علائم تجاری

 • معرفی دعوی

  دعاوی اختراعات

  در ماده 37 قانون ثبت اختراعات مقرر شده است كه در صورت اعتراض اشخاص ذينفع ، چنانچه اعتراض آنان مطابق موارد قانوني زيرباشد ، ورقه اختراع باطل خواهد شد:

  1-در صورتي كه اختراع ، اختراع جديد محسوب نشود.

  2-در صورتي كه ورقه اختراع جزو مواردي باشد كه نمي توان به عنوان اختراع به حساب آورد .

  3-در صورتيكه اختراع مربوط به طريقه علمي صرف بوده وعملا قابل استفاده نداشته باشد .

  4-وقتي كه 5 سال از تاريخ صدور ورقه اختراع گذشته باشد وعملا از آن استفاده نشده باشد.

  از موارد ياد شده ونيز مواد 51 تا 61 آيين نامه اصلاحي اجراي قانوني ثبت اختراعات چنين بر مي آيد كه اعتراض ممكن است قبل از ثبت باشد يا بعد از ثبت . ماده 46 قانون ثبت اختراعات ضمن عدول از اصل كلي صلاحيت كلي دادگاه محل اقامت خوانده ، ترتيبي ديگر را مقرر كرده و رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي يا جزايي مربوط به اختراع را در صلاحيت محاكم تهران داشته است .

  مواد 17، 18و37 اين قانون و مواد 56 ، 57 و 61 آيين نامه اصلاحي اجراي آن نيز كه در خصوص موارد اعتراض به ثبت اختراعات است محكمه ابتدايي تهران را صالح به رسيدگي به اينگونه دعاوي دانسته است .

  بعد از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1372 دادگاههاي عمومي جانشين محاكم ابتدايي تهران شده اند . در ماده 4 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 پيش بيني شده است كه :

  به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضائيه شعب دادگاههاي عمومي حقوقي و عمومي جزايي و دادسرا در هر حوزه قضايي به تناسب امكانات وضرورت جهت انجام تحقيقات و رسيدگي به دعاوي خاص تخصيص يابند . دسته اي از اين دعا وي كه در بند (ب) اين ماده به آنها اشاره شده است ، دعاوي ثبتي ، مالكيتهاي معنوي و صنعتي است . در حال حاضر در عمل تمام دعاوي مربوط به اختراعات به شعبه سوم دادگاه عمومي تهران ارجاع مي شود و آراي اين شعبه نيز در دادگاههاي تجديد نظر ثبت و انتقال علائم تجاری، حق ثبت اختراع، طرح صنعتی و دیگر امور در ارتباط با مالکیت صنعتی و معنوی.استان تهران قابل تجديد نظر است .


  دعاوی ابطال علامت

  با عنایت به ماده ی 30 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری،علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:

  الف-علامت یعنی هر نشان قابل روئتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
  ب-علامت جمعی یعنی هر نشان قابل روئتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
  ج-نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

  قوانین ثبت علامت و اعتراض به ثبت علامت:
  وفق ماده ی 31،حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آن ها درخواست شده و بر اساس طبقه بندی قابل اجراء یا طبقه بندی بین المللی باشد،به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود.پرداخت هزینه های ثبت علامت بر عهده متقاضی است.(ماده ی 33)

  متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه او هنوز ثبت نشده آن را مسترد کند.اداره مالکیت صنعتی،اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند،اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند.پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت،متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود.با این حال هر گاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده،دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل،علامت قانوناَ قابل تبت نبوده است،به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت و یا عدم ثبت علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

  ابطال ثبت علامت:
  به موجب ماده ی 41 آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات، هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.ابطال ثبت علامت با تقدیم دادخواست،در دادگاه صالح به عمل می آید.
  در این صورت مدعی باید ثابت کند که مفاد بند (الف) ماده (30) و ماده (32) به شرح ذیل رعایت نشده است:
  بند الف ماده 30:علامت یعنی هر نشان قابل روئتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

  ماده 32 :علامت در موارد ذیل قابل ثبت نیست:
  الف-نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد.
  ب-خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
  ج-مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
  د-عین یا تقلید نشان نظامی،پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شد اند،بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد،مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
  ه-عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.
  و-عین یا شبیه آن قبلاَ برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
  ز-عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

  ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن موثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین فرصت ممکن منتشر می شود.هر ذی نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاَ یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است،آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع استفاده نکرده است،می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند.در صورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است،ثبت علامت لغو نمی شود.

  دادخواست ابطال باید دارای ضمائم ذیل باشد:
  1-اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال
  2-رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه به شرح مذکور در جدول هزینه ها.
  3-وکالت نامه،در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.

  هر گاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده رای نهایی صادر نماید مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ می کند و مرجع مذکور موظف است مطابق حکم دادگاه،بخشی از علامت یا ثبت علامت را به طور کامل یا فقط نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات مورد حکم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید.

  وفق ماده ی 149،آگهی مربوط به ابطال بر اساس مفاد رای دادگاه با درج موارد ذیل منتشر خواهد شد:
  1-ذکر علامت و شماره و تاریخ ثبت آن
  2-اشاره به ابطال بخشی از علامت یا اینکه علامت به طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالاها و یا خدمات ابطال شده است.
  3-اعلام عدم اعتبار گواهی نامه ای که به موجب رای نهایی دادگاه باطل شده است.
  ضمناَ به موجب تبصره ی همین ماده،هزینه آگهی مزبور به عهده محکوم له می باشد.وی می تواند هزینه مذکور را جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه نماید.

   

  اقامه دعوای ابطال گواهینامه طرح صنعتی

   
  وفق ماده 103 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی هر ذينفع مي‌تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون، ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد طي دادخواستي ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در مواد (20) و (21) قانون رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به نام وي ثبت شده، پديدآورنده واقعي آن طرح يا قائم مقام قانوني او نيست.
   
  دادخواست مقرر در اين ماده بايد داراي ضمائم زير باشد:
   
  1-   اصل يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدارك مثبت ادعاي ابطال؛
  2-  رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزينه‌ها؛
  3-  وكالت نامه، در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تسليم شود.
   
 • روند اجرای پرونده

  شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور دعاوی تجاری و شرکت هادارید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
  پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
  در این مرحله وکیل با تنظیم شکوائیه مراحل قانونی ابطال ورقه اختراع،برند،طرح را پیگیری می کند.

 • مدارک مورد نیاز

  - تصویر مصدق ورقه اختراع (اختیاری)

  - به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.

  *در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.

   - استماع شهادت شهود و مطلعين

  - درخواست جلب نظر کارشناس

  - درخواست استعلام

  - شماره پرونده استنادي

  - ساير دلايل و مستندات

 • آرای دادگاه ها

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید