وکیل ابطال علامت تجاری

نمونه دادخواست ابطال علامت تجاری

5

وکیل ابطال علامت تجاری | آشنایی با دعوای ابطال علامت تجاری بنحو کاربردی + نمونه دادخواست و رای

در این مقاله برآنیم در خصوص ابطال علائم تجاری و موجبات آن و مسائل کاربردی آن از منظر وکیل ابطال علامت تجاری و وکیل ابطال برند بپردازیم.

چنانچه طرف دعوی نقض علامت تجاری یا دعوی منع استفاده از علائم تجاری قرار گرفته اید ویا احساس میکنید علامت تجاری شما به صورت غیر قانونی بنام شخصی دیگر به ثبت رسیده است و یا علامت تجاری یا برندی در اداره علائم تجاری به ثبت رسیده است که مشابه علامت ثبتی مقدم شما میباشد، همگی موارد مذکور در مقوله ابطال علامت میگنجد و ضرورت مراجعه به وکیل ابطال علامت تجاری جهت اخذ راهکار و ارایه دفاعیات حقوقی محسوس می نماید.

در این مقاله در خصوص موضوعات ذیل سخن خواهیم گفت. باما همراه باشید.

ابطال علامت تجاری و برند به چه معناست؟

در نظام حقوقی ایران جهت آنکه صاحب علامت تجاری واجد حق انحصاری بابت منع استفاده دیگران از علامت گردد، بایستی در اداره علامت، علامت خویش را به ثبت برساند که اداره به مالک علامت،گواهینامه ثبت علامت تجاری ، اعطاء می نماید.

✔️مشاوره حقوقی شما ✔️دکتر علی رفیعی
✔️ساعت کار ما ✔️شبانه روزی همه روزه

حال دعوی ابطال علامت تجاری و ابطال برند از سوی وکیل ابطال برند، بمعنای ابطال گواهینامه ثبتی علامت صادره از اداره علامت تجاری میباشد و در نتیجه بدین معناست که با ابطال علامت ، صاحب علامت از زمان ثبت دیگر مالک علامت تجاری قلمداد نخواهد گردید.

جهت ثبت دادخواست ابطال علامت بایستی از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی وبه خواسته « ابطال تصدیق ثبت ثبت علامت تجاری» مبادرت نمود

آثار ابطال علامت تجاری چیست؟

آثار ابطال علامت تجاری از سوی وکیل ابطال علامت ، زوال حقوق انحصاری ناشی از ثبت علامت تجاری میباشد بدین معنا که با ابطال گواهینامه ثبت، مالک پیشین هرگونه حق انحصاری خود را راجع به آن علامت از دست خواهد داد وهمگان از حق استفاده از جمله شخص متقاضی ابطال (خواهان دعوی ابطال علامت تجاری) برخوردار خواهد بود.

قانون حاکم بر ابطال علامت تجاری

در  قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علامت تجاری مصوب ۱۳۸۶ وآیین نامه مرتبط با آن مصوب ۱۳۸۷ موضوع ابطال علامت تجاری بموجب ماده ۴۱ قانون  مذکور، بشرح زیر پیش بینی گردیده است .

 • ماده ۴۱: «هر ذی ‌نفع می‌ تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. در این‌ صورت باید ثابت کند مفاد بند (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون رعایت نشده است‌. ‎‎‎ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز دراولین فرصت ممکن منتشر می ‌شود.

هر ذی‌ نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است‌، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی ‌نفع استفاده نکرده است‌،

خدمات مشاوره حقوقی بصورت رایگان توسط دکتر علی رفیعی

می‌ تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است‌، ثبت علامت لغو نمی ‌شود.»

 • بند الف ماده ۳۰: «علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:

الف – علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.»

 • ماده ۳۲ – علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌:

الف – نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.

ب – خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

ج – مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند.

د – عین یا تقلید نشان نظامی‌، پرچم‌، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمانهای بین ‌الدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بین ‌المللی تأسیس شده‌ اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

پیشنهادی : برترین وکیل ابطال علامت تجاری | دکتر علی رفیعی

هـ – عین یا به طرز گمراه کننده‌ ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است‌.

و – عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.

