فرم انواع دادخواست

 

 

نمونه برگ داد خواست به داد گاه عمومي نخستين

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي ملك

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال  و مطالبه وجه التزام

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعياني

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال  و تسليم مبيع و بدوا صدور قرار دستور موقت

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال  با كسر بهاي پاركينگ

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي  5/1 دانگ مشاع از 6 دانگ

داد خواست الزام به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال (از سوي وكيل

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال (مواقعي كه در مبايعه نامه تعهد فروشنده به تنظيم سند رسمي درج نشده باشد

داد خواست الزام به فك رهن

داد خواست الزام به اجراي تعهد و بدوا صدور دستور موقت بر منع تصرف و استفاده

داد خواست الزام به ايفاي تعهد و اجراي مفاد قرارداد و بدوا صدور قرار تامين خواسته

دادخواست صدور قرار تامين خواسته و توقيف عين پلاك ثبتي

دادخواست الزام به پرداخت ميزان بدهي بانك مرتبط به مورد معامله و فك رهن

دادخواست الزام به اخذ پايان كار, تفكيك و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال

دادخواست الزام به تفكيك مورد معامله

دادخواست تسليم مورد معامله و الزام به حضور در دفترخانه و انتقال پلاك ثبتي و بدوا صدور قرار دستور موقت

دادخواست تحويل مورد معامله و بدوا صدور قرلر دستور موقت

دادخواست الزام به انجام تعهد و پرداخت بدهي ماليت مشاغل

دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال, اخذ پايان كار و تفكيك و تسليم مورد معامله و بدوا صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال (از سوي وكيل)

دادخواست توقيف عمليات اجرايي, ابطال مزايده, دستور موقت و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال

دادخواست صدور و اجراي قرار تامين دليل (در خصوص مبايعه نامه)

نمونه فرم مبايعه نامه پلاك ثبتي

دادخواست صدور قرار تامين دليل و اجراي آن جهت ضبط حضور يا عدم حضور طرفين در دفترخانه

 

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید