طلاق غیابی چگونه است ؟ نکته های بسیار مهم

همه چیز درباره طلاق غیابی از طرف مرد و زن

2

امروز در این مطلب به صورت کامل درباره طلاق غیابی برای شما عزیزان صحبت نموده ایم و همچنین به موضوع رای غیابی برای کامل تر شدن محتوا پرداخته ایم.

یکی از موضوعاتی که ممکن است بین زوجین بعد از مدتی در زندگی زناشویی به دلیل اختلاف پدید آید بحث درخواست طلاق از طرف یکی از زوجین می باشد وممکن است یکی از طرفین بنا به دلایلی به موقع در جلسات دادگاه حضور نداشته باشد و این امر باعث گردد تا حکم طلاق با بررسی شرایط و دلایل اراِئه شده توسط هر یک از زوجین غیابی صادر گردد.

در این مقاله برآنیم تا راجع به شرایط و نحوه طلاق غیابی از طرف مرد ، طلاق غیابی از طرف زن ،مطالبه حقوق زوجه در مراحل طلاق غیابی و … بحث کنیم .

همراه دفتر حقوقی موکل – حامی و مدافع حقوق موکل باشید:

مراحل طلاق غیابی چیست؟

همانگونه که گفته شد اگر درخواست طلاق غیابی از طرف زوج باشد ،چه زوجه در دادگاه حاضر شده باشد و چه حاضر نشده حکم طلاق غیابی صادر می گردد .

از طرف زوجه نیز همانگونه که گفته شد در صورت عدم حضور وی در دادگاه و عدم ارسال لایحه از جانب وی حکم طلاق غیابی صادر می گردد.

دادگاه بعد از بررسی درخواست هریک از زوجین برای طلاق اقدام به صدور گواهی  عدم سازش می نماید وزوجین باید ظرف مدت ۳ ماه گواهی را دفتر ثبت طلاق ارائه داده و در مهلت مشخص برای ثبت طلاق اقدام کنند.

رای غیابی چیست؟

قبل از هر چیزی باید ابتدا توضیح دهیم رای غیابی چیست و در چه مواردی صادر می گردد؟

رای غیابی زمانی صادر می گردد که علیه شخصی دادخواستی مطرح گردیده شده و به وی وقت رسیدگی ابلاغ  شده باشد اما وی ابلاغیه وقت رسیدگی را تحویل نگرفته باشد یا به عبارتی طبق ماده ۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی وقت رسیدگی به او ابلاغ نشده و در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه ای نیز ارسال ننموده باشد.در این حالت ممکن است وی محکوم شده ورای غیابی علیه او  صادر گردد.

پیشنهادی : مراحل طلاق از طرف مرد

بحث طلاق غیابی نیز از این امر مستثنی نبوده و اگر وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ نشده باشد ویکی از طرفین در دادگاه حاضر نشوند و لایحه ای هم ارسال نکرده باشند در صورتی که محکوم شوند رای طلاق غیابی صادر می شود .

آیا رای غیابی قابل اعتراض است؟

رای غیابی قابل اعتراض از سوی کسی که رای علیه او صادر شده است و در جلسه رسیدگی حاضر نشده بوده و لایحه ای هم ارسال نکرده است می باشد . در اصلاح حقوقی به اعتراض به رای غیابی واخواهی نیز گفته می شود .

در چه صورت می توان از رای غیابی طلاق واخواهی نمود؟

۱-اعتراض به رای غیابی طلاق با تقدیم دادخواست صورت می پذیرد.

۲-هزینه دادرسی برای واخواهی از رای غیابی معادل چهاردرصد محکوم به است.

۳-دادخواست واخواهی باید به دفتر دادگاه صادرکننده حکم طلاق غیابی تقدیم شود.

در واقع رای غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ در همان شعبه که رای غیابی را صادر نموده است قابل واخواهی می باشد و کسی که رای غیابی علیه وی صادر شده است می تواند ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل و ادله ،تقاضای واخواهی و رسیدگی مجدد کند.

مهلت اعتراض به رای طلاق غیابی چقدر است؟

اعتراض به رای طلاق غیابیمهلت اعتراض به رای غیابی طلاق بیست روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی می باشد و کسی که علیه وی رای غیابی صادر شده می تواند در مدت مذکور با ذکردلیل تقاضای واخواهی نماید.

پیشنهادی: هبه چیست ؟ نحوه رجوع از هبه

شرایط اعتراض به رای غیابی طلاق در مرحله بدوی و تجدیدنظر چیست؟

۱-خوانده یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نداشته باشد.

۲-به طور کتبی دفاع نکرده باشد.

۳-اخطاریه ابلاغ واقعی به محکوم علیه نشده باشد.

شرایط طلاق غیابی از طرف مرد چگونه است؟

بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد است و طلاق غیابی از طرف مرد : اگر مردی دادخواست طلاق مطرح کند چه در دادگاه حاضر شود و چه نشود و چه لایحه بدهد یا ندهد حکم طلاق صادر خواهد شد فقط با این تفاوت که اگر زوج در دادگاه حاضر نگردد و لایحه هم ندهد حکم طلاق غیابی صادر خواهد شد.

زوجه نیز می تواند در مهلت قانونی از حکم طلاق غیابی واخواهی نموده و اعتراض نماید .در اینجا رای طلاق به درخواست مرد و از طرف وی در دادگاه صادر شده ولی ثبت جریان طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه از طرف زوج می باشد.

شرایط طلاق غیابی از طرف زن چگونه است؟

برای درخواست طلاق غیابی از طرف زن ،زن باید دلیل محکمه پسندی را برای دادگاه ارائه نماید و مرد نیز علی رغم ابلاغ دادگاه ،نه در دادگاه حاضر شود و نه لایحه ای ارسال کرده باشد و اخطاریه نیز به او ابلاغ واقعی نشده باشد.

منظور از ابلاغ واقعی این است نامه اخطاریه مستقیما به خوانده اخطاریه تحویل داده شده باشد و منظور از ابلاغ قانونی حالتی است که خوانده اخطاریه نامه را مستقیما دریافت نکرده و به محل سکونت وی نامه اخطاریه الصاق شده یا به بستگان نزدیک وی تحویل داده باشد.

در چه مواردی زن می تواند درخواست طلاق غیابی نماید؟

۱-مطابق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی اگر زوج به مدت ۴ سال تمام مفقود شده باشد زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

۲-طبق بند ۸ و ۱۱عقد نامه ترک منزل به مدت ۶ ماه توسط زوج ازمواردی است که اگر زوجین آن را هنگام عقد نکاح نکاح امضا کرده باشند،زوجه می تواند درخواست طلاق غیابی نماید.

۳-اگر زنی از طرف شوهرش وکالت در طلاق داشته باشد می تواند با انتخاب وکیل دادگستری از جانب زوج اقدام به طلاق توافقی بدون حضور زوج نماید.البته باید گفت این از طلاق غیابی محسوب نمی گردد ،چون با حضور وکیل زوج این اقدامات انجام می شود.

۴-یکی دیگر از موارد درخواست طلاق غیابی ،مطرح نمودن دادخواست نفقه معوقه می باشد بدین صورت که اگر زوج اقدام به پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه به زوجه ننماید ،زوجه می تواند در صورت عدم حضور زوج و عدم پرداخت نفقه از جانب وی به مدت ۶ ماه درخواست طلاق غیابی نماید.

پیشنهادی : قرار اناطه کیفری چیست

زوجه چه حقوق مالی را می تواند در طلاق غیابی درخواست نماید؟

حقوق مالی که زوجه میتواند در جریان طلاق از زوج درخواست کند عبارتند از:

۱-نفقه

۲-اجرت المثل ایام زوجیت

۳-نفقه ایام عده طلاق

۴-شرط تنصیف دارایی(در صورت امضا بند اول عقدنامه توسط زوجین و موجود بودن اموال خریداری شده از بعد عقد نکاح هنگام طلاق)

این موارد زمانی در رای دادگاه منعکس می گردد که از طرف زوجه درخواست شده باشد.همچنین اگر مرد توانایی پرداخت موارد مذکور را نداشته نباشد و طلاق نیز از جانب وی درخواشست شده باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به همان شعبه صادرکننده حکم طلاق به طرفیت زوجه مطرح نماید و دادگاه نیز با بررسی ادله و مدارک و گاها شهادت شهود ،چه زوجه در دادگاه حاضر شده باشد چه حاضر نشده باشد حکم به تقسط مهریه صادر خواهد نمود

برای ثبت طلاق غیابی درشناسنامه در صورت عدم حضور هر یک از زوجین چه باید کرد؟

واقعه طلاق در شناسنامه زن یا مردی که در مراحل طلاق غیابی حضور داشته اند ثبت می گردد ولی در صورت عدم حضور هریک از زوجین در زمان ثبت طلاق غیابی ،طرفی که حاضر نبوده می تواند با مراجعه به دادگاهی که حکم طلاق غیابی را صادر کرده واخذ دادنامه طلاق غیابی به اداره ثبت مراجعه نموده و طلاق را در شناسنامه خود ثبت نماید.

 مدت زمان طلاق غیابی چقدر می باشد؟

مدت زمان طلاق غیابی چهارماه و ده روز می باشد و در این مدت زوجه حق ازدواج مجدد را نخواهد داشت و اگر درخواست طلاق به علت عدم حضور مرد به مدت ۶ ماه در منزل یا مفقود الاثر شدن وی باشد ،اگر در مدت عده رجوع نماید بحث طلاق غیابی به علت مفقودالاثر بودن زوج منتفی می گردد.

زوجه با اعلام مفقود الاثر شدن زوج ،  عدم ارائه آدرس دقیقی از زوج میتواند درخواست طلاق غیابی نماید که در این صورت با هزینه خواهان(زوجه)آگهی در روزنامه کثیر انتشار چاپ می گردد و حداقل پس از یک از انتشار این آگهی جلسه رسیدگی به طلاق غیابی برگزار می گردد .

 عدم حضور زوجه برای ثبت طلاق غیابی در دفترخانه  

در صورت عدم حضور زوجه در دفتر خانه جهت ثبت واقعه طلاق ،در تاریخ مشخص دفتر خانه اقدام به ارسال اخطاریه به آدرس زوجه را می نماید و اگر ظرف مدت یک هفته زوجه در دفترخانه مربوطه حاضر نگردد صیغه طلاق بدون حضور زوجه جاری شده و این امر به اطلاع زوجه خواهد رسید.

فاصله بین ابلاغ اخطاریه و اجرای صیغه طلاق نباید کمتر از یک هفته باشد.

 عدم حضور زوج برای ثبت طلاق غیابی در دفتر خانه

اگر زوجه موفق به دریافت گواهی عدم سازش از طرف دادگاه شود باید در مهلت مقرر گواهی مربوطه را به دفتر خانه جهت ثبت ارائه دهد و مرد نیز باید برای ثبت طلاق به دفترخانه مراجعه نماید.

در صورتی که مرد از حضور در دفترخانه خودداری نماید ،دفترخانه عدم حضور وی را به دادگاه صادر کننده گواهی عدم سازش اطلاع می دهد وزن نیز باید از دادگاه بخواهد تا مرد برای برای اجرای صیغه طلاق احضار نماید.

پیشنهادی : درباره حکم حجر چه می دانید ؟

در صورتی که بعد ارسال احضاریه توسط دادگاه جهت ثبت طلاق  بازهم زوج برای ثبت طلاق در دفترخانه حاضر نشود دادگاه با رعایت تشریفات لازمه صیغه طلاق را جاری نموده و دستور ثبت طلاق را به دفتر خانه مذکور می دهد.

بعد از ثبت طلاق در دفترخانه موضوع ثبت طلاق به زوج نیز اطلاع داده می شود.

گاهی اوقات زوجه با دادن آدرس اشتباه یا واهی از زوج بدنبال آنست که زوج در جلسات دادگاه یا دفتر خانه حاضر نشود وحکم طلاق به صورت غیابی صادر گردد که این امر موضوعی غیر اخلاقی وغیر قانونی بوده و ممکن است  در صورت اثبات برای زوجه مشکل آقرین باشد.

وکیل متخصص در طلاق غیابی

برای درخواست طلاق غیابی چه از طرف زوج و چه از طرف زوجه همانگونه که ملاحظه نمودید نیاز به طی پروسه قانونی می باشد که نیاز به تخصص و دقت کافی دارد و جهت جلوگیری از اتلاف زمان و هزینه بهترین راه مشاوره با وکیل متخصص در این امر می باشد.

دفتر حقوقی موکل با دارا بودن کادری مجرب از وکلا و مشاوران آماده ارائه کلیه خدمات حقوقی در زمینه موضوعات حقوقی،کیفری،خانواده ،طلاق، مهریه،نفقه و… می باشد.

قبل از هر اقدام حقوقی با ما مشاوره نماید.

2 نظرات
  1. fatmh می گوید

    سلام من میخواستم بدونم منه زوجه ازکجا میشه گواهی سوپیشینه بگیرم

    1. علی رفیعی می گوید

      سلام با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی می توانید درخواست سو پیشینه نمایید.

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.