علائم تجاری

پشت‌نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد|دفتر حقوقی موکل

 ظهرنویسی به معنای پشت نویسی است و با اهداف مختلف صورت می گیرد که در این میان می توان به ظهرنویسی به قصد انتقال، وکالت یا ضمانت یاد کرد. این در حالی است که هر کدام از این موارد با دیگری متفاوت است و شرایط خاص خود را دارد.
ظهرنویسی حاکی از انتقال سند و به معنای انتقال چک به شخصی دیگر است. با استفاده از ظهرنویسی، کسی که چک به نفع او پشت نویسی شده است، دارنده چک محسوب می شود و تمامی امتیازات و وجوه مندرج در چک به نفع کسی است که چک به نام او پشت نویسی شده است.

 

 

ضمانت در ظهر چک


ظهرنویسی انواع مختلفی دارد و به نیت های مختلف انجام می شود. غالباً پشت نویسی یک چک با هدف انتقال انجام می شود یعنی امتیازات یک چک با پشت نویسی به فرد دیگر منتقل می شود اما موارد دیگری هم وجود دارد که پشت نویسی با آن اهداف انجام می شود که یکی از این موارد، ضمانت است. به این معنا که وقتی در یک معامله به ضامن نیاز باشد، فردی ظهر (پشت) چک را امضا و ضمانت می کند که در صورت عدم پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده آن، شخص امضاکننده ظهر، پرداخت مبلغ چک را بر عهده می گیرد. وقتی ضامن، ظهر چک را امضا می کند، دیگر هیچ امتیازی به فرد دیگر منتقل نمی شود. بیشتر اوقات این ظهرنویسی زمانی انجام می شود که اعتبار صادرکننده چک برای دارنده آن مورد تأیید نباشد و دارنده برای حصول اطمینان، تقاضا کند شخص ثالثی به عنوان ضامن، ظهر چک را امضا کند اما آنچه افراد بیشتر با آن آشنا هستند همان ظهرنویسی به منظور انتقال است.

 

  امضای ظهر چک

به استثنای چک در وجه حامل، سایر چک ها در وجه اشخاص معین نوشته می شوند و برای انتقال این چک ها باید حتماً به پشت نویسی توجه کرد. وقتی یک فقره چک در وجه شخص خاصی نوشته شود، برای انتقال آن، دارنده باید حتماً پشت چک را ظهرنویسی کند.  به عبارت دیگر، اگر سندی در وجه دیگری صادر شده باشد، دارنده به صرف دو فقره امضا در ظهر چک آن را به دیگری منتقل می کند.
در خصوص تفاوت ضمانت و ظهرنویسی می توان گفت که در ظهرنویسی، وجه چک یا سند به فردی دیگر منتقل می شود. اما وقتی که قصد ضمانت داشته باشیم، تضمین پرداخت وجه چک، از سوی صادرکننده توسط شخص ثالث یا همان ضامن انجام می شود. ظهرنویسی چک هیچ محدودیتی ندارد. وقتی یک فقره چک بین افراد دست به دست شود، با هر بار ظهرنویسی، چک مورد نظر به شخص بعدی منتقل می شود البته در این مورد یک استثنا هم وجود دارد و آن در مورد چک حامل است. چک های حامل نیاز به پشت نویسی ندارند زیرا این چک ها به نام شخص معینی نوشته نشده اند و هرکس با دارا بودن آن می تواند به بانک مراجعه و آن را وصول کند.

 

  امضا کفایت می کند

یکی از پرسش هایی که برای عموم پیش می آید، این است که افراد برای انتقال یک چک فقط باید آن را امضا کنند یا اینکه نوشتن نام هم ضرورت دارد؟  در پاسخ به این ابهام باید گفت که برای انتقال چک فقط امضا کافی است و لحاظ شدن نام دارنده در پشت چک هیچ ضرورتی ندارد. همین که امضای شخصی در پشت چک باشد، نشان می دهد وی دارنده چک بوده و چک به او منتقل شده است.

 

  انتقال چک بدون ظهرنویسی ممنوع

اگر شخصی چکی را بدون ظهرنویسی به شخص دیگری منتقل کند، این چک منتقل نشده و همچنان شخص قبلی، دارنده و ذی نفع چک است. لازم به تاکید است که اگر کسی مدعی خلاف این موضوع باشد، باید به دادگاه مراجعه و این ادعا را ثابت کند.

 

 بیشتر درباره چک بدانید

واگذاری چک برگشتی جنبه کیفری آن را از بین می برد |دفتر حقوقی موکل

واگذاری چک برگشتی جنبه کیفری آن را از بین می برد |دفتر حقوقی موکل

اصول نگارش و ایمنی صدور چک

برای ضمانت، بجای سفته، چک دریافت کنید

نحوه درخواست توقیف پرداخت چک|دفتر حقوقی موکل

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید