ایراد عدم احراز سمت چیست؟

پیامدها و عواقب عدم احراز سمت دادخواست چیست؟

0

همه چیز درباره ایراد عدم احراز سمت خواهان + برسی عواقب، پیامد ها و موانع

طبق ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی ،هر دعوی که مطرح می گردد باید عاری از هرگونه ایرادت مندرج در این ماده باشد تا مورد پذیرش دادگاه و محمکه واقع شود.

یکی از مواردی که در این قانون پیش بینی شده است که موجب رد دعوی دعوی می گردد ایراد عدم احراز سمت خوانده، خواهان، وکیل یکی از یکی از طرفین دعوی می باشد که در این مقاله برآنیم راجع به این ایراد و نحوه اثبات سمت دار بودن هریک از طرفین و مسائل مربوط به آن بحث نمائیم.

همراه دفتر حقوقی موکل –حامی و مدافع حقوق موکل باشید:

منظور از ایراد عدم احراز سمت چیست؟

ایراد عدم احراز سمت چیست؟ همانگونه که اشاره کردیم طبق ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی اگر یکی از طرفین دعوی چه خواهان ،چه خوانده اگر دارای سمت نباشد و بدون داشتن حقی در اقامه دعوی علیه طرف دیگر طرح دعوی نمائید ،دعوی وی به علت ایراد عدم احراز سمت وکیل و خوانده رد خواهد شد) عدم احراز سمت دادخواست دهنده.

در طرح هر دعوی اعم از حقوقی یا کیفری هریک از طرفین دعوی باید یا ذینفع در دعوی باشند یا اینکه شخصی که اقامه دعوی می کند به نمایندگی از آنها طرح دعوی کرده باشد و این نمایندگی در ضمن دادخواست مشخص و اعلام کرده باشد.

مطلب پیشنهادی : نحوه درخواست طلاق از طرف مرد

شخصی که به نمایندگی از خواهان یا خواهان اقامه دعوی کرده باید مدارک ودلایلی که اثبات کننده سمت وی است را ضمیمه دادخواست کرده و به دادگاه رسیدگی کننده به دعوی تقدیم کند.در غیر این صورت همانگونه که اشاره شد به علت عدم احراز سمت وی که به نمایندگی اقامه دعوی کرده ایراد عدم احراز سمت از طرف مقابل پذیرفته شده و دعوی وی به علت این ایراد رد خواهد شد.

ایراد عدم احراز سمت به معنای عدم داشتن مدارک نمایندگی اقامه کننده دعوا از طرف اصیل می باشد.

نحوه احراز سمت نماینده چگونه است؟

احراز سمت نماینده : همانطور که می دانیم هر شخصی می تواند برای خود به عنوان خواهان یا خوانده اقامه دعوی کند یا به دعوای که علیه وی مطرح شده پاسخ دهد.

به همین علت کسی نمی تواند بدون داشتن سمت ونمایندگی از طرف کسی اقدام به اقامه دعوی از طرف وی کند مگر اینکه مدرک یا سندی دال بر وجود نمایندگی از طرف اصیل دعوی به دادگاه ارائه کند.

مطلب پیشنهادی : خیار غبن چیست

نحوه تشخیص و احراز سمت در ماده ۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی اینگونه بیان شده است که:

((اگر دادخواست توسط ولی قهری ، قیم و یا نماینده قانونی تقدیم شده باشد ، باید سندی که اثبات کننده سمت دادخواست دهنده است نیز ضمیمه دادخواست شود.))

همچنین در ماده ۸۴ این قانون آمده است که:

((خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است ، در صورتی که سمت او محرز نباشد ، اعتراض نماید.))

همچنین در تبصره بند ۱ ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده که در صورتی که دادخواست عدم احراز سمت توسط وکیل ارائه شود ،مشخصات وکیل باید مندرج شود.

نماینده باید مدارک مثبت نمایندگی خود را همراه مدارک به دادگاه تقدیم نمائید.

چگونه عدم احراز سمت طرف مقابل را اثبات کنیم؟

یکی از مواردی که در تنظیم دادخواست باید به آن توجه کنیم سمت شخصی است که به نمایندگی از طرفین دعوا می خواهد اقدام به طرح دعوی کند.این شخص باید ضمن ارائه دادخواست مشخص کند که به نمایندگی اقدام به طرح دعوی کرده و مدارک آن را پیوست دادخواست کند .

مثلا اگر وکیل ،وصی،قیم بخواهد اقدام به طرح دعوی از طرف موکل،موصی،محجور کند باید مدارک خود را مبنی بر داشتن این حق به عنوان نماینده به دادگاه ارائه کند وگرنه به علت محرز نبودن سمت ودر صورت اعتراض طرف مقابل دعوا به علت ایراد عدم احراز سمت دعوی رد خواهد شد.

مطلب پیشنهادی : نحوه گرفتن گواهی سو پیشینه اینترنتی

ایراد عدم احراز سمت از ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا بوده و طبق ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی اگر این ایراد وارد تشخیص داده شود دعوی رد و رسیدگی نخواهد شد.

خواهان یا خوانده دعوی می توانند به عدم احراز سمت طرف مقابل اعتراض کنند.

 مهلت طرح ایراد عدم احراز سمت چقدر است؟

طبق ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی مدنی تمامی ایرادات اعم از ایراد عدم احراز سمت وکیل و خواهان باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح گردد مگر اینکه ایراد بعد از اقامه دعوی و پایان جلسه اول حادث شده باشد.

پس می توان گفت زمان طرح ایراد عدم احراز سمت تا پایان اول جلسه دادرسی می باشد مگر اینکه این ایراد بعدا حادث شده باشد که قابل اعتراض خواهد بود.

مهلت طرح ایراد عدم احراز سمت تا پایان اولین جلسه دادرسی می باشد.

نمونه رای عدم احراز سمت

پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقه در اظهارات و دفاعیات اصحاب پرونده توجه به نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :

۱-مستفاد از ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه در حدود خواسته خواهان که در دادخواست تصریح نموده است و به شرط موافقت با قانون مکلف به رسیدگی می باشد.

۲-مستفاد از ماده ۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی ((دادگاه قبل از ورود به ماهیت دعوا نسبت به ایرادات وارد اتخاذ تصمیم می نماید .در صورت مردود شناختن ایراد وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود))و قانون کار در بند ۵ ماده ۸۴ همان قتنون یکی از موجبات رد دعوا را در صورتی دانسته است که دادخواست توسط نماینده یا وکیل تقدیم شده باشد و سمت او محرز نباشد.

۳-در مانحن فیه (خوانده در لایحه تقدیمی )نسبت به سمت وکیل خواهان ها ایراد نموده است.

۴-حسب وکالتنامه ابرازی مندرج در صفحه ۶ پرونده موضوع وکالت صرفا دفاع از موکل درج شده است و در خصوص طرح دعوا وکالتی داده نشده است در حالیکه دادخواست تقدیمی و طرح دعوای فوق الذکر توسط وکیل مزبور که چنین اختیاری نداشته تقدیم و توسط وی امضا شده است.

۵-علاوه بر اقامتگاه ونام موکل مشخص نشده است و صرفا در قسمت نام موکل عبارت وراث مرحوم——درج شده که نام مرحوم نیز مشخص نیست.

پیشنهاد مطالعه : تنفیذ وصیت نامه چیست

۶-امضائات وکالتنامه نیز بدون قید نام می باشد و از این حیث نیز احراز سمت تقدیم کننده دادخواست مواجه با اشکال است.

۷-رکن دعوای مطروحه (مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک مورد نزاع)احراز مالکیت خواهان بعنوان ذینفع می باشد.

۸-قانونگذار جهت احراز مالکیت در اموال غیر منقول به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک طریق منصوصی را مقررنموده است.حسب ماده مزبور ((دولت فقط کسی را که ملک به نام او به ثبت رسیده ویا کسی که ملک مزبور به او منتقل واین انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده را مالک خواهد شناخت.))در خصوص املاکی که به ثبت نرسیده اند حکم دادگاه صالح مبنی بر اثبات مالکیت جهت احراز آن ضروری به نظر می رسد.

۹-حسب استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به پلاک ثبتی ملک مورد نزاع اولا:ملک مورد نزاع از املاک جاری و مشاعی است و تاکنون برای آن سند مالکیت صادر نگردیده است و امکان تمسک به ماده ۲۲ برای احراز مالکیت نیست.

ثانیا یک فقره اظهارنامه ثبتی از پلاک فوق از طرف شخصی به نام————-تقاضای ثبت شده است و مورد ثبت به سه نفر به نامهای ————–انتقال قطعی شده است.مجددا بخش دیگری از پلاکهای ————از طرف ————–به آقای———-انتقال داده شده است .سپس میزان ۰۰۰/۰۰۰/۳۰متر مربع به عنوان اراضی ملی شناخته شده است و تحدید حدودی نیز جهت تعیین طول و ابعاد و مساحت اراضی مورد ثبت به عمل نیامده است و این افراد دارای حقوق مستدعی ثبت خواهند بود لذا برای دادگاه محرز نیست اساسا ملک مورد نزاع به چه میزانی متعلق به کیست و آیا خواهان ها در آن ذینفع می باشند یا خیر؟

نتیجه گیری و اعلام رای عدم احراز سمت خواهان در دادگاه

بنا به مراتب فوق دادگاه به علت وجود ایرادات عدیده من جمله عدم احراز سمت دادخواست دهنده و عدم احراز ذی نفعی خواهان ها و با استناد به مواد ۲و۸۸و۸۹ ناظر به بند ۵و۱۰ووماده ۸۴و۳۳۲ قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می کند.رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

وکیل متخصص در طرح ایراد عدم احراز صلاحیت

طرح ایراد عدم احراز سمت نیاز به تخصص و بررسی و دقت کافی دارد و ممکن خواهان یا خوانده به علت عدم دانش کافی دعوی خود را با وجود عدم سمت نمایندگی طرف مقابل ادامه داده و بدون طرح این ایراد مهم در دعوی مغلوب شوند.

لذا برای این امر بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی ،با دفتر حقوقی موکل با کادری مجرب از وکلا و مشاوران ،مشاوره نمائید.

قبل از هر اقدام حقوقی با ما مشاوره کنید.

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.