نقض طرح صنعتی

آشنایی با نقض طرح صنعتی|نحوه دفاع+مجازات و نمونه رای

0

مقدمه: دکتر علی رفیعی. نقض طرح صنعتی یا نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی، جزو دعاوی کیفری طرح صنعتی بشمار می آید که اخذ رای محکومیت نقض طرح صنعتی در آن ، نیازمند تحقق ارکان جرم نقض طرح صنعتی می باشد و طرح هر شکایت کیفری بدون توجه به آن ارکان، منتج به نتیجه نخواهد گردید . در این مقاله اطلاعات کاملی در خصوص دعوی نقض طرح صنعتی ارائه نماییم . پس با ما همراه باشید.

وکیل حقوقی نقض طرح صنعتی
وکیل حقوقی نقض طرح صنعتی

دعوی نقض طرح صنعتی، به چه معناست؟

  • ارکان دعوی نقض طرح صنعتی
  • نکات شکایت نقض طرح صنعتی
  • دفاعیات جرم نقض طرح صنعتی
  • مجازت جرم نقض طرح صنعتی
  • مدت زمان رسیدگی
  • نمونه قرار کارشناسی شکایت نقض طرح صنعتی
  • نمونه شکواییه
  • نمونه رای نقض طرح صنعتی

دعوی نقض طرح صنعتی، به چه معناست؟

دعوی نقض طرح صنعتی
دعوی نقض طرح صنعتی

دعوی نقض طرح صنعتی در زمره  دعاوی کیفری طرح صنعتی می باشند. این دعوی بدین معناست که مالک طرح صنعتی یا دارنده گواهینامه طرح صنعتی با اعلام آنکه شخصی عالمانه و بدون رضایت صاحب گواهینامه طرح صنعتی،  مبادرت به استفاده غیر مجاز از طرح صنعتی ثبتی خویش نموده است ، مبادرت به طرح شکایت کیفری نقض طرح صنعتی می نماید.

دعوی نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی، دعوی کیفری محسوب می گردد.

ارکان دعوی نقض طرح صنعتی

جهت تحقق هر جرمی از جرم نقض طرح صنعتی، نیازمند تحقق سه رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی می باشد که در ذیل به آن می پردازیم :

الف: رکن قانونی:

ماده قانونی جرم نقض طرح  ماده قانونی ۶۱ به موجب ماده ۶۰ و ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری جرم نقض طرح صنعتی شناسایی گردیده که  مقرر می دارد:

« هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد(۱۵)،(۲۸)و(۴۰) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (۴۷) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.»

ب: رکن مادی:

عنصر مادی جرم نقض طرح صنعتی، به فعل مادی کپی برداری از عین یا مشابه طرح صنعتی ثبت شده بازمیگردد. در این راستا چنانچه شخصی مبادرت به عمل کپی برداری از طرح صنعتی بنماید، عمل مذکور عنصر مادی نقض طرح بشمار می آید.

احراز عنصر مادی، بعهده کارشناس رسمی دادگستری در رشته طرح صنعتی می باشد

ج: رکن معنوی:

تحقق جرم نقض طرح صنعتی نیازمند احراز عنصر سوء نیت در نقض طرح می‌باشد که در قانون مصوب ۱۳۸۶ از آن به ضرورت وجود «  علم و عمد » از آن یاد گردیده است.

مطلب مرتبط : وکیل طرح صنعتی

نکات شکایت نقض طرح صنعتی

جهت تنظیم شکایت کیفری نقض طرح صنعتی، بایستی به نکاتی جلب نمایید:

مشتکی عنه:شخصی که علیه وی شکایت صورت می پذیرد. جهت شکایت، تحقیقات خویش را در خصوص این امر که چه شخصی در حال استفاده می باشد، بکاربرید. چنانچه شخص ناقض طرح، شرکت و اشخاص حقوقی می باشند، مدیرعامل را نیز بنحو همزمان طرف دعوی خویش قرار دهید.

در ستون دلایل، ادله مرتبط با اثبات نقض طرح صنعتی از جمله فاکتور خرید، اسکرین شات، تبلیغات و بروشورهای تبلیغاتی و… ضمیمه نمایید.

دفاعیات جرم نقض طرح صنعتی

چنانچه علیه شما به اتهام جرم نقض طرح صنعتی شکایت کیفری گردیده است، شخص متهم به نقض طرح واجد دفاعیات قانونی است که وکیل طرح صنعتی با مشاهده پرونده و اخذ توضیحات، مبادرت به ارشاد و مشاوره حقوقی طرح صنعتی خواهد نمود.

از جمله دفاعیات جهت عدم محکومیت به نقض طرح صنعتی ، ارایه ادله مرتبط با  فقدان و عدم عنصر مادی و معنوی جرم طرح صنعتی باز می گردد بدین معنا که در صورت اثبات آنکه میان طرح صنعتی ثبتی با طرح کپی برداری شده  تفاوت وجود دارد ( عنصر مادی) یا آنکه شخص ناقض طرح ، فاقد هرگونه علم و عمدی بوده و اطلاعی از طرح صنعتی ثبت شده نداردو یا آنکه طرح صنعتی بتاریخ قبل از ثبت ، افشا یافته بوده است، از جرم نقض طرح صنعتی خلاصی خواهد یافت و جرم مذکور ، اتفاق نخواهد افتاد.

مقاله مرتبط : وکیل اختراع

مجازت جرم نقض طرح صنعتی

مطابق قانون فوق الذکر، مجازات جرم مذکور جزای نقدی و یا حبس تا شش ماه می باشد که معمولاً با لحاظ قانون بودجه مجازات های حدود ده میلیون تا چهارده میلیون تومان تعیین میگردد.

مچازات نقض طرح صنعتی
مچازات نقض طرح صنعتی

همچنین در صورت درخواست شاکی ، معدوم نمودن کالاهای حاوی طرح صنعتی ثبت شده، از دیگر مجازاتهای نقض طرح صنعتی می باشد.

امحای قالب طرح صنعتی نیز در زمره دیگر مجازات های طرح صنعتی بشمار می آید.

مدت زمان رسیدگی به دعوی نقض طرح

مدت زمان رسیدگی بابت شکایت به دعاوی شکایت نقض طرح صنعتی، حداقل ۲ماه تا یکسال بطول خواهد انجامید. جهت توقیف محصول نقض طرح صنعتی، می توان ظرف حدود دو هفته تا یکماه مبادرت به توقیف محصولات نمود.

نمونه قرار کارشناسی شکایت نقض طرح صنعتی

مرجع کیفری جهت تحقیق در مقام تحقق یا عدم تحقق نقض طرح صنعتی از طریق ارجاع امر به کارشناس طرح صنعتی، مبادرت به طرح یکسری سوالات از کارشناس متخصص می پرسد که از آن به قرار کارشناسی یاد می گردد.

در ذیل نمونه ای از قرار کارشناسی تقدیم میگردد

  • آیا طرح صنعتی ثبت شده اصیل و جدید می‌باشد؟
  • آیا از دیدگاه کاربر آگاه مشتکی عنه،  عین یا شبیه طرح صنعتی ثبت شده شاکی استفاده می‌نماید؟

آیا شاکی در محدوده قلمرو ایران مبادرت به بهره‌برداری از طرح صنعتی خویش می‌نماید یا خیر؟

نمونه شکایت نقض طرح صنعتی

جهت اطلاع در خصوص نمونه شکواییه نقض طرح صنعتی می توانید به مقاله « شکایت نقض طرح صنعتی » مراجعه فرمایید.

مطلب مرتبط : ابطال طرح صنعتی

نمونه رای نقض طرح صنعتی

در ذیل نمونه رای کیفری نقض طرح صنعتی به وکالت دکتر علی رفیعی وکیل دعاوی طرح صنعتی در ذیل تقدیم می گردد:

نمونه رای نقض طرح صنعتی
نمونه رای نقض طرح صنعتی

در خصوص اتهام آقای …… مبنی بر نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی موضوع شکایت آقای ……. موضوع کیفرخواست صادره و شکایت شاکی و محتویات پرونده و گواهی طرح صنعتی و مجموع تحقیقات مقدماتی انجام گرفته از ناحیه دادیار تحقیق و نظریه کارشناس منتخب مرجع قضایی مبنی بر اینکه مشتکی عنه عین طرح صنعتی ثبت شده شاکی را مورد استفاده قرار داده است و نظر به کیفرخواست صادره بزه انتسابی به نام برده محرز است لذا دادگاه به استناد ماده ۶۱ ناظر به ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹ و مصوبه سال ۱۸ .۱۱. ۱۳۹۹ هیئت وزیران متهم موصوف را به پرداخت ۱۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. طرح صنعتی  مورد استفاده متهم به نحو مندرج در نظریه کارشناسی به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ پس از قطعیت رای معدوم و سپس اصل کالا به مشتکی عنه به شاکی مسترد می‌گردد.

در صورت نقض طرح صنعتی چه اقدامی بنماییم؟

در درجه اول مبادرت به ثبت وضبط دلیل نقض طرح بنمایید و سپس مبادرت به اخذ مشاوره حقوقی طرح صنعتی و طرح شکایت اصالتاً و یا از طریق وکیل طرح صنعتی بنمایید.

در صورت ابلاغیه اتهام نقض طرح صنعتی چه اقدامی بنمایم؟

در صورت صدور ابلاغیه بابت دفاع از اتهام انتسابی نقض طرح صنعتی، ظرف مهلت مقرر در دادسرا حضور به امر رسانید و مبادرت به ارائه دفاعیات در این رابطه بپردازید.

آیا طرح دعوی ابطال طرح صنعتی ، موجبتوقف رسیدگی نقض طرح صنعتی خواهد گردید؟

ابطال طرح صنعتی شاکی بعنوان یکی از راه حل های دفاعی اتهام نقض طرح صنعتی بشمار می رود منتها طرح آن موجب توقف رسیدگی نخواهد گردید.

خدمات ما:

دکتر علی رفیعی وکیل دعاوی نقض طرح صنعتی با بیش از دوازده سال سابقه وکالت با بهره گیری از تیمی از وکلای مالکیت فکری با رزومه علمی و کاری و تجربه بیش از صدها پرونده طرح صنعتی، مفتخر است خدمات حقوقی خویش را به مراجعه کنندگان و موکلین ارائه نماید. جهت ارتباط کافیست با دفتر تماس و یا از طریق شبکه های اجتماعی مبادرت به ارسال پیام بنمایید.

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.