وکیل ابطال اختراع | چگونه ورقه اختراع باطل می گردد؟ همراه نمونه دادخواست و رای

آشنایی با دعوی ابطال گواهینامه اختراع و ابطال ورقه اختراع

8

آشنایی با دعوی ابطال گواهینامه اختراع و ابطال ورقه اختراع + معرفی وکیل ابطال اختراع با سابقه

ابطال گواهینامه اختراع چیست؟

ابطال ورقه اختراع
ابطال ورقه اختراع

ابطال ورقه اختراع یا ابطال گواهینامه ثبت اختراع ، از جمله دعاوی مبتلابه و رایج مربوط به دعاوی اختراعات در نظام قضایی ایران می باشد. این دعوی با هدف بی اعتبار سازی و از بین بردن گواهی اختراع صادره از اداره ثبت اختراعات و همچنین هرگونه حق انحصاری مالک اختراع نسبت به اختراع ثبتی صورت می پذیرد.

قانون ابطال گواهینامه اختراع

ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات،طرح صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶، ماده قانونی ابطال ورقه اختراع می باشد. ماده مذکور مقرر می دارد:

هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال گواهینامه اختراع را از دادگاه درخواست نماید. درصورتی که ذی‌نفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد (۱)، (۲)، (۴) و صدر ماده (۶) و بند (ج‌) آن رعایت نشده است یا این که مالک اختراع‌، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست‌، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می‌شود.

هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است‌، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می‌گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه‌، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن منتشر می‌کند.»

مطالب مرتبط: وکیل ثبت اختراع

آثار ابطال گواهی اختراع؟

از میان رفتن حقوق انحصاری صاحب گواهینامه اختراع و استفاده همگان و آحاد جامعه از اختراع ، از آثار اساسی ابطال گواهینامه اختراع بشمار می آید.

دعوی تقابل ابطال گواهینامه اختراع

زمانیکه مالک اختراع مبادرت به طرح دعوی منع استفاده از اختراع علیه شخصی می نماید، طرف دعوی نقض(خوانده)، از جمله راه حل های موجود جهت خلاصی یافتن از محکومیت نقض اختراع، طرح دعوی ابطال گواهینامه اختراع می باشد که چنانچه دعوی  ثانویه وی شرایط دعوی تقابل بشرح ماده ۱۴۱  قانون آیین دادرسی مدنی(داشتن ارتباط با دعوی اصلی یا  منشاء مشترک+ طرح تاقبل از جلسه رسیدگی اول ) ، بنحو همزمان رسیدگی خواهد گردید.فلذا این دعوی را خوانده دعوی اصلی بطرفیت خواهان اصلی ( مالک اختراع) مطرح می سازد.

دعوی تقابل ابطال گواهینامه اختراع از طریق تقدیم دادخواست با خواسته تقابل ابطال گواهینامه صورت می پذیرد و مرجع رسیدگی آن نیز در شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشتی تهران می باشد.

موارد ابطال گواهینامه اختراع

موارد ابطال گواهینامه اختراع
موارد ابطال گواهینامه اختراع

با عنایت به اینکه برای صدور گواهینامه اختراع وجود شرایط ماهوی ثبت اختراع یعنی جدیدبودن، گام ابتکاری و نوآوری شرط می باشد چنانچه کاشف بعمل آید که یکی از شروط ماهوی در صدور گواهینامه اختراع وجود ندارد می‌توان مبادرت به ابطال آن  اقدام نمود.موارد و موجبات ابطال طرح اختراع،  به موجب ماده ۱۸ قانون مصوب ۸۶  به شرح ذیل اختراع ثبت شده را قابل ابطال می داند:

۱-  افشای اختراع(قدان خصیصه جدید بودن)

  از شرایط ماهوی ثبت اختراع وجود خصیصه جدید بودن یا عدم افشای اختراع در زمان ثبت اظهارنامه می باشد در این راستا چنانچه اثبات گردد که اختراع قبل از تاریخ اظهارنامه افشا گردیده بوده است دادگاه از طریق ارجاع امر به کارشناس و تشخیص صحت مراتب افشا مبادرت به صدور حکم ابطال گواهینامه ورقه اختراع می نماید

۲- فقدان گام ابتکاری:

با عنایت به تعریف بعمل آمده در خصوص ابتکار جدید وفق ماده ۲ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ که مقرر می دارد« ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد»، چنانچه اختراعی فاقد گام بتکاری باشد، قابلیت ابطال را خواهد داشت.

۳-اختراعات غیر قابل ثبت:

بموجب ماده ۴ قانون ثبت اختراعات، یکسری موارد بعنوان اختراع قابلیت ثبت نیستند که عبارت است از :

الف- کشفیات‌، نظریه‌های علمی‌، روش‌های ریاضی و آثار هنری‌.

ب- طرح‌ها و قواعد یا روش‌های انجام کار تجاری و سایر فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی‌.

ج- روشهای تشخیص و معالجه بیماری‌های انسان یا حیوان‌.

این بند شامل فرآورده‌های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش‌های مزبور نمی‌شود.

د- منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل‌دهنده آن‌ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن‌ها.

ﻫ- آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد.

۴-عدم تنظیم صحیح اظهارنامه شامل ادعانامه و توصیف اختراع و…

خواهان دعوی ابطال اختراع

خواهان دعوای ابطال اختراع از جمله موارد حائز اهمیت در طرح دعوی ابطال گواهینامه اختراع شناسایی خواهان می باشد به موجب قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ذینفع بایستی مبادرت به طرح دعوی نمایند لذا هر شخصی صلاحیت در صدور گواهینامه اختراع را ندارد.

 برای تشخیص آن که چه شخصی ذینفع می باشد یا نمی باشد بایستی به وجود نفع شخص متقاضی ابطال توجه بود که چنانچه گواهی اختراع مذکور باطل گردد شخص متقاضی نفعی  متوجه وی میگردد یا خیر؟  اشخاصی که علیه آنها مبادرت به طرح شکایت حقوقی یا کیفری نقض اختراع  شده است یا اشخاصی که در صنف مربوطه در حال فعالیت هستند جزو اشخاص ذینفع قلمداد می‌گردند

خوانده دعوی ابطال اختراع

خوانده دعوی ابطال اختراع شامل شخص مالک یا صاحب گواهینامه اختراع و همچنین اداره مالکیت صنعتی می‌باشد.

 در رویه قضایی فعلی لزومی بر طرفیت قراردادن اداره ثبت اختراعات یا اداره مالکیت صنعتی وجود ندارد و به صرف خوانده قرار دادن شخص مالک اختراع کفایت خواهد نمود.

مطلب مرتبط : وکیل ابطال طرح صنعتی

مدارک ابطال اختراع چیست؟

از جمله مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوی ابطال ورقه اختراع به شرح زیر می باشد:

 • مدارک مربوط به افشای اختراع
 • مدارک مربوط به فقدان گام ابتکاری
 • مدارک مربوط به فقدان هرگونه نوآوری
 • مدارک مربوط به استعلام از اتحادیه و …
 • جلب نظر کارشناس

روند رسیدگی به دعاوی ابطال اختراع

دعوی ابطال اختراع، جزو دعوای حقوقی و نه کیفری محسوب می‌گردند که با تقدیم دادخواست از طریق دفتر خدمات قضایی ثبت می گردد و دادگاه حقوقی مطرح میگردد و با تعیین وقت رسیدگی برای طرفین دعوی و استماع دفاعیات و عندالاقتضاء ارجاع امر بکارشناسی اختراعات صورت می پذیرد و در نهایت با صدور رای در مرحله بدوی خاتمه می پذیرد.

رای بدوی ابطال اختراع ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع دادگاه تجدیدنظراستان می باشد.

مرجع رسیدگی دعاوی ابطال اختراع

دعوی ابطال ورقه اختراع در مرحله بدوی در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران و در شعبه سوم آن مورد رسیدگی قرار می گیرد . مرجع رسیدگی در مرحله تجدیدنظر از رای صادره از ابطال اختراع، در شعبات ۱۰ و ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران صورت می‌پذیرد

مطالبه خسارت دعوای ابطال گواهینامه ثبت اختراع:

چنانچه شخص خوانده دارای گواهینامه ثبت اختراع باشد و شخص خواهان موفق به ابطال گواهینامه مذکور گردد به لحاظ آنکه نظام مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران بر پایه نظام تقصیر استوار است و صدور گواهی اختراع از جانب اداره ثبت اختراعات صورت می پذیرد لذا هیچگونه قصوری از جانب شخص متقاضی ثبت اختراع وجود ندارد و بر همین مبنا محاکم دعوای توامان مطالبه خسارت همزمان با دعوای ابطال اختراع را در خصوص موضوع خسارت منتج به رد می نمایند و نمی‌توان از شخص مالک اختراع بلحاظ داشتن گواهینامه ثبت اختراع و مطالبه حقوق ناشی از آن مطالبه خسارت نمود

کارشناسی در دعوی ابطال اختراع

 دادگاه جهت صحت و سقم ادعای خواهان دعوی ابطال جهت مراتب اثبات فقدان شروط ماهوی  گواهینامه ثبت صادره و اثبات افشا و فقدان گام ابتکاری از طریق ارجاع امر به کارشناس مبادرت به کشف حقیقت می نماید.

 نظریه کارشناسی بدوی اختراع و همچنین هیئت سه نفره قابل اعتراض میباشد.

تجدیدنظرخواهی از رای ابطال اختراع

 آرای صادره ابطال گواهینامه اختراع ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ظرف ۲۰ روز از جانب  طرفین دعوی،  قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی خواهد . رای صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص ابطال اختراع، قطعی خواهد بود.

اعاده دادرسی از رای ابطال اختراع

چنانچه به موضوع بند پیش مورد اشاره قرار گرفت با صدور رای قطعی حاکم بر ابطال گواهینامه اختراع، گواهی اختراع از درجه اعتبار ساقط می باشد در صورت موجود ادله راجع به اعاده دادرسی میتوان نسبت به رای قطعی مبادرت به اعتراض نمود اعتراض نسبت به آرای قطعی ابطال گواهینامه اختراع در قالب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اثبات مراتب خلاف بین شرع و همچنین ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به جهات اعاده دادرسی مدنی صورت می پذیرد.

اجرای رای ابطال اختراع

زمانی که اختراع به موجب رای دادگاه ابطال می گردد،  مراتب ابطال رای به اداره ثبت اختراعات منعکس می گردند به موجب قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ در صورت صدور گواهی ابطال اختراع مذکور از تاریخ ثبت فاقد اثر می باشد در نتیجه چنانچه اختراعی در سال ۱۳۹۰ به ثبت رسیده باشد وآن اختراع در سال ۱۳۹۵ یا ۱۴۰۰ ابطال صورت پذیرفته باشد تاریخ فقدان اثر، در خصوص ۱۳۹۰ باز می گردد و از  سال ۱۳۹۰ هیچگونه اعتباری ندارد

مدت زمان رسیدگی و هزینه دادرسی ابطال اختراع 

مدت زمان رسیدگی دعوی ابطال اختراع حداقل ۴ ماه تا یک سال بطول خواهد انجامید.

 هزینه دادرسی در دعاوی ابطال گواهینامه طرح صنعتی در صورتی که خواهان شخص حقیقی باشد بایستی فیشی به مبلغ ۳۰۰ تومن و چنانچه شخص حقوقی باشد به میزان ۴۵۰ هزار تومان رو پیوست دادخواست خویش نماید که در نهایت با احتساب هزینه دادرسی دعوی غیرمالی هزینه ای حدودا پانصد تا هفتصد هزار تومانی را برای طرح دعوی ابطال ورقه اختراع مورد نیاز خواهد بود

شماره حساب جهت پرداخت خسارت مربوط به دعوی ابطال اختراع :

 ۲۱۷۱۲۹۹۰۰۸۰۰۵

نمونه دادخواست ابطال ورقه اختراع توسط وکیل ابطال اختراع

دادخواست ابطال ورقه اختراع
دادخواست ابطال ورقه اختراع

خواهان:.…. با وکالت دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی تهران- خ مطهری – بعد از مترومفتح – خ نقدی پ ۱۷ ط۲ واحد ۳

خوانده:

خواسته: تقاضای رسیدگی و حکم به ابطال اختراع خواندگان بشماره  …….. تحت عنوان ………………. » به انضمام خسارات دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل

دلایل:

۱-ادله افشای اختراع، ۲- جلب نظر کارشناس

شرح خواسته:

با سلام

احتراماً به وکالت از خواهان به استحضار می رساند:

۱-خواندگان محترم با ادعای اختراع …………. موفق به ثبت اختراع خلاف واقع بشماره ۳۶۰۹۸  و اختراع تکمیلی بشماره ……….  گردیده اند.

۲-ماحصل اختراع خواندگان این مهم می باشد که ……………….. بنمایند. این موضوع در توصیف اختراع نامبردگان نیز ذکر گردیده است و هیچگونه فعل و انفعالات مبتکرانه ای جهت ثبت آن اختراع بکار نبرده اند و صرفاً حالت……………گردیده است.

۳-بکارگیری از روش …………………. بیش از چندین دهه می باشد که در ایران و جهان مورد استفاده قرار میگرفته است و اختراع ثبتی خواندگان، بنوعی ………….. قابل تلقی می باشد.

۴-در خصوص ……………ز قدیم الایام مرسوم بوده امر جدید و نو با ابتکار قابل تلقی نمی گردد.

۵-اختراع خواندگان و ادعانامه های بکاررفته، به ……………. همگی بنحو کلی و بنحو فاقد افشاء لازم ، نگارش یافته اند.

۶-افشای اختراع خواندگان در خصوص نصب  گلدان بر روی چاه فاضلاب، بحدی است که قانونگذار بموجب ماده …………. آئین ………….. بشرح ذیل شناسایی نموده بوده است

علی ایحال  نظر به اینکه با عنایت به اختراع  خواندگان و صرفنظر از فقدان افشای کافی ، مشاهده میگردد اختراع خواندگان فاقد گام ابتکاری نوآوری بمثابه ثبت اختراع می باشند و قبل از ثبت اختراع خواندگان سابقاً در ایران و جهان افشاء یافته بوده و امر جدیدی قابل تلقی نمی گردد و  اختراع مذکور برخلاف ماده ۱و۲ و۴ و ۶ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ به ثبت رسیده است با عنایت به ادله افشا و همچنین فقدان گام ابتکاری و نو آوری و فقدان افشای کافی و….  تقاضای رسیدگی و صدور و ابطال گواهینامه های اختراع اصلی  و تکمیلی   بشماره های …….  و ………..  با جلب نظر کارشناس فنی مربوطه به انضمام خسارات وارده مورد تقاضاست.

نمونه رای ابطال گواهینامه اختراع

رای ابطال گواهینامه اختراع
رای ابطال گواهینامه اختراع

در خصوص دعوی آقای…..با وکالت ….به خواسته دعاوی غیر مالی امحا قالب و محصولات حاوی اختراع موکل و  مطالبه خسارت ناشی از نقض اختراع موکل با جلب نظر کارشناس و هزینه ضرروزیان مادی و معنوی ناشی از عمل کپی کاری و مشابه  سازی مخالف حقوق حاصله از ثبت اختراع موکل به انضمام کلیه هزینه دادرسی و حق الوکاله  وکیل ابطال اختراع با جلب نظر کارشناس فعلا مرقوم بر ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ریال و دعوی تقابل بخواسته ابطال گواهی نامه اختراع در تقابل پرونده با توجه به مجموع نظریات کارشناس اولیه و هیت چهارنفره وکارشناسان منتخب که دلالت بر جدیدبودن و و ابتکاری نبودن اختراع خوانده دارد و نسبت به  نظریه هیت اعتراض موجه و مدللی به عمل نیامده است بنابراین دعوی تقابل را وارد تشخیص و به استناد ماده ۱و۲و۱۸قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی حکم به ابطال اختراع فوق الذکر صادر و اعلام مینماید و با توجه به ابطال اختراع دعوی تقابل  راوارد نداسته و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی در مطالبه خسارت و بطلان سایر خو استه ها صادر و اعلام مینماید

وکیل ابطال گواهی اختراع

به عنایت به تخصصی بودن و پیچیدگی دعوای ابطال گواهینامه اختراع ضرورت مراجعه به وکیل متبحر برای ابطال گواهینامه ورقه اختراع بیش از پیش نمود عینی می یابد.

