علائم تجاری

بدون دریافت رسید، مبلغی نپردازید

دفتر حقوقی موکل- بسیاری از مواقع اتفاق می افتد که اشخاص بر مبنای اعتماد و دوستی پولی را بالاخص به دوستانشان یا اقوامشان قرض می دهند بدون آنکه نسبت به دریافت رسید مبنی بر دریافت وجه مذکور بابت قرض و .... اقدامی نمایند .

در این راستا چنانچه طرف مقابل منکر دریافت هرگونه وجهی از شما گردید، طرح ادعای پرداخت وجه می تواند چالشی اساسی سد راه شما قرار گیرد و نتوانید براحتی اقدام به اثبات ادعای خود نمایید.بر این مبنا پیشنهاد می نماییم:

 

پیشنهاد وکیل:

در مراودات و تعاملات مالی خود به جای حاکم نمودن روابط دوستانه و فامیلی خود، جنبه احتیاط را پیش گرفته و قانون را حاکم کنید. به این معنا که در قبال پول داده شده اقدام به دریافت رسید نمایید.البته نداشتن رسید مانع اقدام قانونی شما برای مطالبه نمی باشد؛ چه اینکه می توانید ادعای خود را از طریق استناد به سایر ادله از جمله شهادت شهود و قسم به اثبات رسانید.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید