علائم تجاری

قانون راجع به الحاقیه ماده 268 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی| دفتر حقوقی موکل

‌قانون راجع بهالحاقیه ماده 268 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی


‌ماده واحده - کشف هر نوع خلاف قبل و یا بعد از ترخیص و خروج کالا از گمرک کهمتضمن زیان مالی دولت بوده و مستلزم اخذ تفاوت حقوق‌گمرکی و یا سود بازرگانی، یاعوارض یا هزینه و یا هر نوع حقوق دیگر باشد جریمه متعلقه حسب مورد بر طبق ملحقاتذیل ماده 268 آیین‌نامه اجرایی‌قانون امور گمرکی باید وصول گردد

قانون تأسیس پلیس گمرک ایران| دفتر حقوقی موکل

‌قانون تأسیس پلیس گمرک ایران
‌مصوب 5 اردیبهشت ماه 1336
‌ماده 1 - به منظور حفاظت کالا و انبارها و ساختمانهای گمرک و محتویات آنها و همچنین اجرائیات گمرک و تأمین سرویس آتش‌نشانی به وزارت‌گمرکات و انحصارات اجازه
داده می‌شود عده‌ای را که لازم می‌داند در حدود بودجه مصوب جهت تشکیل اداره پلیس و آتش‌نشانی که یکی از ادارات‌تابع وزارت گمرکات خواهد بود به عنوان پلیس گمرک و کارشناسان و مأمورین فنی استخدام نماید
.

گمرکی

آیین نامه اداره کل گمرک

مصوب 1346.9.19 کمیسیون‌های پارلمانی

ماده 1 - به منظور اجرای تبصره 2 از ماده واحده قانون انتقال اداره کل گمرک به وزارت دارایی مصوب 12 تیر ماه 1345 و با توجه به وظائفی که بر‌طبق قانون و آیین‌نامه تعرفه گمرکی و سایر قوانین و مقررات جاری به عهده اداره کل گمرک واگذار شده است اداره کل گمرک از حیث امور مالی و اداری‌و انجام معاملات بر طبق مواد این آیین‌نامه اداره خواهد شد

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید