علائم تجاری

تهدید به انتشار عکس در فضای مجازی

در جامعه امروزی ممکن است دختر و پسری بایکدیگر روابط دوستی داشته و در دوران رابطه ،دخترعکس های شخصی وبرهنه خود را در اختیار طرف مقابل خود قرارداده باشد، یا زن ومردی که رابطه زن و شوهری بین انها برقرار می باشد در این دوران، عکس های شخصی زن در اختیارشوهرقرارگرفته باشد. اما زمانی که روابط دوستی یا زناشویی تمام می شود، این موضوع مورد سواستفاده قرارگفته و به دنبال انتقام جویی و اهداف تلافی جویانه و یا هر منظور دیگری، تهدید به انتشاراین عکس ها صورت می گیرد. تهدید به انتشارعکس، در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است و قانون بیان داشته است؛ هرگاه کسی دیگری را به هر نحوتهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امریا ترک فعلی نموده یا ننموده باشد به مجازات محکوم می شود.

بنابراین تهدید به انتشار عکس جرم بوده و تهدید کننده هر قصد وغرضی داشته باشد خواه خیرخواهانه یا غیرخیرخواهانه، تاثیری در تحقق جرم نخواهد داشت. همچنین فرقی نمی کند که شخص تهدید به انتشار و ارسال عکس برای محارم زن کرده باشد یا برای کسانی که برای او نامحرم هستند، یعنی مثلا گاهی اوقات ممکن است به دلیل اختلافاتی که بین زن و شوهر ایجاد می شود، زن حاضر به تمکین از شوهر نشود و منزل مشترک را ترک کند. شوهربه قصد اینکه زن دوباره به زندگی مشترک بازگردد، تهدید به انتشار عکس های او می نماید، یا مثلا پسری که قبلا به خاطر ارتباطی که با دختر داشته یا به نحوی از انحاء، عکس های شخصی دختری در اختیاراو قرار گرفته است، به منظور اخاذی یا سواستفاده جنسی یا هر منظور غیرخیرخواهانه دیگری، تهدید به انتشار عکس می نماید. در اینجا قصد شخص در انتشار عکس مهم نبوده و جرم تهدید به انتشار محقق شده است، یا مثلا ممکن است شخص تهدید به انتشار و ارسال عکس زن برای محارم او یعنی پدر و مادر و یا کسان نامحرم دیگری کرده باشد که این نیز در امر تحقق جرم تهدید به انتشار اثری ندارد. تهدید به انتشاری که در قانون مجازات بیان شده است، مربوط به تهدیدی است که از طریق فضای غیر مجازی می باشد. اما اگر تهدید به انتشار از طریق فضای مجازی صورت گرفته باشد، دراین صورت باید به قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت دارند، استناد نمود.

اما متاسفانه برخی از وکلا و قضات بی اطلاع از این موضوع بوده و تهدید خواه از طریق فضای مجازی خواه از غیرمجازی صورت گرفته باشد، در هرصورت به قانون مجازات اسلامی استناد می نمایند. مجازاتی که برای تهدید از طریق فضای مجازی در نظرگرفته شده است، شدیدتر از مجازاتی می باشد که برای تهدید از طریق غیرفضای مجازی می باشد، یعنی در اولی، مجازات شلاق یا حبس دو ماه دو سال، ولی دردومی مجازات 2سال تا 5 سال حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی مثل ممنوعیت ازاستخدام در ارگان های دولتی . منظور از انتشارعکس، این نیست که تهدید به انتشار به صورت گسترده در فضای مجازی یا غیرفضای مجازی شده باشد، بلکه حتی اگر تهدید به این شده باشد که عکس، تنها در اختیار یک شخص قرار خواهد گرفت، جرم محقق می شود. علاوه براینکه تهدید به انتشار عکی جرم است، خود انتشار عکس نیز جرم مستقلی می باشد و مرتکب به هردو مجازات محکوم خواهد شد. یعنی در صورتی که شخصی تهدید به انتشارعکس نماید و بعد از آن نیز، عکس ها را منتشر نماید، مرتکب دو جرم شده، که علاوه بر مجازات تهدید به انتشارعکس، به مجازات انتشار عکس نیز محکوم خواهد شد. انتشار عکس، در قانون جرایم رایانه جرم انگاری شده و برای ان مجازات حبس تا دوسال یا جزای نقدی در نظر گرفته شده است. شخصی که محکوم به این جرایم می شود، عکس هایی که در اختیار متهم ویا در گوشی او بوده است، مسترد یا از حافظه گوشی پاک خواهد شد. با توجه به اینکه پیگیری این نوع جرایم نیاز به تخصص و دفاعیات خاصی اعم شکلی و ماهوی در مراحل دادرسی خواه بدوی و تجدیدنظر می باشد، حضور وکیل دادگشتری امری لازم و ضروری می باشد و بهتر است از وکلایی که د راین زمینه تجربه دارند بهره گرفته شود .

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید