اعاده دادرسی حقوقی ناشی از تعارض آراء

اعاده دادرسی حقوقی ناشی از تعارض آراء :

 

مقدمه:

چنانچه رای از نوع حکم قطعی از دادگاه حقوقی صادر گردد، در شرایط خاص و منحصر بفردی می توان رای مذکور را به چالش کشاند که چنین  شرایط و جهاتی در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء گردیده است و تحت عنوان اعاده دادرسی از آن نام برده شده است.

یکی از این جهات مورد شناسایی توسط قانونگذار در خصوص بند 4 این ماده می باشد که مقرر می دارد « حکم صادره با حکم دیگری  در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت شده باشد.»

در این خصوص توجه شما مخاطبین محترم را به لایحه تنظیم یافته از جناب دکتر علی رفیعی  وکیل پایه یک دادگستری در خصوص آثار پذیرش فسخ قرارداد  اجاره جلب می نماییم که مطابق آن احکام متعارضی از مراجع قضایی صادر گردیده است.

 

نمونه لایحه دفاعیه اعاده دادرسی ناشی از تعارض آرا:

 

ریاست محترم شعبه ........ دادگاه حقوقی عدالت تهران

باسلام

  احتراماً در خصوص پرونده تحت کلاسه  ............   که منجر به صدور دادنامه قطعی صادره در مقام تجدیدنظرخواهی موکل از رای شماره.......... مورخ 29/3/98  صادره از شورای حل اختلاف گردیده است مستند به جهت بند 4 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی به استحضار آن مقام محترم می رساند:

1-چنانچه وفق منضمات تجدیدنظرخواهی موکل از رای شورا به استحضار آن دادگاه محترم می رسد، پرونده مرتبط در خصوص خواسته فسخ قرارداد اجاره فی مابین موکل بعنوان مستاجر و خوانده بعنوان موجر در شعبات ......... دادگاه حقوقی عدالت و شعبه ..........  دادگاه حقوقی تجدیدنظر در حال رسیدگی بوده است( ایراد امر مطروحه) که متاسفانه شورای محترم حل اختلاف علی رغم فقدان صلاحیت راجع به رسیدگی دعوی فسخ، مبادرت به اعلام فسخ قرارداد و پرداخت اجرت المثل از قرار روزی دویست هزار تومان در حق خوانده می نماید و آن دادگاه محترم خواسته مذکور را مورد تایید قرار می دهد.

2-مراتب مذکور در حالیست که وفق دادنامه صادره از شعبه ............  دادکاه حقوقی عدالت، اساساً خواسته فسخ قرارداد اجاره رد می گردد که بدیهی است رد فسخ ، بمنزله تداوم قرارداد اجاره می باشد که علی رغم این مهم، آن دادگاه محترم برخلاف رای صادره دادگاه هم عرض(..........) ، ضمن پذیرش آثار فسخ قرارداد، موکل را محکوم به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بعنوان اجرت المثل ناشی از فسخ قرارداد اجاره می نماید.

3-علی ایحال نظر بر انکه موکل در مقام جلوگیری از تضییع حقوق قانونی خویش، در خصوص تجدیدنظرخواهی بعمل آمده از رای شعبه ........... دادگاه عدالت و طرح آن در شعبه ............. دادگاه تجدیدنظر مبادرت به استرداد دادخواست تجدیدنظر نموده و این مهم بمعنای قطعیت دادنامه صادره از شعبه ............. دادگاه حقوقی عدالت می باشد و تعارض با رای صادره از آن دادگاه محترم می باشد( بند 4 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی) ،فلذا ضمن تقاضای پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه صادره از آن شعبه محترم، متقاضی توقف و جلوگیری از عملیات اجرایی مورد تقاضاست. 

دکتر علی رفیعی

 

لایحه دفاعیه معامله فضولی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
باسلام
احتراماً در خصوص پرونده تحت کلاسه بشماره.. که منجر به صدور دادنامه برخلاف گردیده است بدین وسیله ضمن تجدیدنظرخواهی از دادنامه بشماره..................... مورخ............... مستند به جهات الف، ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطالب ذیل جهت تنویر ذهن آن مقام محترم به استحضار می رساند:

لایحه ایراد امر مختومه

لایحه ایراد امر مختومه

ریاست محترم شعبه ........ دادگاه حقوقی تهران 

باسلام
احتراماً در خصوص پرونده تحت کلاسه بایگانی ............... مطروحه در آن شعبه محترم بدین وسیله به وکالت از خواندگان مطالب ذیل جهت تنویر ذهن آن مقام محترم به استحضار آن مقام محترم می رساند :

لایحه قیمت روز ملک

ریاست محترم شعبه .... دادگاه حقوقی ....
باسلام 
احتراماً در خصوص پرونده تحت کلاسه بایگانی .......... نظر به ارجاع امر به کارشناسی، در مقام تایید مراتب راجع به پرداخت هزینه ارزش روز ملک ابتیاعی ، دفاعیات بشرح ذیل تقدیم می گردد:

نمونه لایحه منع تعقیب ( بخش اول )

 

بازپرس محترم شعبه ........... دادسرای ................. تهران

موضوع: پاسخ به اظهارات وکیل شاکی

باسلام

دفتر حقوقی موکل- احتراماً در خصوص پرونده تحت کلاسه بایگانی بشماره ............. مطروحه در ان شعبه محترم، نظر به تقدیم لایحه وکیل محترم شاکی بتاریخ ................. در خصوص اعتراض به قرار منع تعقییب بدین وسیله مطالب ذیل در مقام تایید قرار صادره و تنویز و تشحیذ ذهن آن مقام محترم به استحضار می رساند:

لایحه دفاعیه مطالبه وجه

ریاست محترم شعبه ............ شورای محترم حل اختلاف
باسلام
احتراماً در خصوص پرونده تحت کلاسه بایگانی بشماره .......... به لحاظ استماع شهادت شهود، اقرار خوانده دایر بر سفارش، دستخظ خوانده، تناقض گویی ها و .... بدین وسیله در خصوص مدارک مورد خواست آن شعبه محترم مطالب ذیل جهت تنویر ذهن آن مقام محترم به استحضار می رساند:

لایحه دفاعیه خلع ید ورثه از املاک مشاعی و اجرت المثل ایام تصرف

لایحه دفاعیه خلع ید ورثه از املاک مشاعی و اجرت المثل ایام تصرف

ریاست محترم شعبه ......... دادگاه حقوقی صدر تهران
باسلام
احتراماً در خصوص پرونده تحت کلاسه بایگانی بشماره .............که وقت جلسه آن بتاریخ 26/4/1398 بساعت10.30 تعیین گردیده است ، به وکالت از خواهان محترم به استحضار می رساند:

لایحه رد اعسار مهریه

ریاست محترم شعبه ....... دادگاه خانواده ...... تهران
باسلام
دفتر حقوقی موکل : احتراماً در خصوص پرونده تحت کلاسه بایگانی ................ مطروحه در آن شعبه محترم که وقت جلسه رسیدگی آن بتاریخ........... ساعت ..... تعیین گردیده است، بدین وسیله اینجانب به وکالت از خوانده( خانم..............)، دفاعیات بشرح ذیل به استحضار می رساند:

 

لایحه تعارض پلاک ثبتی

ریاست محترم شعبه .... اجرای احکام مدنی
باسلام
احتراماً در خصوص پرونده تحت کلاسه بایگانی بشماره............... به استحضار می رساند:
1-در بدو امر به استحضار می رساند کارشناس محترم، کوچکترین تماسی با اینجانب بعنوان احدی از طرف دعوی و عندالاقتضاء استماع اظهارات اینجانب بعمل نیاورده و شگفت آنکه در خصوص پلاک ثبتی دیگری مبادرت به اظهارنظر نموده است که البته بدیهی است این امر در زمره اصلاح رای و رفع ابهام در مرحله اجرا تلقی نمی گردد.

لایحه دفاعیه زمین شهری

ریاست محترم شعبه .... دادگاه حقوقی ....
باسلام
احتراماً در خصوص پرونده تحت کلاسه بایگانی .......... نظر به ارجاع امر به کارشناسی، در مقام تایید مراتب راجع به پرداخت هزینه ارزش روز ملک ابتیاعی ، دفاعیات بشرح ذیل تقدیم می گردد:

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید