علائم تجاری

هر آنچه راجع به نفقه می بایست بدانید

وقتی عقد نکاح منعقد می شود آثار مالی متعددی را به همراه دارد، که یکی از انها، پرداخت نفقه می باشد. در واقع به موجب ماده 1102 قانون مدنی، همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، حقوق وتکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.  پرداخت نفقه، یکی از تکالیفی است که به موجب قانون برعهده شوهر قرارداده شده است. بنابراین شوهرموظف است به محض وقوع عقد نفقه زن را پرداخت نماید، خواه زندگی مشترک را شروع کرده باشند خواه نه، یعنی لازمه استحقاق زن بر نفقه، گرفتن مجلس عروسی و شروع زندگی مشترک نمی باشد، چون صرف تحقق عقد نکاح، تکلیف به پرداخت نفقه را ایجاد می کند. اما تکلیف به پرداخت نفقه برای شوهر مطلق نیست، یعنی ممکن است این تکلیف از عهده او ساقط شود. زمانی تکلیف به پرداخت نفقه از عهده شوهرساقط می شود که زن از شوهر تمکین نکند، درواقع عدم تمکین زن یا نشوز او باعث سقوط حق نفقه او می شود. در واقع نشوز زن مانعی برای پرداخت نفقه می باشد.  اما موردی وجود دارد که زن علی رغم عدم تمکین، همچنان مستحق نفقه می باشد، و آن زمانی است که زن پس از وقوع عقد، هیچ گونه تمکینی اعم از تمکین عام یا تمکین خاص نکرده و مطالبه مهریه را نیز مطرح کرده باشد. چون زن در این مورد حق حبس دارد و می تواند تا زمانی که مهریه او پرداخت نشده است، از شوهرتمکین نکند.

پس زن در این مورد، زن ناشزه محسوب نمی شود و می تواند نفقه را مطالبه نماید. اما معنا و مراد از نفقه؛ یعنی همه نیازهای متعارف ومتناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، اثاث منزل، هزینه های روزمره زندگی، هزینه های درمانی و بهداشتی. به عبارت دیگرشوهر مکلف است هرآنچه را که زن با توجه وضعیت خود، به طور متعارف  احتیاج دارد، فراهم نماید. اما در صورتی که شوهربه تکلیف خود عمل نکند و نفقه زن را پرداخت ننماید،  این اقدام او جنبه کیفری دارد و به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده، جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. عدم پرداخت نفقه نه تنها جنبه کیفری دارد، قابل پیگیری حقوقی نیز می باشد. یعنی زن می تواند برای مطالبه آن دادخواست حقوقی دهد. زن اگر بخواهد به خاطر عدم پرداخت نفقه شکایت کیفری نماید، باید از طریق دفاتر خدمات قضایی در دادسرا طرح شکایت نماید، و اگر بخواهد دعوای حقوقی مطرح نماید، باید از طریق شورا حل اختلاف،  اقدام نماید. عدم پردخت نفقه همچون دینی بر ذمه شوهر باقی می ماند، یعنی زن می تواند هم نفقه جاری و آینده، و هم نفقه گذشته یا معوقه خود را مطالبه نماید. منظور از نفقه معوقه؛ یعنی اگر شوهربرای مدتی مثلا 2 ماه،  نفقه زن را علی رغم تمکین زن نپرداخته باشد، نفقه مدتی که پرداخت نشده است بر ذمه او بوده و باید بپردازد.

همچنان که مشخص است امورمربوط به نفقه، تخصصی بوده و نیاز به حضورو راهنمایی وکیل نفقه می باشد، چون مسئله تمکین و نشوز، نیاز به بررسی حقوقی و تامین و ارایه دلیل می باشد. نفقه زن برخلاف نفقه فرزند، لازم نیست که شوهر توانایی مالی بر پرداخت آن داشته باشد، یعنی با وقوع عقد شوهر مکلف به پرداخت نفقه می باشد خواه شوهر توانایی مالی داشته باشد خواه نه. اما در صورتی که شوهر ثابت نماید که توانای مالی ندارد، این موضوع، تنها جنبه کیفری و جرم بودن آن را ازبین می برد، یعنی شوهر دیگر قابل مجازات نیست، ولی جنبه حقوقی آن برقرار بوده و شوهرمکلف به پرداخت نفقه است. همچنین نفقه زن برخلاف نفقه فرزند لازمه ش عدم توانایی مالی زن نیست، یعنی زن خواه ثروتمند باشد خواه نباشد، شوهردر هر صورت، با توجه به تکلیفی که از عقد نکاح برای او ایجاد شده است، مکلف به پرداخت نفقه خواهد بود. مرد نه تنها مکلف به پرداخت نفقه پس از وقوع است، بلکه پس از وقوع طلاق نیز در صورتی که طلاق، طلاق رجعی باشد و تا زمانی که زن در عده طلاق قراردارد، باید نفقه زن را پرداخت نماید، چون زنی که به صورت رجعی طلاق داده می شود، در حکم زوجه بوده و تمام احکام و آثار مربوط به زوجیت همچنان برقرار می باشد. در پایان باید گفت که عدم پرداخت نفقه، این امکان را به زن می دهد تا برمبنای شرطی که زوجین در ضمن عقد نکاح کرده اند و قاعده عسرو حرج که در قانون مدنی بیان شده است، از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق نماید.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید