کارشناسی اختراعات | کارشناسی در دعاوی اختراعات

قرار کارشناسی ابطال اختراع و دعاوی اختراع

0

کارشناس ثبت اختراعات و علائم تجاری

کارشناسی اختراعات زمانی که شکایت کیفری یا حقوقی مرتبط با اختراع نظیر دعوی منع استفاده از اختراع ، دعوی ابطال اختراع، نقض اختراع در مرجع قضایی مطرح می گردد، ارجاع امر به کارشناس ثبت اختراعات،علایم تجاری و شرکتها ، یکی از ارکان اساسی در تصمیم گیری توسط مرجع قضایی می باشد و کمک شایانی در تصمیم گیری قضایی خواهد نمود.

در پرونده های کیفری و حقوقی، قاضی پرونده از کارشناس مورد نظر سوالاتی مطرح می نماید که از آن بنام « قرار کارشناسی» یاد می گردد و پرداخت هزینه  کارشناسی بعهده متقاضی کارشناسی می باشد که هزینه آن اصولاً یک میلیون و پانصد هزار تومان می باشد.

بیشتر بخوانید :

وکیل دعاوی ثبت اختراع

در خصوص قرار ارجاع امر به کارشناسی، بستگی به نوع دعوی ، سوالاتی که تحت عنوان قرار ارجاع امر بکارشناسی از کارشناس مربوطه پرسیده خواهد ، متفاوت خواهد بود.

فلذا چنانچه دعوی ابطال اختراع مطرح گردد موضوع قرار کارشناسی ، در خصوص شرایط وجود یا فقدان شرایط ماهوی ثبت اختراع ( جدید بودن، گام ابتکاری و نوآوری ) خواهد بود.

وکیل دعوی اختراع با استفاده از دانش و مهارت خویش در موضوع اختراع می تواند کمک شایانی در احقاق حق موکل خویش بنماید. کارشناس ثبت اختراعات و علائم تجاری

در ذیل نمونه قرار کارشناسی در دعوی کیفری نقض اختراع تقدیم می گردد:

قرار کارشناسی کیفری نقض اختراع

نقض اختراع در دعاوی کیفری اختراع ، شخص شاکی بابت استفاده از اختراع ثبت یافته خویش و اینکه طرف مقابل ( مشتکی عنه) در حال بهره برداری از اختراع شاکی هست ، مبادرت به طرح شکایت می نماید که در این راستا دادسرای رسیدگی کننده جهت تشخیص واقع امر مبادرت به ارجاع کارشناسی می نماید.

نمونه قرار کارشناسی کیفری نقض اختراع

در ذیل نمونه قرار کارشناسی کیفری نقض اختراع تقدیم می گردد:

در خصوص شکایت آقای   ……..با وکالت آقای علی رفیعی علیه آقای…… دایر بر نقض حقوق دارنده اختراع با عنایت به لزوم ارجاع به کارشناسی جهت بررسی و اعلام نظر فنی و تخصصی در خصوص موضوع شکایت در راستای اجرای مواد ۱۱۸ ۱۵۵الی ۱۶۶قانون  آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی به قید قرعه آقای …..با حق الزحمه هر کدام مبلغ ……..میلیون ریال تعیین می گردد تا با ملاحظه جمعی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات طرفین و گواهینامه ثبت اختراع و بررسی توصیف مشروح اختراع ادعایی و ادعاهای مالکانه دارنده و بررسی محصول متنازع فیه در محل نظریه خویش را در اسرع وقت ظرف مدت ۱۵ روز به این شعبه ارائه و بیان فرمایید که:

  1. آیا از ایده و اختراع تولید …… در صنعت …… دارنده حق اختراع در محصول مورد استفاده متهم استفاده شده است یا خیر ؟
  2. آیا اقدامات متهم منجر به بهره‌برداری حقوق دارنده گواهینامه اختراع گردیده است یا خیر؟
  3. آیا مشتکی عنه قبل از ثبت شاکی از اختراع مزبور استفاده مستمر داشته است یا خیر ؟
  4. آیا اختراع واجد سابقه افشاء می باشد ؟

بیشتر بخوانید:

وکیل طرح صنعتی

پرداخت حق الزحمه هیئت کارشناسی بر عهده ……. می باشد لذا مقرر از دفتر قرار صادره بدوابه نام برده یا نماینده قانونی ابلاغ تا ظرف یک هفته پس از ابلاغ نسبت به پرداخت مبلغ فوق و ارائه قبض مربوطه به شعبه اقدام نماید پس از تودیع حق الزحمه جهت تسریع مراتب به کارشناسان منتخب جهت اجرای قرار مذکور و مطالعه پرونده بدون از طریق تلفنی ابلاغ و اطلاع داده شود»

قرار کارشناسی ابطال اختراع

قرار کارشناسی ابطال اختراع یکی از دعاوی حقوقی مبتلابه در دعاوی اختراعات، در خصوص دعوی ابطال گواهینامه ثبت اختراع می باشد که شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشتی تهران، جهت تشخیص این امر که ایا گواهی ثبا اختراع بدرستی از ناحیه اداره ثبت اختراع صادر یافته است یا خیر ، مبادرتب به اصدار قرار ارجاع امر بکارشناسی می نماید.

کارشناسی ابطال اختراع
کارشناسی ابطال اختراع

در ذیل نمونه قرار ارجاع امر بکارشناسی ابطال اختراع تقدیم می گردد

ذیل برگه کارشناسی به شمار قرار…… که مقام محترم ریاست دادگاه مقرر داشتند در جهت تشخیص واقعیت و حقیقت امر و فنی و تخصصی بودن موضوع مورد اختلاف قرار کارشناسی را به شرح متن دست نویس صادر اعلام مینماید کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده معاینه دقیق محل متنازع فیه و در صورت لزوم اخذ توضیح از طرفین دعوی نظریه کتبی و مستدل خویش را در مورد الکتروشیمی پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ارجاع به کارشناسی به این دادگاه تسلیم نماید و در شرح متن دست نویس موصوف به تاریخ …..مقام محترم ریاست دادگاه چنین مقرر داشتند:

آیا اختراع ثبت شده در زمان ثبت جدید و ابتکاری بوده یا اینکه سابقه در صنعت وجود داشته است؟

نمونه نظریه کارشناسی ابطال اختراع

کارشناسی اختراعات با عنایت به محتوای قرار کارشناسی مطالعه محتویات پرونده مرورلوایح و مستندات ابزاری مرور و مطالعه منابع علمی وفنی معتبر داخلی و خارجی رایزنی های فنی و بررسی های انجام شده در سطح صنعت داخلی کشور گفتگوهای شفاهی و برگزاری جلسات حضوری با طرفین محترم دعوی پرئنده نظریه کارشناس به صورت زیر به استحضار مقام محترم ریاست محترم دادگاه می رساند:

روش فرآیند و گونه های محصول تولیدی ……در زمان ثبت اختراع متنازع فیه جدید وابتکاری نمی باشد و در صنعت وجود داشته است.

قرار کارشناسی دعوی حقوقی منع استفاده از اختراع

چنانچه دعوی به خواسته منع استفاده از اختراع مطرح گردد ، دادگاه حقوقی از کارشناس،مراتب بهره برداری از اختراع ثبت شده را درخواست خواهد نمود.

قرار کارشناسی تشابه دو اختراع

در صورت ثبت دو اختراع در اداره ثبت اختراعات، یکی از دعاوی مبتلابه ،  طرح دعوی از سوی مال مقدم اختراع ثبتی بطرفیت مالک اختراع موخر ثبتی خواهد بود که قرار کارشناسی دادگاه بدوی بشرح ذیل خواهد بود :

 بررسی تقلیدی بودن یا نبودن اختراع خواندگان ازاختراع خواهان

نمونه نظریه کارشناسی در دعاوی مشابهت دو اختراع

گردش کار:

۱-خواهان محترم طی دادخواست مورخ ……..اظهار داشته اند که از اختراع ایشان توسط خواندگان محترم کپی و بهره برداری شده است و از آن ریاست محترم درخواست ارجاع موضوع به کارشناس را داشته اند.

۲-کارشناس اولیه با تخصص برق و الکترونیک هر دو اختراع را از جهات مختلف بررسی نموده اند و تشابهات و اختلافات دو پروژه را مشخص نموده اند و لیکن متاسفانه در مورد تقلیدی بودن یا نبودن اظهارنظری ننموده اند.

۳-کارشناس اولیه با تخصص ثبت شرکتها و علائم تجاری با اظهارنظری متناقض ابراز داشته اند:که با وجود اختلافات و شباهات ذکر شده در گزارش ولیکن دو پروژه از هیچ لحاظی مشابهتی ندارند.

۴-خواهان از آن ریاست محترم درخواست بررسی مجدد موضوع توسط یک هیات کارشناسی سه نفره را داشته اند.

قرار کارشناسی اختراعات

بررسی تقلیدی بودن یا نبودن اختراع خواندگان ازاختراع خواهان

اقدامات انجام شده :

تماس متعدد با خواهان و خوانده پرونده جهت بررسی های دقیقتر و هر چه بیشتر موضوع

اخذ و بررسی کلیه مدارک نقشه ها و همچنین مدارات الکترونیکی -کنترلی هر دو اختراع

با بررسی تخصصی و دقیق نقشه ها و همچنین مدارات الکترونیکی در خصوص هر دو دستگاه مورد بحث مشخص گردید که گرچه مدارات کنترلی هر دو دستگاه از نوع الکترونیکی بوده و لیکن مدارات الکترونیکی اختراع خواهان فاقد پروسسور و در مقابل مدارات الکترونیکی اختراع خواندگان مبتنی بر پروسسور مرکزی می باشد و لذا ساختار کنترلی دو دستگاه بسیار متفاوت می باشند.

چگونه کارشناس ثبت اختراع انتخاب می شود؟

طبق قانون مراجع قضایی از بین کارشناسان مربوط ، به قید قرعه کشی انتخاب می گردند و کارشناسان مذکور زیر مجموعه رشته (ثبت اختراع و شرکتها، اختراعات و علایم تجاری) می باشند.

چگون با کارشناس ثبت اختراع ، ارتباط بر قرار نماییم؟

پس از آنکه مطلع از نام و نام خوانوادگی کارشناس خویش از طریق شعبه رسیدگی کننده به دعوی خویش گردید، کافیست از طریق جستجو در گوگل یا کتابچه راهنمای اسامی کارشناسان و یا جستجو از سایت کانون کارشناسان ، مشخصات کارشناس مورد نظر را یافته و با وی تماس بگیرید.

پیشنهاد می گردد خودتان بمحض انتخاب دست بکار شده و با وی تماس بگیرید.

هزینه کارشناسی اختراع به چه میزان است؟

هزینه کارشناسی اختراع طبق رویه حاکم بمیزان یک میلیون و پانصد هزار تومان می باشد.

کارشناس فنی اختراع کیست؟

با عنایت بر اینکه اختراع از امور پیچیده بشمار می آید و غالب کارشناسان ثبتی اختراع ، از تمامی امور مربوط به موضوعات اختراعات مورد نظر از تخصص لازم برخوردار نیستند ، در این موارد غالباً از طریق کارشناس ثبتی تقاضا و در خواست کارشناس فنی امور مربوطه مانندکارشناس امور مکانیک، کارشناس امور شیمی و… نیز می گردد.

مشاوره حقوقی رایگان

همچنین طرفین پرونده جهت کشف واقع امر می توانند چنین درخواستی را از شعبه رسیدگی کننده به پرونده را نیز بنمایند.

چنانچه در خصوص کارشناسی در دعاوی اختراعات ، سوالاتی دارین و یا تمایل با مشاوره با وکیل اختراع، داشته باشید ، کافیست با دفتر حقوقی موکل با مدیریت دکتر علی رفیعی وکیل دعاوی اختراعات، ارتباط برقرار نمایید.

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.