بدوی را به اجرای احکام فرستاده باشند و محکوم علیه مبلغ چند برابرحکم تجدید نظر را از حساب‌های مسدود شده اش برداشت نمایند ؟ چگونه می شود علیه وکیلی که چنین کاری را کرده است و وکیل شاکی هم بوده است شکایت کرد ؟

  1. علی رفیعی می گوید

   در صورتی که وقوع تخلف محرز باشد میتوایند با مراجعه به دادسرای کانون وکلای مربوطه مبادرت به ثبت شکایت انتظامی علیه وکیل مقابل نمایید.

 37. علی جعفرنژاد میاندواب می گوید

  سلام بنده از سال ۹۵ پرونده طلاقم را درازای ۱۴میلیون به آقای غلامرضا اوسطی وکیل پایه ۱ که رئیس کانون وکلا در اذربایجان غربی هستند سپردم که بلافاصله نامزدم هم وکالتش را بوی داد که امور طلاق را انجام دهد دوسال گذشت کاری نکرد مدت وکالت خانم تمام شد دراین مدت ناپایداری فقط یک طلاق شرعی صوری انجام داد که بدلیل طولانی شدن زمان زنم که اهل سنندج بود از طریق سنندج طرح شکوائیه مبنی بر عدم ثبت طلاق قانونی مطرح وبه دلیل بی اطلاعی بنده و ناآشنایی به علت عدم حضورم در وقت رسیدگی قاضی بنده را بدلیل و عنوان متواری محکوم به پرداخت ۲۴.۱ میلیون کرده و بدلیل انقضای زمان قابل واخواهی و اعتراض هم نیست بااین بیکاری و گرفتاری چکار کنم چطور به اینها مدرک داده اند وان تعهد و قسم خورده اینها کج رفته علیهذا متمنی است دستور رسیدگی بفرمایید

  1. علی رفیعی می گوید

   میتونید از وکیلتون طرح شکایت بفرمایین. ضمنا مهلت طرح شکایت علیه وکلای دادگستری ۲سال از تاریخ وقوع تخلف می باشد . موفق باشید

 38. نامی می گوید

  اگر وکیل شاکی در حین جلسات دادرسی خوانده را کلاهبردار تلقی کند و همچنین خود اقدام به تماس با همکاران خوانده کرده و به آنها بگوید با این فرد همکاری نداشته باشید چون کلاهبردار هست در صورتیکه اسناد خلاف این موضوع هست و همچنین در جلسه رسیدگی در حضور شاهد به خوانده بگوید بنده آشنا دارم در قوه قضاییه بر اساس چه ماده های قانونی میتوان از وکیل شکایت کردو

  1. علی رفیعی می گوید

   بر مبنای اقدام خلاف شان وکالت و سوگند می‌توان علیه وکیل شکایت نمود

 39. مهران سالاری می گوید

  باسلام.استدعا دارم درارتباط باکوتاهی واقدامات وکیل به شرح زیر که باعث خسارت زیادی شده.راهنمایی فرمایید .نو دعوی اعتراض ثالث..۱لایحه دادخواست که وکیل تهیه نموده چندمورد به ضرر بنده بوده که مطابق مستندات خودم که کارشناس ملکی هستم در اصلاح ان لایحه ای تنظیم نمودم که مورد قبول وکیل هم واقع شد…۲قبل از جلسه دادگاه مطابق تصویر پیامکهای مبادله شده حتی موضوع پرونده برای وی محرز نبوده ازجمله اشراف نداشت که ما ادعای موات بودن یا غیر موات بودن داریم که اصل خواسته مابوده..۳…پس از جلسه دادگاه لایحه ای نوشته بود وبه مواد قانونی اشاره کرده بود که در هیچ جا نیامده.که با اصرار اصلاح کردم وبرای نامبرده ارسال نمودم.لازم به ذکر است که بنده بنده چند هفته قبل از جلسه دادگاه تا بعد ان دچار بیماری شدید کرونا وتاری دید گردیدم….۴مسنداتی در جهت جلوگیری از اعلام ذینفع بودن وعدم استماع دعوی تهیه وتحویا نامبرده نمودم که هیچ جا به انها استناد ننموده است…باتوجه به موارد موصوف اقدامات نامبرده باعث ایجاد خسارت سنگین چند ملیاردی برای بنده گردیده..تقاضای راهنمای ومشاوره دارم

  1. علی رفیعی می گوید

   سلام. جهت اخذ مشاوره حقوقی بابت شکایت از وکیل با دفتر تماس بگیرین

 40. مهران سالاری می گوید

  باسلام.استدعا دارم درارتباط باکوتاهی واقدامات وکیل به شرح زیر که باعث خسارت زیادی شده.راهنمایی فرمایید .نو دعوی اعتراض ثالث..۱لایحه دادخواست که وکیل تهیه نموده چندمورد به ضرر بنده بوده که مطابق مستندات خودم که کارشناس ملکی هستم در اصلاح ان لایحه ای تنظیم نمودم که مورد قبول وکیل هم واقع شد…۲قبل از جلسه دادگاه مطابق تصویر پیامکهای مبادله شده حتی موضوع پرونده برای وی محرز نبوده ازجمله اشراف نداشت که ما ادعای موات بودن یا غیر موات بودن داریم که اصل خواسته مابوده..۳…پس از جلسه دادگاه لایحه ای نوشته بود وبه مواد قانونی اشاره کرده بود که در هیچ جا نیامده.که با اصرار اصلاح کردم وبرای نامبرده ارسال نمودم.لازم به ذکر است که بنده بنده چند هفته قبل از جلسه دادگاه تا بعد ان دچار بیماری شدید کرونا وتاری دید گردیدم….۴مسنداتی در جهت جلوگیری از اعلام ذینفع بودن وعدم استماع دعوی تهیه وتحویا نامبرده نمودم که هیچ جا به انها استناد ننموده است…باتوجه به موارد موصوف اقدامات نامبرده باعث ایجاد خسارت سنگین چند ملیاردی برای بنده گردیده..تقاضای راهنمای ومشاوره دارم

  1. علی رفیعی می گوید

   بایستی دادخواست و رای دادگاه ها در تضرر اقدام وکیل بشما مورد بررسی قرار گیرد.

 41. یگانه می گوید

  سلام وقت بخیر
  من یه وکیلی گرفتم و مبایعنامه رو دادم بهش و عنوان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بود
  قرارداد مالی بستیم و پیش پرداخت ۷۵۰ میلیون و مابقی ۷۵۰ بعد از پایان کار ( مجموعا ۱۵۰۰ میلیارد و پانصد تومن)
  به من گفت باشه و طبق مبایعنامه رای میگیره
  اما وقتی رای اومد مالک سند یکی دیگه بود
  بهش گفتم چون رای نگرفتی باید پولمو بدی
  وکیلم گفت به من ربطی نداره مالک اشتباهی دراومده، گفت من طبق مبایعنامه شما دادخواست دادم
  از منم پرسید چندبار که مالک اگه همین باشه حله
  منم فکر میکردم همونه گفتم همونه
  حالا میخوام ازش شکایت کنم بنظرتون به نتیجه میرسم
  ضمن اینکه من پولو به حساب خواهرش واریز میکردم؟؟؟؟

  1. دکتر علی رفیعی می گوید

   مستندات نیازمند بررسی هستش. با دفتر تماس بگیرین جهت مشاهده مدارک

 42. یگانه می گوید

  راستی تو قرارداد الکترونیکی مبلغ رو ۵۰۰ هزار تومان زده

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.