علائم تجاری

دانلود فرم دادخواست

 در این مقاله می توانید اقدام به دانلود برگ دادخواست به دادگاه عمومي را دریافت نمایید و فایل word آن را در رایانه خود ذخیره نمایید و برای انواع دادخواست مورد استفاده قرار دهید.

فرم دادخواست word در این بخش از سایت می توانید اقدام به دریافت و دانلود کنید.

نمونه برگ داد خواست به داد گاه عمومي نخستين

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي ملك

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال  و مطالبه وجه التزام

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعياني

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال  و تسليم مبيع و بدوا صدور قرار دستور موقت

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال  با كسر بهاي پاركينگ

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي  5/1 دانگ مشاع از 6 دانگ

داد خواست الزام به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال (از سوي وكيل

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال (مواقعي كه در مبايعه نامه تعهد فروشنده به تنظيم سند رسمي درج نشده باشد

داد خواست الزام به فك رهن

داد خواست الزام به اجراي تعهد و بدوا صدور دستور موقت بر منع تصرف و استفاده

داد خواست الزام به ايفاي تعهد و اجراي مفاد قرارداد و بدوا صدور قرار تامين خواسته

دادخواست صدور قرار تامين خواسته و توقيف عين پلاك ثبتي

دادخواست الزام به پرداخت ميزان بدهي بانك مرتبط به مورد معامله و فك رهن

دادخواست الزام به اخذ پايان كار, تفكيك و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال

دادخواست الزام به تفكيك مورد معامله

دادخواست تسليم مورد معامله و الزام به حضور در دفترخانه و انتقال پلاك ثبتي و بدوا صدور قرار دستور موقت

دادخواست تحويل مورد معامله و بدوا صدور قرلر دستور موقت

دادخواست الزام به انجام تعهد و پرداخت بدهي ماليت مشاغل

دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال, اخذ پايان كار و تفكيك و تسليم مورد معامله و بدوا صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال (از سوي وكيل)

دادخواست توقيف عمليات اجرايي, ابطال مزايده, دستور موقت و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال

دادخواست صدور و اجراي قرار تامين دليل (در خصوص مبايعه نامه)

نمونه فرم مبايعه نامه پلاك ثبتي

دادخواست صدور قرار تامين دليل و اجراي آن جهت ضبط حضور يا عدم حضور طرفين در دفترخانه

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید