علائم تجاری

 • معرفی دعوی

  دعوای ابطال صورتجلسه هیأت مدیره (مالی):

  در صورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می­باشند ،خلاصه ­ای از مذاکرات و تصمیمات گرفته شده در جلسه با قید تاریخ و همچنین نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشند قید می گردد. در مورد تصمیمات هیأت مدیره­ای که مقررات راجع به دعوت اعضا و تشکیل جلسات در آن رعایت نشده باشد هر ذینفع می تواند درخواست ابطال صورتجلسه را از دادگاه تقاضا نماید.

  ابطال صورتجلسه هیأت مدیره (غیرمالی):
  در صورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می­باشند ،خلاصه­ای از مذاکرات و تصمیمات گرفته شده در جلسه با قید تاریخ و همچنین نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشند قید می گردد. در مورد تصمیمات هیأت مدیره­ای که مقررات راجع به دعوت اعضا و تشکیل جلسات در آن رعایت نشده باشد هر ذینفع می تواند درخواست ابطال صورتجلسه را از دادگاه تقاضا نماید
  ابطال صورتجلسه مجمع عمومی (غیرمالی):
  مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می­شود. بطلان صورتجلسه مجمع عمومی (غیر مالی ) ممکن است به سبب رعایت نکردن قواعد عام باشد. مانند عدم اهلیت بعضی از شرکت کنندگان در جلسه که باید نماینده قانونیشان به جای آنان در جلسه شرکت می کرده است یا عدم مشروعیت موضوعی که نسبت به آن تصمیم اتخاذ شده است یا اینکه ممکن است یک یا چند نفر از شرکت کنندگان صورت جلسه را امضا نکرده و امضای آ­ن­ها جعل شده باشد. در این موارد تصمیمات مجمع باطل است. بیشترین موارد بطلان در مواردی است که درباره شرکت­های سهامی عام و خاص پیش ­بینی شده است. از جمله عدم رعایت مقررات راجع به اکثریت­های لازم برای رأی­گیری یا حدنصاب جلسه، عدم رعایت ترتیب دستور جلسه یا مقررات راجع به دعوت از صاحبان سهام.

  ابطال صورتجلسات شرکت ها و موسسات غیر تجاری توسط مرجع قضایی و با درخواست شخص ذینفع انجام می گیرد. در صورتی که صورتجلسه ای توسط یک شخص حقوقی تنظیم شود و در آن تشریفات قانونی بخصوص قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت رعایت نگرددهر شخص ذینفع می تواند ابطال آن صورتجلسه را از دادگاه محل وقوع شرکت بخواهد.

  در صورتی که یکی از موارد اساسی جلسه یا تشریفات دعوت و یا مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت مراعات نشده باشد ان صورتجلسه نیز قابل ابطال می باشد. و در صورتی که صورتجلسه ای ابطال گردد همه تصمیمات آن نیز ابطال می شود. مثلا در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه اگر تشریفات دعوت از قبیل عدم رعایت زمان نشر آگهی و زمان جلسه کمتر از ۱۰ روز و یا بیشتر از ۴۰ روز باشد آن صورتجلسه قابل ابطال می باشد و در صورتی که ابطال گردد کان لم یکن می شودوشرکت به سرمایه قبل از افزایش سرمایه باز می گردد.
  یا در صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در صورتی رعایت تشریفات مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت نشود مانند عدم رعایت ماده ۱۰۱ لایحه مبنی بر حضور فیزیکی چهار نفر هیات رئیسه در جلسه که باید رییس و دو ناظر آن از سهامداران باشد. و یا در صورت امضای یکی از اعضای هیات رئیسه و یا سایر موارد مقرر در قانون می توان ابطال آن صورتجلسه را از مرجع قضایی درخواست و در صورتی که صورتجلسه مزبور باطل شود اعضای هیات مدیره جدید هیچ گونه سمتی در شرکت ندارند و حقوق و مسئولیت ها در شرکت همچنان در برعهده اعضای هیات مدیره سابق باقیخواهد ماند.

  لازم به ذکر است که ابطال هر صورتجلسه ای در هر زمان که باشد و لو در اداره ثبت شرکتها ثبت شده باشد ممکن است و گذر زمان هیچ گونه تاثیری در روند کارنخواهد داشت.

  فواید استفاده از وکیل در این این پروسه

  در حقوق تجارت مسائل مربوط به شرکت ها امری بسیار پیچیده و تخصصی می باشد لذا با توجه به اینکه کوچکترین اشتباه در دادخواست و تقدیم آن باعث رد شدن دادخواست و از بین رفتن هزینه های انجام شده می باشد در صورت طرح این دعوی بوسیله و کلای موسسه حقوقی موکل امکان بروز خطا را به صفر می رساند.
  مدت زمانی که حکم به ابطال صورتجلسه گرفته می شود بسیار کمتر می باشد.
  نیازی به حضور موکل جهت حضور در جلسات دادگاه و یا اجرای حکم نمی باشد.
  وکیل میتواند خسارت قانونی و حق الوکاله پرداختی توسط موکل را از متعهد بگیرد.
  بعد از محکومیت متصرف برای مطالبه ضرر و زیان وکیل می تواند اموال وی او را توقیف نماید.

  در ادامه نمونه دادخواست ابطال صورت جلسات شرکت را ملاحظه می نمایید:

  دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست خوانده، مهلتی را که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی را صادر خواهد نمود.
  خواهان:
  خوانده:
  خواسته : ابطال صورتجلسات شركت و ابطال شركت به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي بدوی و صدور قرار دستور موقت (ابطال صورتجلسه شرکت)
  دلایل : كپي مصدق :۱- آگهي روزنامه رسمي شركت دوم، ۲- اساسنامه و آگهي شركت اول، ۳- قراردادهاي شركت دوم، ۴- شهادت شهود (ابطال صورتجلسه شرکت)
  رياست محترم مجتمع قضايي شهرستان....
  با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:
  خواندگان اعضاي هيئت مديره شركت سهامی/ به شماره ثبت مي باشند واينجانب به عنوان یکی از سهامداران شركت ياد شده به ميزان سهم آن شركت را دارم. نظر به اينكه خواندگان شركت ديگري را در زمينه فعاليت شركت فوق الذكر تأسيس نموده و با انعقاد قراردادهاي غير قانوني از جمله واگذاري قراردادهاي شركت مورد سهام اينجانب به شركت جديد التأسيس، از امكانات شركت ما نيز استفاده مي نمايند در حاليكه خواندگان با مقام عضويت هيئت مديره شركت قبلي وفق ماده ۱۲۶ قانون تجارت حق تصدي مديريت شركت ديگري را نداشته اند فلذا با تقديم دادخواست ضمن تقاضاي ابطال صورتجلسات مجامع عمومي شركت اول از تاريخ لغايت صدور حكم به بطلان شركت دومي نيز به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست.(ابطال صورتجلسه شرکت) ضمناً نظر به اينكه خواندگان در مقام حيف و ميل اموال شركت مي باشندبدواًمستنداً به مواد۳۱۰و۳۲۰ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامورمدني صدور دستورموقت مبني برجلوگيري ازهرگونه اقدام ديگري را نيز تقاضا دارد. (ابطال صورتجلسه شرکت))

 • روند اجرای پرونده

  شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور دعاوی تجاری و شرکت هادارید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
  پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
  در این مرحله وکیل با تنظیم شکوائیه مراحل قانونی ابطال صورتجلسات شرکته ارا پیگیری می کند.

 • مدارک مورد نیاز

  تصویر مصدق صورتجلسه هیات مدیره (اختیاری)

  - تصویر مصدق سند مثبت شراکت یا مالکیت (اختیاری)

  - به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است

  *در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.

  - استماع شهادت شهود و مطلعين

  - تحقیقات محلی

  - درخواست جلب نظر کارشناس

  - درخواست استعلام

  - شماره پرونده استنادي

  - ساير دلايل و منضمات

 • آرای دادگاه ها

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید