علائم تجاری

روش صدور سند مالکیت به نام وراث|دفتر حقوقی موکل

متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث، خلاصه مفاد و شماره گواهی نامه حصر وراثت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک مربوطه قید و در زیر ثبت اولیه ملک به نام وراث نسبت به سهام آنها برطبق ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت، ثبت می کند.
آن گاه برطبق ماده ۱۲۱ آیین نامه قانون ثبت برای هر یک از ورثه یک پیش نویس سند مالکیت تهیه کرده و حدود کلی ملک را در یکی از آنها قید و در بقیه به پیش نویس مزبور اشاره می کند و به همین ترتیب در دفتر املاک ثبت و در زیر هر سهم، به ثبت و صفحه حدود کلی که در آن نوشته شده است، اشاره می کند و پس از گواهی دفتر بازداشتی، پرونده را جهت امضا نزد مسئول مربوطه ارسال می کند.

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

مسئول مربوطه بعد از بررسی، کنترل و ملاحظه سوابق پیش نویس، اسناد مالکیت ورثه را امضا و دستور تحریر اسناد مالکیت جدید مشاعی و ابطال سند مالکیت اولیه را صادر می کند.
متصدی دفتر املاک حسب دستور مسئول مربوطه اسناد مالکیت جدید مشاعی را تحریر و سند مالکیت مورث را باطل و ضمیمه پرونده می کند.
در وقت مراجعه متقاضی پرونده جهت پرداخت بهای دفترچه اسناد مالکیت به حسابداری ارجاع می شود. متقاضی یا متقاضیان بهای دفترچه اسناد مالکیت را به حساب درآمد ثبت طبق فیش صادره از حسابداری نزد بانک ملی مربوطه واریز و نسخ لازم را به ثبت تسلیم می کنند.
آنگاه پرونده همراه با دفاتر املاک مربوطه جهت امضای ثبت دفاتر املاک و اسناد مالکیت تحریرشده نزد مسئول مربوطه ارسال می شود و او بعد از بررسی اجمالی، آنها را امضا می کند.
سپس پرونده جهت تسلیم اسناد به ورثه، به بایگانی ارسال می شود و در آنجا اسناد بعد از نخ کشی، پلمپ و ثبت در دفتر تسلیم سند در قبال اخذ رسید و پس از احراز هویت به ورثه تحویل شده و پرونده در ردیف مربوطه ضبط می شود.
در صورتی که تاریخ فوت مورث قبل از سال ۱۳۴۶ باشد، چنانچه وراث گواهی معتبر مبنی بر پرداخت سهم الارث زوجه متوفی را ارایه کنند، سند مالکیت بدون استثنای سهم الارث زوجه به نام کلیه ورثه با توجه به گواهی حصر وراثت یا توافق نامه رسمی مستند به حصر وراثت صادر می شود.
در غیر این صورت با اقرار ورثه مبنی بر عدم توانایی پرداخت سهم الارث زوجه، نسبت به سهم زوجه سند صادر و تسلیم خواهد شد.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید