علائم تجاری

اثر اقامه دعوای اعسار|دفتر حقوقی موکل

اثر اقامه دعوای اعسار

 

بر اقامه دعوای اعسار آثاری مترتب است که بارزترین آن مصونیت از حبس است.این مصونیت به دو صورت قابل تحقق است،به عبارت دیگر مصونیتی که در نتیجه اقامه دعوای اعسار شامل حال بدهکار می شود، دو فرض دارد.

 

اثر اقامه دعوای اعسار2|دفتر حقوقی موکل

 

تأمین مصونیت مشروط

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتی که محکوم علیه ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به اقامه دعوای اعسار از محکوم به مبادرت کند، بدون نیاز به معرفی کفیل یا وثیقه، به طور موقتی از حبس مصونیت خواهد یافت و در صورتی که اقامه دعوای وی بعد از سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائه باشد، در صورتی از حبس مصونیت خواهد یافت که کفیل معرفی یا وثیقه بسپارد.

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید