علائم تجاری

احکام ارث زوجه و مادر و خواهر (بخش نخست)

احکام ارث زوجه و مادر و خواهر (بخش نخست)

دفتر حقوقی موکل- وقتی شخصی فوت می کند اموال او پس از مرگ متعلق به افرادی خواهد بود که در زمان فوت متوفی وارث او محسوب می شوند. در این مقاله به موضوعات ارث بری اشخاص مونث شامل زوجه، خواهر و مادر خواهیم پرداخت.
شرط ارث بری از متوفی چیست؟
برای اینکه کسی وارث محسوب شود باید دو شرط اساسی وجود داشته باشد:
اول: اینکه در زمانی که متوفی فوت می کند زنده باشد.
دوم: اینکه شخص داخل در طبقاتی که از نظر قانون وارث محسوب می شوند، قرارداشته باشد.
طبقات ارث شامل چه اشخاصی است؟
وکیل ارث: در قانون سه طبقه به عنوان طبقات وراث مورد تصریح قرار گرفته است. افرادی که به عنوان وارث در طبقه اول قرارمی گیرند عبارت می باشند از؛ پدر و مادر و فرزندان .
در طبقه دوم عبارتند می باشند از؛ برادر و خواهر و اجداد
در طبقه سوم عبارت می باشند از؛ عمو ها و عمه ها و دایی و خاله ها.
هریک ازاین طبقات بر طبقه بعد از خود مقدم می باشد و با وجود افراد طبقه اول، حتی اگر یک نفر باشد نوبت به افراد طبقه دوم نمی رسد و همچنین در صورت وجود افراد طبقه دوم حتی اگر یک نفر باشد، نوبت به افراد طبقه سوم نمی رسد. یعنی اگر در طبقه اول یکی از وراث، خواه پدر یا مادر یا فرزند وجود داشته باشد نوبت به خواهرها و اجداد که در طبقه دوم هستند، نمی رسد و در صورتی که در طبقه دوم یکی از وراث خواه برادرخواه خواهرو خواه اجداد باشد نوبت به عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها که در طبقه سوم هستند نخواهد رسید. بنابراین اگر تنها مادر در طبقه او باشد، با وجود مادر دیگرنوبت به خواهر که از افراد طبقه دوم می باشد، نمی رسد و خواهر ارث نخواهد برد. ولی در صورتی که مادرو هیچ فرد دیگری درطبقه اول نباشد نوبت به طبقه دوم رسیده و خواهر ارث خواهد برد.
اما در خصوص زوجه، طبقات ارث رعایت نمی شود. یعنی زوجه درهر صورت ارث می برد و در هیچ یک از طبقات قرار می گیرد. به عبارت دیگر اگر در طبقه اول وارثی باشد زوجه به همراه او از ترکه ارث خواهد برد و اگر در طبقه اول کسی نباشد و نوبت به طبقه دوم رسیده باشد زوجه با طبقه دوم ارث خواهد بود و اگر در طبقه دوم وارثی نباشد و نوبت به طبقه سوم رسیده باشد زوج با طبقه سوم ارث خواهد برد.
در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد،مادریک سوم ترکه و زوجه در کنار مادر یک چهارم ترکه را به ارث خواهد برد، و اگر چیزی از ترکه اضافه بیاید دوباره به نسبت سهم هریک بین انها تقسیم می شود.
میزان سهم الاث خواهر ، زوجه و مادر به چه نحو است؟
الو وکیل : سهم الارث خواهر درصورتی که هیچ یک ازافراد طبقه اول نباشد، اگر تنها وارث در طبقه دوم باشد، یک دوم از ترکه به ارث می برد وسهم الارث زوجه یک چهارم ترکه خواهد بود، و اگر از ترکه چیزی اضافه بیاید مجددا به نسبت سهم هریک بین انها تقسیم می شود.
در صورتی که خواهرها چند نفر باشند دو سوم ترکه به ارث می برند و بین انها به تساوی تقسیم می شود. اما در صورتی که متوفی فرزندی داشته باشد، در این صورت مادرازترکه یک ششم و زوجه یک هشتم، ارث می برد ومابقی ترکه به فرزند خواهد رسید که اگرهردو دختر یا هردو پسر باشند به تساوی تقسیم میشود ولی اگر یکی دختر و یکی پسر باشد، پسر دو سهم و دختریک سهم خواهد برد.
در خصوص ارث زوجه باید این نکته گفته شود که زوجه علاوه بر زنده بودن در زمان فوت بایستی در زمان فوت، همسر متوفی باشد. ولی اگر زوجه طلاق گرفته باشد مستحق ارث نخواهد بود مگر اینکه زوج در زمانی که بیماربوده است او را طلاق داده باشد و بعد ازطلاق به دلیل همان بیماری نیز فوت کرده باشد که دراین صورت زوجه همچنان ارث خواهد برد.
آیا نوع ازدواج شرط ارث بری است؟
زوجه تنها در صورتی که زوجه دائم باشد ارث می برد. یعنی زوجه موقت سهمی از ارث به او تعلق نمی گیرد. اما اگر زوجه دائم متوفی متعدد باشند یک هشتم یا یک چهارمی که ازترکه سهم زوجه می باشد بین همه انها به تساوی تقسیم خواهد شد .
نویسنده: دکتر علی رفیعی- وکیل دادگستری
 - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -
- دفتر حقوقی موکل و سامانه مشاوره حقوقی « الو وکیل» ، از جمله ارایه دهندگان خدمات حقوقی تخصصی بشمار می آید که به شما کمک می کند مشکلات و مسائل حقوقی خود را در قالب « ارائه مشاوره حقوقی، خدمات آنلاین حقوقی، قبول وکالت و ارائه دانش حقوقی در موضوعات حقوقی» برطرف سازید.
- با عنایت به پیچیده تر شدن موضوعات و مسایل حقوقی و بهره گیری طرفین دعوی از وکلای دادکستری و توجه به این مهم که تعیین سناریو و استراتژی دفاع،سهم بسزایی در پیشبرد و موفقیت در مطالبه حق دارد که در نتیجه ضرورت بهره گیری از وکلای توانمند ، مسلط ، امین و دلسوز را دوچندان می نماید ، در این راستا وکلای ما ضمن آنکه از زبده ترین و کارشته ترین حقوقدانان در شاخه های متعدد حقوقی همچون امور حقوقی، ملکی، خانوادگی،طلاق توافقی، کیفری، علایم تجاری، چک و... بشمار می آیند ، از حیث رعایت امانت و مصلحت موکلین، خود را مکلف به رعایت اخلاق حرفه ای و ارتباط مستمر با موکلین از شروع تا خاتمه پرونده می دانند و کارنامه موفق ما از حیث صدور آرای موفق از مراجع قضایی، اقرار و اذعان موکلین سابق و معرفی به اشخاص جدید، خود گواهی است بر آنچه ذکر گردید.
- همچنین چنانچه مدنظر شما صرفاً بهره گیری از خدمات مشاوره حقوقی سریع توسط وکلای پایه یک دادگستری می باشد، می توانید از سامانه مشاوره حقوقی همراه دفتر حقوقی موکل که تحت عنوان « الو وکیل » اشتهار یافته و خدمات خویش را تحت این عنوان به هموطنان در سراسر جهان ارایه می گردد بهره مند گردید و تفاوت را احساس نمایید.
- جهت انتخاب کوتاه ترین مسیر و راهکار پرونده خویش با ما در ارتباط باشید.
- ما برای احقاق حقوق شما می جنگیم....

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید