مرور رده

موضوعات

نقض طرح صنعتی

مقدمه: دکتر علی رفیعی. نقض طرح صنعتی یا نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی، جزو دعاوی کیفری طرح صنعتی بشمار می آید که…