ابطال طرح صنعتی

نحوه ابطال گواهینامه طرح صنعتی چگونه است؟ بهترین وکیل برای ابطال طرح صنعتی

5

ابطال طرح صنعتی چیست؟

از دعاوی رایج در دعاوی طرح صنعتی دعاوی ابطال گواهینامه طرح صنعتی صادره از اداره طرح های صنعتی می باشد دعوای مذکور جزو دعاوی تخصصی از جانب وکیل ابطال طرح صنعتی بشمار می رود.

این دعوی بدین معناست که با طرح دعوی ابطال گواهینامه ثبتی طرح صنعتی و پس از اخذ حکم قطعی ابطال، طرح صنعتی مورد نظر از درجه اعتبار ساقط میگردد. دعوای ابطال طرح صنعتی همواره به عنوان یکی از راهکارها و دفاعیات شخص خوانده دعوی نقض طرح صنعتی مورد پیشنهاد وکیل ابطال طرح صنعتی می باشد.

بدین توضیح زمانی که مالک طرح صنعتی علیه شخصی مبادرت به طرح دعوی حقوقی یا کیفری نقض طرح صنعتی دایر بر استفاده غیرمجاز از طرح خویش می نماید، شخص خوانده حقوقی یا متهم به نقض طرح صنعتی، می تواند در قبال دعوی صورت پذیرفته ، در صورت وجود شرایط لازم ، مبادرت به طرح دعوی ابطال گواهینامه ثبت طرح صنعتی در دادگاه حقوقی مبادرت نماید.

آثار ابطال طرح صنعتی

با ابطال طرح صنعتی، همگان از جمله شخص خواهان ابطال، از حق استفاده از طرح صنعتی ثبتی سابق، برخوردار خواهند بود و مالک طرح صنعتی دیگر نخواهند  توانست  دیگر از حق انحصاری منع استفاده دیگران از طرح صنعتی برخوردار نخواهد بود.

✔️مشاوره حقوقی شما ✔️دکتر علی رفیعی
✔️ساعت کار ما ✔️شبانه روزی همه روزه

قوانین موجود ابطال گواهینامه طرح صنعتی

قانون حاکم بر ابطال گواهینامه طرح صنعتی، به موجب مواد  ۲۰ و ۲۱و ۲۹ قانون ثبت اختراعات علائم تجاری و طرح های صنعتی مصوب ۱۳۸۶  بعمل می آید.

« ماده ۲۹- هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد (۲۰) و (۲۱) رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدیدآورنده آن طرح یا قایم مقام قانونی او نیست. مفاد قسمت اخیر ماده(۱۸) دراین خصوص نیز اعمال می‌شود.»

« ماده ۲۰- از نظر این قانون طرح صنعتی ، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی‌باشد.»

پیشنهادی: وکیل ابطال علامت تجاری

« ۲۱- طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدیـد است که ازطریق انتشار به طور محسـوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قـبل از تاریخ تسـلیم اظـهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخیر بند (هـ) و بند (و) ماده (۴) این قانون درخصوص طرح‌های صنعتی نیز قابل اعمال است.»

مرجع رسیدگی ابطال طرح صنعتی

برای بی اعتبار شدن طرح صنعتی، ضرورتاً بایستی مراجع قضایی مبادرت به صدورحکم قطعی نماید.درنتیجه  اداره طرح صنعتی یا کمیسیون ماده ۱۷۰ طرح صنعتی ، صلاحیتی بر ابطال گواهینامه طرح صنعتی ندارند.

دادگاه صالح در دعاوی ابطال طرح صنعتی به موجب ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی شعبی از دادگاه حقوقی تهران اعلام گردیده که از نظر رویه عملی و تقسیم بندی صورت پذیرفته در مرحله بدوی شعبه سوم دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران و در مرحله تجدید نظر شعبه ۱۰و۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی می باشد.

پیشنهادی: وکیل کپی رایت

همچنین ثبت دادخواست با مرجع رسیدگی دو امر متفاوت میباشند بدین توضیح که ثبت دادخواست ابطال گواهینامه طرح صنعتی در هر جای ایران  قابلیت ثبت از طریق دفاتر خدمات قضایی را دارد منتها جلسات رسیدگی در شهر تهران صورت خواهد پذیرفت. در صورت طرح دعوا در شهرستان دادگاه شهرستان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه تهران خواهد داد.

مدت زمان رسیدگی و هزینه دادرسی

مدت زمان رسیدگی به اینگونه دعاوی ابطال طرح حداقل ۵ ماه تا یک سال بطول خواهد انجامید.

هزینه دادرسی در دعاوی ابطال گواهینامه طرح صنعتی در صورتی که خواهان شخص حقیقی باشد بایستی فیشی به مبلغ ۳۰۰ تومن و چنانچه شخص حقوقی باشد به میزان ۴۵۰ هزار تومان رو پیوست دادخواست خویش نماید که در نهایت با احتساب هزینه دادرسی دعوی غیرمالی هزینه ای حدودا پانصد تا هفتصد هزار تومانی را برای طرح دعوی ابطال طرح مورد نیاز خواهد بود

موارد ابطال طرح صنعتی

موارد و موجبات ابطال طرح صنعتی به موجب ماده ۲۱ و ۲۹ قانون مصوب ۸۶  به شرح ذیل طرح صنعتی ثبت شده را قابل ابطال می داند:

الف_ ابطال به لحاظ افشای طرح صنعتی:

از شرایط ماهوی ثبت طرح صنعتی وجود خصیصه جدید بودن یا عدم افشای طرح در زمان ثبت اظهارنامه می باشد در این راستا چنانچه اثبات گردد که طرح مذکور قبل از تاریخ اظهارنامه افشا گردیده بوده است دادگاه از طریق ارجاع امر به کارشناس و تشخیص صحت مراتب افشا مبادرت به صدور حکم ابطال گواهینامه طرح صنعتی می نماید

ب_ابطال بلحاظ فقدان اصالت:

ابطال به لحاظ فقدان اصالت از دیگر موجبات و مصادیق ابطال طرح صنعتی در خصوص فقدان اصالت می باشد به موجب ماده ۸۴ آیین نامه قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و تجاری چنانچه شخصی مبدع و خالق طرح صنعتی نباشد و از طرح دیگران کپی برداری نموده باشد دادگاه از طریق ارجاع امر به کارشناس و تشخیص فقدان اصالت مبادرت به صدور حکم به ابطال گواهینامه طرح صنعتی می‌نماید

ج_ابطال به لحاظ صرفاً کارکرد و فنی طرح:

طرح صنعتی به لحاظ صرفاً عملکرد  و کارکرد فنی به ثبت رسیده باشد، به موجب ماده ۲۱ قانون سال ۸۶ ، قابلیت حمایت تحت عنوان طرح صنعتی نبوده و دادگاه آن را باطل خواهد نمود. فلسفه طرح‌های صنعتی  در خصوص جنبه زیباشناختی محصول می باشد و چنان چه طرحی بر مبنای عملکرد فنی و رفع مشکل فنی، به ثبت رسانده شده باشد و جنبه زیباشناختی نداشته باشد این  امر هم از مشمول حمایت طرح صنعتی خارج می باشد.

د-ابطال بلحاظ خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه

اگر طرحی برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، قابلیت ابطال را خواهد داشت.

ه- کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدیدآورنده آن طرح یا قایم مقام قانونی او نیست

چنانچه طراح یا مالک طرح صنعتی، شخص دیگری باشد وشخصی با سوء استفاده طرح شخص دیگری را بنام خود به ثبت رسانده باشد، گواهی طرح مذکور قابلیت ابطال را خواهد داشت

و-ابطال به لحاظ مشابهت:

در برخی موارد ممکن است اداره طرح های صنعتی مبادرت به ثبت دو طرح صنعتی مشابه یکدیگر بنماید. در این راستا مالک طرح صنعتی مقدم میتواند مبادرت به طرح دعوی ابطال گواهینامه صنعتی موخر بنماید.

چگونه بایستی اقدام به ابطال طرح صنعتی نمود؟

دعوی ابطال طرح صنعتی از نوع  دعاوی حقوقی طرح صنعتی بشمار آمده و از طرح تقدیم دادخواست ابطال طرح صنعتی بعمل می آید.فلذا بایستی جهت دعوی ابطال مبادرت به تنظیم ودادخواست ابطال طرح صنعتی بنمایید.

نکته بسیار مهم در خصوص دعوی ابطال، شناسایی جهت ابطال گواهینامه طرح صنعتی میباشد که اخذ وکیل طرح صنعتی و اخذ مشاوره حقوقی از وکلای حوزه متخصص دعاوی ابطال طرح صنعتی می تواند بشما کمک نماید.

در این راستا در ابتدا بایستی به تاریخ اظهارنامه گواهی طرح صنعتی مورد نظرتوجه نمود و بدنبال ادله ای گشت که  قبل از تاریخ انتشار اظهارنامه، طرح مذکور افشا یافته بوده است.

نحوه دادخواست ابطال طرح صنعتی چگونه است؟

دادخواست ابطال طرح صنعتیدادخواست ابطال طرح صنعتی شامل مواردی از جمله «خواهان، خوانده، خواسته، دلایل ابطال و شرح خواسته »میباشد. —*خواهان: شخص مدعی ابطال طرح صنعتی می باشد که بایستی جهت طرح دعوی ابطال ذینفع در دعوا تلقی گردد بدین معنا که از نتیجه ابطال دعوی منافع وسودی عایدش گردد.

*خوانده: خوانده همان مالک طرح صنعتی ثبت شده میباشد.در موارد نام طراح با نام مالک طرح صنعتی متفاوت می باشد که ضرورت دارد هر دو طرف دعوی قرار گیرند.اصولاً اداره طرح های صنعتی نیازمند طرف دعوی واقع شدن ندارد و در صورت طرفیت واقع شدن، دادگاه نسبت به اداره ، قرار عدم استماع صادر مینماید.

*خواسته: در ستون خواسته «تقاضای ابطال گواهینامه ثبت بشماره…..»  قرار میگیرد.

بلحاظ اینکه در دفتر خدمات قضایی خواسته ای تحت عنوان خاص « وکیل ابطال طرح صنعتی» یافت نمی گردد می توانید از طریق تقدیم دادخواست ابطال تصدیق ثبت علامت تجاری در قید توضیحات مبادرت به اعلام شماره گواهینامه طرح صنعتی بنمایید. نکته حائز اهمیت در این خصوص تعیین دقیق شماره ثبت گواهینامه طرح صنعتی خوانده و همچنین تعیین مشخصات دقیق مشارالیه می باشد.

 دلایل ابطال طرح: در قسمت دیگر دادخواست ستون دلایل می‌باشد که به موجب آن بایستی ادله مرتبط با موضوع افشای طرح صنعتی و همچنین فقدان اصالت را پیوست دادخواست بنمایید. مطابق رویه قضایی چنانچه شخص خواهان مبادرت به صرف ادعای افشا بنماید وادله ای ارائه ننماید، دادگاه صدور قرار رد دعوا صادر می نماید.

لذا عنصر دلایل مربوط به افشای طرح و فقدان اصالت را ضمیمه دادخواست خویش بنمایید.

پیشنهادی : نحوه شکایت از کپی طرح صنعتی

شرح خواسته : در این قسمت بایستی مشروحاً خطاب به ریاست دادگاه موارد اعلامی خویش دایر بر اینکه طرح مذکور افشا یافته یا اگر اصالت ندارد را به تقدیم دادگاه برسانید.

آشنایی با دفاعیات عدم ابطال طرح صنعتی:

چنانچه مواجهه با طرح دعوی ابطال طرح صنعتی گردیده اید یکی از دفاعیات حائز اهمیت در موضوع دعوی ابطال طرح صنعتی ارائه ادله فقدان افشا و همچنین احراز معیار اصالت توسط صاحب طرح  می باشد. توضیح آنکه به موجب ماده ۲۱ قانون ثبت اختراعات،طرح صنعتی و علایم تجاری  مصوب ۱۳۸۶ وجود هر یک از ارکان اصالت ویا افشاء طرح ، جزو موارد ابطال  گواهینامه طرح صنعتی قلمداد گردیده است لذا چنانچه اثبات نماید که شما شخص صاحب طرح هستید و افشا توسط شما صورت پذیرفته بوده است بدین معنا که واجد اصالت هستید وخودتان طرح را طراحی نموده و مبدع طرح می باشد، می تواند از ابطال طرح صنعتی جلوگیری نماید.البته در این خصوص رویه قضایی میان شعب متفاوت می باشد.

وکیل ابطال طرح صنعتی

وکیل ابطال طرح صنعتیبا توجه به تخصصی بودن دعاوی طرح صنعتی، طرح دادخواست، دفاعیات طرح صنعتی، استراتژی و سناریوی ابطال، دفاعیات عدم ابطال طرح و…. جزو موارد بسیار حایز اهمیت میباشد. در این راستا به وکلایی مراجعه نمایید که فارغ التحصیل رشته مرتبط با حقوق مالکیت فکری باشند و از همه مهمتر واجد رزومه درخشانی در دعاوی طرح صنعتی برخوردار باشند.

دکترعلی رفیعی، فارغ التحصیل رشته حقوق مالکیت فکری و دکتری حقوق دانشگاه تهران و مولف کتب و مقالات متعدد در حوزه طرح صنعتی با رزومه ای درخشان در دعاوی طرح صنعتی، آماده خدمت رسانی در دعاوی طرح صنعتی و خدمات حقوقی میباشد.

نمونه دادخواست ابطال طرح صنعتی:

نمونه دادخواست ابطال طرح صنعتیخواهان: ….. با وکالت دکتر علی رفیعی-وکیل پایه یک دادگستری به نشانی تهران-خ مطهری – خ نقدی- پلاک ۱۷

خوانده:(مالک طرح صنعتی ثبتی….)

خواسته:

تقاضای محکومیت به ابطال گواهینامه طرح صنعتی تحت شماره ……. به لحاظ سابقه افشای طرح صنعتی، فقدان اصالت طرح، کارکرد فنی

دلایل:

۱-ادله افشای طرح صنعتی و فقدان اصالت

۲-تقاضای جلب نظر کارشناسی

شرح خواسته:

ریاست محترم شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشتی تهران

باسلام

احتراماً به وکالت از خواهان به استحضار می رساند:

۱- خوانده محترم با ادعای خلق « ……..»به نام خویش بنحو غیر اصولی و مغایر با مقررات ثبت طرح های صنعتی در اداره ثبت طرح های صنعتی مبادرت به ثبت طرح مذکور تحت شماره …..   نموده است .

۲-سابقه افشاء:

مطابق اقرار بعمل آمده خوانده در پرونده تحت کلاسه ……  ، طرح ایشان قبل از تقدیم اظهارنامه منتج به افشاء قرار گرفته بوده است.در این راستا به لحاظ آنکه چنانچه بموجب ماده  ۲۱ قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶، طرح صنعتی جدید نباشد، قابلیت ثبت بعنوان طرح صنعتی را نخواهد داشت و بموجب ماده ۸۴ آیین نامه قانون مذکور، طرح صنعتی واجد سابقه افشاء از قابلیت ثبت طرح صنعتی برخوردار نخواهد بود، تقاضای صدور حکم بر ابطال طرح خوانده مورد تقاضاست.

۳-فقدان اصالت:

با عنایت به سبق استفاده  از طرح مذکور توسط شرکت های مختلف، مشاهده میگردد خلق طرح مذکور منتسب به خوانده نمی باشد.بعلاوه طرح ادعایی توسط ………………. در اختیار………… قرار گرفته ودر سایت آن ….. منتشر گردیده و اشخاص مختلفی قبل وبعد ……………….. استفاده مینموده اند.

.چنانچه مستحضرید بموجب ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی وعلایم تجاری مصوب ۱۳۸۶که مقرر میدارد :

«در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی ‌باشد.»

در مانحن فیه با عنایت به توصیف بعمل آمده از طرح صنعتی خوانده  مشاهده می گردد فلسفه ثبت طرح صنعتی خوانده، همانا کارکرد فنی بکار رفته طرح مذکور می باشد بنحوی که در تصاویر بکاررفته از طرح صنعتی ادعایی خوانده این امر بوضوح مشخص میباشد. موضوع اصل ثبت طرح صنعتی در اداره طرح های صنعتی همانا کارکرد.

همچنین اعلام سایزبندی و ابعاد بکار رفته در طرح صنعتی خوانده، به لحاظ کارکرد فنی صورت پذیرفته بوده است وقابلیت حمایت بعنوان طرح صنعتی را ندارد.

علی ایحال نظر به اینکه طرح  صنعتی خوانده، اساساً قابلیت اطلاق عنوان طرح صنعتی نداشته و در اداره ثبت اختراعات قابل بررسی است  و با عنایت به اینکه  در قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ ، طرح هایی که صرفاً جنبه کارکردی و  فنی دارند را از شمول حمایت طرح  صنعتی خارج ساخته است،نظر بر اقرار خوانده دایر بر افشای طرح صنعتی در کنار وجود ادله متعدد در فقدان اصالت طرح،  تقاضای رسیدگی و صدور و ابطال گواهینامه طرح صنعتی خوانده از منظر کارکرد فنی ( عدم شناسایی و اطلاق طرح ثنعتی) ، سابقه افشاء و فقدان اصالت خوانده در خلق طرح ادعایی به انصمام خسارات دادرسی و حق الوکاله مورد تقاضاست.

باسپاس

دکتر علی رفیعی

وکیل پایه یک دادگستری

مدارک مورد نیاز برای دعوی ابطال طرح صنعتی

جهت طرح دعوی ابطال گواهینامه ثبت طرح صنعتی دلایل زیر از جانب وکیل طرح صنعتی پیشنهاد میگردد:

۱- ادله سابقه افشاء: تبلیغات وبرشورهای تبلیغاتی، مدارک تولید و فروش، فاکتور ، تصاویر از جمله شرکت در نمایشگاه ها، انتشار در جراید و مجلات و…

۲- ادله فقدان اصالت: ارایه هرگونه دلیلی که خوانده  مبدع و خالق طرح صنعتی قلمداد نگردد و طرح صنعتی منتسب به دیگران شود.

۳- تقاضای جلب نظر کارشناس

۴- استعلام از مراجع مربوطه

۵- تحقیقات و معاینه محلی و…

۶- رسید پرداختی مبلغ ودیعه بابت خسارت احتمالی دعوی ابطال

۷- کارت ملی

نمونه رای ابطال گواهینامه طرح صنعتی

نمونه رای ابطال گواهینامه طرح صنعتیدر ذیل نمونه رای ابطال گواهینامه طرح صنعتی توسط دکتر علی رفیعی تقدیم میگردد و البته باید بدانید که برای مشاوره حقوقی می توانید با ما در ۷ روز هفته در ارتباط باشید.

چگونه طرح صنعتی باطل نمی گردد؟

چنانچه طرح صنعتی ثبت یافته واجد شرایط شکلی و ماهوی ثبت طرح صنعتی باشد و در معرض دعوی ابطال طرح صتعتی قرار گیرد، در صورت اثبات رعایت شرایط مذکور، طرح صنعتی قابلیت ابطال نخواهد بود.

مطابق رویه قضایی مرجع تجدیدنظر ، وجود هر یک از دو شرط اصالت یا جدید بودن جهت استحکام طرح صنعتی کفایت خواهد نمود منتها رویه قضایی حاکم بر دادگاه بدوی ، در صورت افشاء طرح صنعتی قبل از تقدیم اظهارنامه طرح، طرح مذکور حتی اگر واجد وصف باشد، قابلیت ابطال را خواهد داشت.

در ذیل نمونه دادنامه موفق توسط دکتر علی رفیعی وکیل دعاوی طرح، در مقام جلوگیری از ابطال طرح صنعتی تقدیم میگردد.

رای دادگاه تجدیدنظر در خصوص ابطال طرح صنعتی

تجدیدنظرخواهی ……. با وکالت علی رفیعی به طرفیت ………………. و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نسبت به دادنامه شماره …………. مورخ …………….. شعبه سوم دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال طرح صنعتی شماره …….. مورخ ………………. تحت عنوان (( …………. (( صادر گردیده وارد و محمول بر صحت است چرا که حسب نظریه هیئت سه نفره کارشناسی منتخب این دادگاه که با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه انطباق دارد و ضرورتی به ارجاع امر به هیئت باالتر کارشناسی وجود ندارد و طرح صنعتی موضوع خواسته اصالت دارد و هر چند طرح صنعتی مذکور جدید نیست ولی به پشتوانه اصالت قابل حمایت ا به ماده ۲۰و۲۱ قانون ثبت عالئم تجاری و ماده ۳۵۸ می باشد و موجبی جهت ابطال ان وجود ندارد ۰ لذا مستندً قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطالن دعوی خواهان صادر می گردد۰ رای صادره قطعی است.

نمونه دادخواست ابطال طرح صنعتی

اجرای حکم ابطال طرح صنعتی

پس از آنکه طرح صنعتی ابطال گردید، مراتب ابطال به اداره طرح صنعتی از جانب دادگاه ارسال خواهد گردید.
در صورتیکه محکوم له مایل به انتشار اگهی ابطال طرح صنعتی باشد , میتواند با مراجعه به اداره طرح صنعتی و تسلیم گواهی قطعیت دادنامه ابطال طرح صنعتی متقاضی نشر اگهی در روزنامه رسمی گردد.
لازم بذکر طبق رویه جاری ؛ ابطال طرح صنعتی به اجرای احکام ارسال نخواهد گردید و شعبه سوم دادگاه بهشتی در راستای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی, مبادرت خواهد نمود.

5 نظرات
 1. مینا می گوید

  ابطال طرح صنعتی میشه در اداره طرح هم قابلیت رسیدگی رو داره؟

  1. علی رفیعی می گوید

   دعاوی ابطال صرفا در مراجع قضایی و دادگاه قابلیت رسیدگی را دارد و اداره طرح صنعتی صلاحیتی ندارد

 2. کریمی می گوید

  باسلام. لطفا فایده ابطال طرح صنعتی رو بگین و اگه طرحی رو باطل کنم چه مزیتی برام داره؟ چقد میشه مطمن بود که یک طرح صنعتی در دادگاه باطل مبشه؟

  1. علی رفیعی می گوید

   فایده طرح دعوی ابطال طرح صنعتی توسط وکیل ابطال طرح ، این خواهد بود که دیگه مالک طرح , حق خویش بر جلوگیری دیگران از استفاده از طرح صنعتی را از دست خواهد داد و شخص خواهان طرح ، نگرانی در قبال دعاوی کیفری نقض طرح صنعتی و یا حقوقی منع استفاده از طرح صنعتی نخواد داشت و بنوعی بیمه می شود. در خصوص درصد پیشرفت یک دعوی ابطال طرح صنعتی ، بایستی مبانی ابطال مورد بررسی قرار گیرد.

 3. […] پیشنهادی : وکیل ابطال طرح صنعتی […]

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.