وکیل ابطال اختراع با بررسی دقیق ادعانامه اختراع و توصیف بعمل آمده اختراع ثبتی  و مقایسه تطبیقی با ادله افشا و گام ابتکاری و…. در خصوص طرح دعوی یا ارایه دفاعیات راجع به  ابطال گواهینامه اختراع اقدام می نماید.

دکتر علی رفیعی، وکیل دعاوی اختراع و فارغ التحصیل دکتری حقوق دانشگاه تهران با تالیف مقالات و کتب حوزه اختراعات و رزومه درخشان ده ها آرای قضایی در حوزه اختراعات،  آماده خدمت رسانی به شما جهت مشاوره اختراع و پذیرش وکالت می باشد.

8 نظرات
 1. اصغرپور می گوید

  دکتر رفیعی یکی از بهترین وکلای اختراعات و علائم تجاری در ایران هستند انسان خوش اخلاق و متین و البته کاری

  1. دکتر علی رفیعی می گوید

   سلام. محبت دادین .

 2. محمدی می گوید

  باسلام واحترام، صاحب یک اختراع ثبت شده مدعی موضوعی است که درهیچ بخشی از اختراع ثبت شده حتی یک بارهم نامش برده نشده است. بنابراین لازم است که مورد حمایتی اختراع مذکور کاملا روشن وشفاف مشخص گردد.

  سوال: لطفا راهنمایی فرمایید چگونه می شودمواردحمایتی یک اختراع ثبت شده را از اداره ثبت اختراع استعلام نمود؟

  قبل از طرح دعوا در دادگاه، امکان دارد ابهامی باشد که اگر مواردحمایتی یک اختراع ثبت شده مستقیما از اداره ثبت اختراعات برای مان روشن شود ابهام مربوطه برطرف شود.
  سوال: برای استعلام مواردحمایتی یک اختراع ثبت شده با کدام بخش از اداره ثبت اختراعات مکاتبه کنیم؟ با تشکر

  1. دکتر علی رفیعی می گوید

   باسلام. بخش موضوع ادعانامه و دامنه اختراع, قسمت اصلی یک اختراع را تشکیل می دهد و چنانچه موضوع اعلامیتون توی گواهی اختراع قید نشده مشمول حمایت در اون خصوص نخواهد گردید.برخی اشخاص عامدانه کلی مینویسن و بنحو کامل افشا نمیکنن که از مصادیق ابطال یک اختراع می تواند بشمار رود

 3. محمدی می گوید

  باسلام واحترام وتشکراز پاسخ به سوال قبل.
  این مورد که شما فرمودید”چنانچه موضوع ادعایی در گواهی اختراع قید نشده مشمول حمایت در اون خصوص نخواهد گردید.برخی اشخاص عامدانه کلی مینویسند و بنحو کامل افشا نمیکنند که از مصادیق ابطال یک اختراع می تواند بشمار رود”
  درواقع مخترع با ادعای موارد ی خارج از موارد مندرج در اختراع سعی به گسترش حوزه حمایتی اختراع ودرنتیجه سو استفاده دارد. مثلا یکنفر فقط یک روغن موتور باترکیب خاصی را اختراع کند بعد مدعی اختراع موتور ماشین هم شود واز موتور سازان شکایت کند.
  سوال: برای این تخلف مخترع (گسترش حوزه حمایتی)، مطابق کدام ماده قانونی می توان تقاضای ابطال اختراع رانمود؟
  باتشکر

  1. دکتر علی رفیعی می گوید

   ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات ناظر به ماد۶ قانون مذگور در خصوص افشای کامل یک اختراع.

 4. محمدی می گوید

  باسلام واحترام وتشکراز پاسخ به سوالات قبل، جزئیات موضوع را می توانم به ایمیل info@movakkel.com برایتان ارسال کنم؟ ممنون

  1. دکتر علی رفیعی می گوید

   بله ارسال بفرمایین یا از طریق واتساب ، تلگرام, ایتا بشماره ۰۹۱۲۴۴۴۷۷۲۴ مدارک مرتبط با پرونده اختراع را ارسال بفرماببن

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.