ز – عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به‌ لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود. ‎‎

طرفین دعوی ابطال علامت تجاری

نکته حائز اهمیت دردر موضوع خواهان دعاوی ابطال علامت تجاری، این مهم می باشد که شما بایستی ذینفع در طرح دعوی ابطال علامت تجاری باشید. ذینفعی  در قانون آیین دادرسی مدنی بدین معناست که که هرگونه صدور حکم دائر بر ابطال نفعی راجع به متوجه شما بسازد وچنانچه شما در استفاده از علامتی در یک صنف مشابه هستیدشما ذینفع در آن تلقی میگردید.

خوانده دعوی ابطال علامت تجاری، همان شخصی می باشد که علامت تجاری بنام وی به ثبت رسیده است.محاکم قضایی چنانچه اشخاص دیگری غیر از مالک ثبتی، طرف دعوی قرار نمایید، مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوی در خصوص آن خوانده خواهند نمود.

فلذا چنانچه علامت بنام شرکتی به ثبت رسیده باشد طرح دعوی ابطال به طرفیت مدیر عامل شرکت کفایت نخواهد کرد و بایستی در بدو امر از طریق استعلام سامانه علامت تجاری دنبال مالک آن علامت بگردیم

موجبات و مصادیق ابطال علامت تجاری

دعاوی ابطال علامت تجاری از دعاوی پیچیده در مراجع قضایی بشمار میرود که ضرورت اخذ مشاوره حقوقی از وکیل متخص علامت تجاری بیش از پیش نمود عینی می یابد.

وکیل طرح صنعتی متخصص دارای سابقه روشن و دلسوز

در این راستا بایستی توجه نمود هردعوی ابطال تصدیق ثبت علامت یا دعوای ابطال برند ، منتج به نتیجه نخواهد گردید و بایستی شرایط و موجبات قانونی ابطال علامت تجاری فراهم باشد.در این مقاله به لحاظ گستردگی و ویژگی هرکدام از اینگونه از دعاوی ابطال علامت تجاری، به فهرست آن بسنده مینماییم و جهت اطلاع از هریک کافیست با دکتررفیعی،وکیل دعاوی علامت تجاری ارتباط برقرار نمایید و یا مقالات مرتبط با موضوع ایشان را مطالعه نمایید.

موجبات ابطال علامت تجاری را می توان بشرح ذیل فهرست نمود:

موارد ابطال علائم تجاری
موارد ابطال علائم تجاری

-ابطال به لحاظ سابقه استعمال( حق مکتسبه ناشی از استعمال)

-ابطال علامت تجاری به لحاظ سوء نیت در ثبت

-ابطال به لحاظ غیرقابل ثبت بودن علامت

-ابطال به لحاظ فقدان استفاده ۳ساله از زمان ثبت

-ابطال به لحاظ مشابهت میان دو علامت

-ابطال علامت تجاری به لحاظ تعارض با نام تجاری

-ابطال به لحاظ با لحاظ تعارض با مشهوریت علامت

-ابطال به لحاظ ایجاد رقابت نامشروع

هزینه دادرسی دعاوی ابطال علامت تجاری

دعاوی ابطال علامت جزو دعاوی غیرمالی محسوب میگردند واز هزینه دادرسی پایینی برخوردار هستند.هزینه طرح اینگونه دعاوی حدوداً دویست هزارتومان میباشد .

اینگونه دعاوی نیازمند پرداخت هزینه خسارت احتمالی بابت دعوی ابطال علامت نیزمی باشند که مطابق آیین نامه قانون ثبت اختراعات،طرح صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۷؛چنانچه شخص خواهان، شخص ایرانی است بایستی مبلغ سیصدهزار تومان و چنانچه خواهان شخص حقوقی است،بایستی مبلغ چهارصد و پنجاه هزارتومان بحساب سپرده ۲۱۷۱۲۹۹۰۰۸۰۰۵ با شناسه پرداخت ۱۴۰۰۲۸۶۷۵۷۷ شعبه وزارت دادگستری کد ۵۷۷ واریز وفیش آنرا ضمیمه دادخواست بنماید.

ازطریق اپلیکشن بام نیز مبلغ مذکورقابلیت پرداخت خواهد داشت وکافیست اسکن فیش آنرا ضمیمه دادخواست ابطال علامت بنمایید.

مرجع  رسیدگی دعاوی ابطال علامت تجاری

دعاوی ابطال علامت تجاری، جزودعاوی حقوقی بشمار میروند و مرجع رسیدگی بموجب ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶، در صلاحیت شعبی از محاکم حقوقی دادگاه تهران میباشد که در رویه جاری مطابق تقسیم بندی بعمل آمده در مرحله بدوی  شعبه سوم دادگاه حقوقی شهید بهشتی تهران به تصدی دکتر همتی مورد رسیدگی قرار میگرند.

مرجع رسیدگی دعاوی ابطال برندآرای ابطال علامت تجاری صادره از شعبه محترم سوم دادگاه حقوقی بهشتی تهران،ظرف ۲۰ روزقابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظراستان تهران میباشد که در رویه قضایی شعبات ۱۰ و۱۲ دادگاه تجدیدنظر، مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی دعاوی ابطال علامت تجاری میباشند.

فلذا چنانچه در هرجای ایران ،متقاضی ابطال علامت تجاری میباشید، مرجع رسیدگی کننده به آن دعوی ، در تهران رسیدگی می شود.

نکته حایزاهمیت در خصوص محل ثبت دادخواست ابطال علامت تجاری میباشد که درهرجای ایران قابلیت ثبت دردفاترخدمات قضایی را داراست.فلذا چنانچه ساکن اهواز،شیراز، اصفهان،مشهد و… میباشید در شهر خود می توانید مبادرت به ثبت دادخواست ابطال علامت تجاری بنمایید.

مدت زمان رسیدگی به دعاوی ابطال علامت تجاری

طبق رویه قضایی موجود در محاکم بدوی و تجدیدنظر مدت زمان در دعاوی ابطال حدودا ۴ ماه تا بیش از یکسال می تواند به طول بیانجامد.  دادگاه طبق رویه موجود میتواند شخصا مبادرت به اظهارنظر نماید و چنانچه  جنبه تخصصی داشته باشد به کارشناس ثبت شرکت ها علائم تجاری ارجاع نمایید

چگونه وکیل ابطال علامت تجاری پیدا کنیم؟

دعوی ابطال علامت تجاری و ابطال برند و ارایه دفاعیات تخصصی ابطال  ، جزو دعاوی پیچیده  در حوزه علایم تجاری بشمار می رود که ضرورت مراجعه به وکلای ماهر و متخصص در این حوزه را جهت طرح دعوی و دفاعیات مرتبط دوچندان می نماید. وکیل متخصص علامت تجاری بایستی فهم دقیقی از  مشکل حوزه علامت داشته باشد و  مشاوره حقوقی صحیحی در قبال وکیل ابطال علامت تجاری مطرح بنماید.

وکیل ابطال علامت تجاری
وکیل ابطال علامت تجاری

در این راستا بدین گونه نمی باشد که هر دعوی ابطال علامت تجاری منتج به نتیجه گردد و در این راستا  وکیل ابطال علامت تجاری بایستی موجبات ابطال علامت را بدرستی تشخیص دهد. همچنین چنانچه از شمابعنوان مالک علامت تجاری، شکایت ابطال گواهینامه ثبتی مطرح گردیده است،وکیل ابطال علامت تجاری با مشاهده دادخواست خواهان ، دفاعیات مربوطه جهت رد دعوی ابطال به شما اعلام خواهد بود.

پیشنهاد میگردد به وکلایی  مراجعه نمایید که فارغ التحصیل رشته حقوق مالکیت فکری بوده باشند و از رزومه علمی وکاری بسزایی جهت پرونده های مفتوحه و مختومه در حوزه علایم تجاری برخوردار باشند.

دکتر علی رفیعی فارغ التحصیل حقوق مالکیت فکری و مولف کتب حوزه علایم تجاری، با رزومه علمی و کاری درخشان، آماده خدمت رسانی در حوزه دعاوی حقوقی ابطال علایم تجاری میباشد.

رزومه و سابقه ای درخشان در این حوزه داششته و حتی المقدور از رشته حقوق مالکیت فکری، فارغ التحصیل شده باشد.

تاثیر انتقال علامت تجاری در دعوی ابطال علامت

چنانچه در اثنای دادرسی و یا پس از صدور حکم تا قبل از اجرای حکم ابطال علامت تجاری، علامت تجاری منتقل گردد و دادگاه به لحاظ استعلام صورت پذیرفته از اداره علامت ، متوجه انتقال گردد، دعوی ابطال علامت صورت پذیرفته با ایراد شکلی مواجه خواهد گردید و منتج به صدور قرار عدم استماع خواهد گردید.
این امر حتی پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر ابطال علامت تجاری تا زمان قبل از اجرای احکام نیز باپرجاست .
در این راستا چنانچه اداره علامت تجاری پس از صدور حکم و در مرحله اجرای حکم متوجه انتقال علامت گردد، احتمال آنکه مبادرت به استعلام از شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشتی بنماید و اجرای حکم متوقف گردد، وجود دارد

نمونه دادخواست ابطال علامت تجاری

در ذیل نمونه دادخواست ابطال تصدیق ثبت علامت یا دادخواست ابطال برند تقدیم میگردد:

نمونه دادخواست ابطال علامت تجاریخواهان:….. با وکالت دکترعلی رفیعی به نشانی تهران- خ مطهری – بعد از مترومفتح- خ نقدی – پلاک ۱۷ ط۲ زنگ سوم

خوانده:….

خواسته: ابطال تصدیق ثبت علامت تجاری بشماره گواهینامه…..

دلایل:…..

شرح خواسته:

ریاست محترم شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشتی تهران

با سلام

احتراماً به وکالت از موکل استحضار می رساند:

۱- موکل سالیان سال است که با علامت تجاری ……. در فروش لوازم خانگی، ظروف آشپزخانه،ظروف استیل و لوازم چینی آلات مشغول به فعالیت می باشدبنحوی که با این نام در بازار و کسبه مورد شناسایی واقع شده است. در خصوص سابقه استعمال موجب نظریه کارشناسی به عمل آمده نقض علامت تجاری مطروحه توسط خوانده علیه موکل در پرونده کیفری  مشاهده می گردد که موکل سابق برثبت علامت توسط خوانده از ، واجد سابقه فعالیت مستمر  نسبت به این علامت برخوردار بوده و در این راستا قرار منع تعقیب به شماره …… مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۱ از شعبه سوم بارپرسی  دادسرای عمومی ناحیه ۲۶ تهران صادر گردیده بوده است.

۲- اخیرا خوانده محترم با ثبت غیر اصولی و غیر قانونی علامت تجاری …… به موجب گواهینامه ثبت علامت به شماره …….. مورخ …….. مبادرت به ثبت علامت بنام خویش نموده است.

۳- حسب اظهار موکل، علامت ………… علامت شناخته شده بین المللی در عرصه لوازم خانگی نیز بشمار می آید که ثبت علامت بنام شخص خوانده، موجبات گمراهی در منشاء کالاها و محصولات را نیز فراهم نموده است و ثبت علامت توسط خوانده، با سوء نیت تلقی می گردد  که مطابق کنوانسیون پاریس، ثبت چنین علایمی منع و محکوم به ابطال خواهد بود.

۴- نظر به اینکه موکل سابق بر گواهی ثبت اصداری در حق خوانده مبادرت به فعالیت نموده و واجد حق مکتسبه ناشی از استعمال می باشد و اقدام خوانده در طرح شکایت کیفری علیه موکل موجبات تضییع حق موکل را فراهم نموده است مستند به سابقه استعمال و سوء نیت خوانده در ثبت علائم  بهمراه گمراهی مصرف کنندگان در منشاء محصولات ، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال گواهینامه های ثبتی علامت به شمارگان به شماره………به انضمام خسارات دادرسی حق الوکاله و غیره مورد تقاضا است

به پیوست یک فقره فیش بابت ابطال گواهینامه ثبت علامت تقدیم میگردد.

دکتر علی رفیعی

وکیل دعاوی علامت تجاری

نمونه رای ابطال علامت تجاری

نمونه رای ابطال علامت تجاری

نمونه رای ابطال علامت تجاری را در ادامه مشاهده می نمایید.

در خصوص دعوی شرکت ….. با وکالت آقای…… بطرفیت …. بخواسته ابطال گواهینامه علامت دادگاه با بررسی اوراق پرونده وکیل خواهان به شرح دادخواست و لوایح مدعی است :

موکل از سال …… در عرصه تولید و توزیع کود کشاورزی در کشور مکزیک شروع به فعالیت نموده و یکی ازشرکت های مشهور تولید کننده و فروش کود شیمیایی در دنیا میباشد که محصولات بصورت گسترده در سراسر جهان عرضه میگردد و از سال ۹۱ محصولات این شرکت با برندهای متفاوت وارد ایران شده است و تعدادی از برندهای موکل علاوه بر کشور مکزیک در سازمان جهانی وایپو که ایران به آن ملحق شده به ثبت رسیده است. موکل از اوایل سال ۹۳محصول خود را با عالمت تجاری «…..» وارد ایران نموده است که با توجه به کیفیت بسیار مناسب مورد توجه مصرف کنندگان این صنف قرار گرفته و متاسفانه خوانده ردیف اول در راستای سوء استفاده از اعتبار موکل اقدام به ثبت عالمت تجاری «….، » طی گواهینامه ثبت علامت بشماره……… مورخ ………در طبقه ۳۵،۵،۱ و ۳۹ و همچنین طی گواهینامه ثبتی ….. در طبقات۳۵،۵،۱ و ۳۹ نموده است در حالیکه ثبت این علامت به دلایل ذیل مخالف قانون و مغایر با حقوق مصرف کنندگان میباشد: ۱.نظر به اسناد تقدیمی خوانده ردیف اول در سال ۲۰۱۵ اقدام به خرید تعدادی محصول از جمله کود با علامت تجاری ……. از موکل نموده است و با علم به اینکه مالک علامت …… شرکت موکل میباشد اقدام به ثبت عالمت مذکور در ایران مینماید، که این اقدام خوانده مصداق بارزرقابت نامشروع و بر خالف قانون عالئم تجاری میباشد. ۲.با التفات به تبلیغات ضم پرونده،خوانده ردیف اول خود را نماینده شرکت موکل معرفی نموده است و طی مصاحبه ای که با مجلات داشته، دلیل موفقیت خود را همکاری با شریک تجاری مکزیکی «…….» معرفی نموده است در حالیکه خوانده ردیف اول صرفا یک نوبت از شرکت موکل خرید نموده و هیچگاه بعنوان شریک تجاری موکل نبوده است و از سوی دیگر اگر ادعای خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه مشارالیه نماینده شرکت موکل بوده را پذیرا باشیم این نمایندگی حق ثبت علامت به نام خود را فراهم نیاورده و ایشان مکلف به ثبت علامت به نام مالک اصلی میباشد، لذا وفق بند اول ماده ۶) سابع) کنوانسیون پاریس علامت فوق قابل ابطال میباشد ۳.متاسفانه خوانده ردیف اول در راستای سوء استفاده از اعتبار و شهرت موکل اقدام به واردات محصول چینی با علامت …… نموده است و بر روی محصولات خود، شرکت تامین و تولید کننده را …. مکزیک معرفی نموده است و این اقدام مصداق بارز تقلب و در راستای گمراهی مصرف کننده میباشد و شعبه ۸۸ تعزیرات حکومتی تهران مستقر در شهرستان پاکدشت اشعار داشته:«برابر لیبلهای روی کاالهای مکشوفه،تولید کشور مکزیک درج گردیده درحالیکه برابر اسناد مثبته ابرازی کاالها ساخت چین میباشد»، لذا وفق ماده ده مکرر کنوانسیون پاریس عالمت فوق الذکر قابل ابطال میباشد. ۴.خوانده ردیف اول طی اظهارنامه ای که در مورخ ۳.۶.۹۷ برای موکل ارسال نموده مدعی گردید موکل ایشان را طی نامه مورخ ۱۵ سپتامبر بعنوان نماینده خود در ایران معرفی نموده است در حالیکه نامه مذکور صرفا اجازه فروش تعدادی از محصولات شرکت بوده که برای یک دوره صادر گردید واین امر دال بر نمایندگی به شرکت ایرانی نمیباشد و همانگونه که مستحضرید ثبت نمایندگی در ایران شرایط خاص دارد و از سوی دیگر نمایندگی موجب مالکیت بر روی علامت نمیگردد در حالیکه خوانده ردیف اول طی گواهینامه ثبتی …….. …… خود را مالک علامت «……» اعالم داشته است. ۵.متاسفانه خوانده ردیف اول با وارد کنندگان قانونی محصوالت ….. برخورد نموده و خود را مالک انحصاری محصول …. معرفی مینماید در حالیکه مشارالیه بصورت غیر مجاز کود چینی را با عالمت موکل روانه بازار نموده و موجبات فریب مصرف کنندگان را فراهم آورده است. ۶.نظر به اسناد تقدیمی موکل درمورخ ////اقدام به ثبت علامت «…..، » در سازمان وایپو نموده و پیش از این علامت در کشور مکزیک به ثبت رسیده است و متاسفانه خوانده ردیف اول عین عالمت موکل را با لگوی آن ثبت موخر نموده است که دال بر سوءنیت مشارالیه میباشد. با التفات به اینکه محصول موکل با عالمت ….. از سال ۹۳ وارد ایران شده و خوانده ردیف اول به مالکیت موکل علم و اظلاع داشته،لذا علامت فوق بدون اذن و با سوء نیت و در راستای گمراهی مصرف کنندگان به ثبت  رسیده است،بنابراین در راستای حمایت از حقوق موکل و مصرف کنندگان و با استناد به ماده ۳۲ و ۴۷ قانون علامت تجاری و کنوانسیون پاریس تقاضای ابطال گواهینامه عالمت بشماره های … و …. به انضمام کلیه خسارات قانونی مورد استدعا میباشد.

لایحه تکمیلی وکیل خواهان :

۱.با عنایت به دادخواست و مستندات ضم پرونده،خوانده طی اسناد متعدد خود را نماینده انحصاری شرکت موکل در ایران معرفی نموده است و طی مجله ضم پرونده یکی از دالیل موفقیت خود را همکاری با شرکت موکل معرفی نموده است،لذا برای اثبات شهرت موکل همین بس که خوانده با ادعای کذب خود را نماینده شرکت موکل معرفی نموده است حال آنکه اگر برند موکل مشهور و معروف نباشد تمسک به آن مبنای عقالنی نخواهد داشت و قاعدتا اشخاص برندهای مشهور و شناخته شده را مورد سوء استفاده قرار میدهند و برندی که در بین مصرف کننده جایگاه نداشته باشد هیچگاه مورد نقضقرار نمیگیرد. ۲.کنوانسیون پاریس بصورت مطلق بیان داشته:«ثبت علامت با سوء نیت در هر زمانی قابل ابطال میباشد» و همانگونه که مستحضرید قانونگذار ابطال علامت را منوط به شهرت ننموده است و همین که خوانده با ادعای کذب خود را نماینده شرکت انحصاری موکل معرفی نموده و محصول بی کیفیت چینی را با برند موکل به بازار ایران عرضه نموده است دال بر سوء نیت خوانده میباشد و بر حاکمیت الزم میباشد نسبت به اشخاصی که با تقلب قصد گمراهی شهروندان و فروش محصول بی کیفیت را دارند با قاطعیت برخورد نماید.

لذا نظر به مراتب فوق،برای اثبات شهرت برند موکل،ادعای کذب خوانده مبنی بر نماینده انحصاری بودن کفایت نموده و قاعدتا اشخاص برندهای شناخته شده را مورد سوء استفاده و نقض قرار می دهند تا اصطلاحاً  با شهرت آن سواری مجانی نمایند،النهایه در راستای صیانت از حقوق موکل و احترام به انتخاب مصرف کنندگان تقاضای ابطال عالمت خوانده مورد استدعا میباشد.  دفاعیات وکیل خوانده به شرح لایحه  تقدیمی اعلام نموده دعوی خواهان واهی بوده و تقاضای رد آن را نموده است.

دادگاه با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه خواهان دلیلی بر مشهوریت علامت خود در ایران ارائه نداده است و وکیل خواهان ادعا کرده بشرح صورتجلسه مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۰ علامت ابطال را ثبت عالمت با سوء نیت توسط خوانده اعالم نموده است نظر به اینکه خواهان ادعای مشهوریت یا حق تقدم موضوع ماده ۴ کنوانسیون یا سابقه استعمال مستمر و سایر جهات مورد حمایت در کنوانسیون پاریس را مطرح نکرده است  عبارت دیگر اصل بر حمایت سرزمینی از عالئم تجاری می باشد و کنوانسیون  توسط خواهان در ایران استعمال مالکانه شده باشد یا اینکه در پاریس استثنائی بر این اصل باشد و بدون اینکه علامت سابق ایران توسط خواهان یا نماینده قانونی وی مشهور شده باشد و یا اینکه خواهان در مهلت مقرر در ماده ۴ کنوانسیون پاریس ا با استناد به سوء نیت و رقابت مکارانه تقاضای ابطال علامت حمایت آن را در ایران درخواست کرده باشد نمی تواند صرفا را بنماید در واقع ثبت علامت واحد در کشورهای مختلف بلا اشکال است مگر اینکه به موجب کنوانسیون پاریس حقوقی  برای دارنده علامت ایجاد شده باشد از جمله در ماده ۶ کنوانسیون پاریس راجع به علامت مشهور که ثبت آن را با سوء نیت موجب ابطال می داند و سایر جهات تصریح شده در کنوانسیون بنا به جهات مذکور به لحاظ مشهور نبودن علامت خواهان  در حوزه سرزمینی ایران و عدم سابقه استعمال مستمر مالکانه و عدم وجود حق تقدم موضوع ماده ۴ کنوانسیون و با توجه به اصل سرزمینی حمایت از مالکیت صنعتی دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطالن دعوی صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

مدارک مورد نیاز برای دعوی ابطال علامت تجاری

جهت طرح دعوی ابطال گواهینامه ثبت علامت تجاری یا ابطال تصدیق گواهینامه ثبتی علامت تجاری بسته به موضوع و موجبات  مورد ابطال علامت ثبتی ، دلایل طرح دعوی ابطال میتواند متفاوت باشد.

منتها دلایل زیر از جانب وکیل علامت تجاری پیشنهاد میگردد:

۱- ادله سابقه استعمال علامت تجاری: تبلیغات وبرشورهای تبلیغاتی، مدارک تولید و فروش، فاکتور، انتشار در جراید و مجلات و…

۲- عندالاقتضاء گواهی نامه ثبتی خواهان یا خوانده

۳- تقاضای جلب نظر کارشناس

۴- استعلام از مراجع مربوطه

۵- تحقیقات و معاینه محلی

۶- مدارک مثبت سمت

۷- دلایل ذینفعی خواهان دعوی ابطال علامت تجاری

۸- رسید پرداختی مبلغ ودیعه بابت خسارت احتمالی دعوی ابطال

۹- کارت ملی

ابطال جزیی علامت تجاری

در علایمی که بنحو ترکیبی از « کلمه، حرف و تصویر» در اداره علامت تجاری به ثبت رسیده اند، احتمال دارد بخشی از علامت، مشابه با علامت دیگری باشد.در این راستا خواسته دعوی ابطال، ابطال جزیی از علامت ثبتی خواهد بود.

بعنوان مثال علامتی شامل ترکیب «تصویر و عبارت» به ثبت رسیده است و که در بخش مربوط به آن «عبارت»، صرفاً مشابه باشد. در این خصوص قسمت مربوط به ان عبارت قابلیت ابطال را خواهد داشت و و در سایر موارد علامت تجاری بقوت خود باقیست.

متاسفانه خواندگان دعوی ابطال علامت تجاری ، به این موضوع توجهی نمی نمایند و به لحاظ عدم دفاع مناسب، موجبات ابطال کل علامت در حق خواهان را فراهم می سازند.

اهمیت محصول و طبقه

از نکات حائز اهمیت در طرح دعوی ابطال علامت تجاری ، توجه به موضوع طبقه و کالاهای مورد حمایت بشرح گواهینامه ثبت علامت هریک از طرفین دعوی می باشد.

این امر بدین معناست که چنانچه عین یا مشابه علامت ثبتی خویش را توسط دیگری در حال استفاده دیدید، بمعنای قابلیت ابطال آن گواهی ثبت علامت نخواهد بود و چنانچه آن علامت یکسان یا مشابه در کالای عین یا م دادگاه با عنایت به شابه، مورد استفاده قرار گیرد ، قابلیت ابطال را خواهد داشت.
عدم توجه به این مهم موجبات رد دعوی خواهان ابطال تصدیق گواهی ثبت علامت یا صدور قرار عدم استماع دعوی را بدنبال خواهد داشت.
در ذیل نمونه دادنامه در این خصوص تقدیم میگردد:

دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده و نظر به اینکه کالا و خدمات طرفین متفاوت با کالای درخواستی خوانده می‌باشد، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص نداده به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید

تشریفات اجرای حکم ابطال علامت تجاری

پس از آنکه علامت تجاری باطل گردید، خواهان دعوی بایستی در راستای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی و اخذ اعلام قطعیت دادنامه به اداره علامت تجاری مراجعت نماید

ماده ۱۴۸ آیین نامه قانون مصوب ۱۳۸۶ مقرر می دارد:

هرگاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده رأی نهایی صادر نماید مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ می ‌کند و مرجع مذکور موظف است مطابق حکم دادگاه، بخشی از علامت یا ثبت علامت را به‌ طور کامل یا فقط نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات مورد حکم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید

انتشار آگهی ابطال علامت تجاری

پس از انگه علامتی باطل گردد، در صورت درخواست خواهان دعوی در روزنامه رسمی با هزینه خواهان ,منشر خواهد گردید که تقریبا از زمان صدور نامه اداره علامت تا زمان نشر آگهی ۷ روز کاری بطول خواهد انجامید.

در این خصوص ماده ۱۴۹ آیین نامه قانون مصوب ۱۳۸۶ مقرر میدارد:

ماده ۱۴۹ ـ آگهی مربوط به ابطال بر اساس مفاد رأی دادگاه با درج موارد زیر منتشر خواهد شد:

 • ذکر علامت و شماره و تاریخ ثبت آن؛
 •  اشاره به ابطال بخشی از علامت یا اینکه علامت به ‌طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالاها و یا خدمات ابطال شده است؛
 • اعلام عدم اعتبار گواهی‌ نامه ‌‌ای که به موجب رأی نهایی دادگاه باطل شده است.

تبصره : هزینه آگهی مزبور به عهده محکوم ‌له می ‌باشد. وی می‌ تواند هزینه مذکور را در جزء خسارت از محکوم‌ علیه مطالبه نماید.

سوالات متداول :

۱-آیا در صورت ابطال علامت تجاری آن علامت به نام متقاضی به ثبت می رسد یا خیر ؟

دادگاه صرفا در محدوده خواسته خواهان اعلام نظر  مینماید بنابراین چنانچه خواسته خواهان صرفا ابطال علامت تجاری باشد به منزله انتقال علامت بنام شخص متقاضی نمیباشد و ثبت علامت نیازمند دعوی جداگانه الزام به ثبت به طرفیت اداره علامت می باشد

۲-شکایت ابطال علامت تجاری در کجا مطرح و مدت زمان آن چقدر است؟

دعاوی و نمونه رای ابطال علامت تجاری در شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشتی در مرحله بدوی مطرح میگردد و حداقل زمان رسیدگی به اینگونه دعاوی چهارماه می باشد.

۳-شخصی از علامت اینجانب در حال استفاده میباشد، چه اقدامی بنمایم؟

در ابتدا بایستی از طریق سامانه جستجوی اداره علامت تجاری، بررسی و تحقیق بنمایید که آیا علامت مورد نظرشما به ثبت رسیده است یا خیر. در صورت به ثبت رسیده شدن آن علامت، بایستی مبادرت به طرح دعوی ابطال تصدیق ثبت علامت بنمایید.

مرجع ثبت دادخواست و رسیدگی به دعاوی ابطال علامت تجاری

دعاوی ابطال علامت تجاری، جزودعاوی حقوقی بشمار میروند وبموجب ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶، در صلاحیت شعبی از محاکم حقوقی دادگاه تهران میباشد که در رویه جاری مطابق تقسیم بندی بعمل آمده در شعبه سوم دادگاه حقوقی شهید بهشتی تهران به تصدی دکتر همتی مورد رسیدگی قرار میگرند.

نمونه رای ابطال علامت تجاری صادره از شعبه محترم سوم دادگاه حقوقی بهشتی تهران،ظرف ۲۰ روزقابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظراستان تهران میباشد که در رویه قضایی شعبات ۱۰ و۱۲ دادگاه تجدیدنظر، مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی دعاوی ابطال علامت تجاری میباشند.

 

5 نظرات
 1. حسین می گوید

  دادخواست ابطال علامت تجاری بنده در شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشتی تهران مطابق با مقاله تنظیمی دکتر رفیعی به بنده ابلاغ شده، میخواستم ببینم بایستی جهت دفاع چه اقدامی انجام بدم. در ضمن بنده مشهد هستم

  1. علی رفیعی می گوید

   باسلام. در درجه اول بایستی با مشاهده دادخواست مشخص گردد مبنا و جهت دعوی ابطال علامت تجاری چی هستش . بر اساس مشخص شدن مبنای جهت ابطال علامت تجاری از طریق وکیل ابطال علامت تجاری، راهکار و دفاعیات روشن خواهد گردید. جهت ارسال مدارک و مستندات با دفتر تماس یا از طریق شبکه های اجتماعی دفتر با شماره ۰۹۱۲۴۴۴۷۷۲۴ ارسال نمایید.

 2. مهدی می گوید

  ابطال علامت تجاری دارای مدت زمان یا مهلتی هستش یعنی هر زمان میشه تقاضای ابطال رو کرد?

  1. علی رفیعی می گوید

   مطابق قانون فعلی ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶، طرح دعوی ابطال برند یا دعوی ابطال علامت تجاری ، فاقد مهلت و مرور زمان می باشد و هر زمان می‌توان مطرح نمود

 3. […] مقاله مرتبط: ابطال علامت تجاری […]

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.