علائم تجاری

اصول حاکم بر دفتر

دفتر خدمات حقوقی موکل بر مبنای پایبندی کامل به مفاد منشور و اصول حاکم بر خود، معتقد است که موفقیت به معنای حقیقی آن هنگامی وجود داشته و مفهوم پیدا می کند که بر مبنای زنجیره ای از اصول و تعهدات بنیادین استوار گردد و هر آنچه را که تاکنون حاصل کرده ایم نیز بیش از همه ، حاصل جدیت در پایبندی به تعهدات و تنظیم عملکردها بر اساس این تعهدات و اصول می باشد .

بر این مبنا آنچه را که ارزش و اصول حاکم دردفتر خدمات حقوقی موکل می دانیم عبارتند از:                           

1- با داشتن درک و فهمی درست از موضوع ، میتوان استراتژی نحوه ورود به قضایای مختلف حقوقی را تعیین نموده و با ترسیم درست مسیر حرکتی ، امید حصول نتیجه ای قابل قبول و مناسب را داشت.

2- اصل احترام به قانون

3- اصل وفاداری و صداقت کاری

4- اصل رعایت  اخلاق حرفه ای

5- اصل کرامت و  رضایت موکلین

6- اصل مسئولیت‌ پذیری

7- اصل رازداری و محرمانه بودن اطلاعات(رازهای موضوع محوله به نحوی سختگیرانه محفوظ بماند)

8- سلامت کاری و پرهیز از هرگونه روابط مالی ناسالم 

9- اصل مشارکت و کار گروهی(التزام به کار تیمی و جمعی)

10- موکل حق داشته باشد از روند امور محوله به دفتر حقوقی موکل به صورتی شفاف مطلع گردد؛

11- و ....

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید