2.1

قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

‌قانون مجازات
اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
ماده واحده - اشخاصی می‌توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند کهطبق آیین‌نامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی‌پروانه کار تحصیل نمایند.
‌تبصره 1 - تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارایمجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه، علاوه بر‌جبران خسارت مالی در هر بار ،برای بار اول به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیون (000 000 10) ریال و در صورتتکرار، برای بار دوم به‌پرداخت پنجاه میلیون (000 000 50) ریال و برای بار سوم بهپرداخت یکصد میلیون (000 000 100) ریال محکوم خواهد شد.
‌تبصره 2 - همه ساله نرخ فعالیت کاریابی‌ها و مشاوره‌های شغلی غیر دولتی بهپیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیین‌خواهد شد. کاریابی‌هاو مشاوره‌های شغلی غیر دولتی که دارای پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعیهستند ملزم به رعایت تعرفه‌های یادشده و‌مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهندبود.
تبصره 3 - میزان جریمه‌های نقدی مذکور در تبصره (1) براساس نرخ تورم که توسط بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود هر سه‌سال یک بار بنا به پیشنهاد وزارتکار و امور اجتماعی و تأیید هیأت دولت قابل افزایش است.
‌تبصره 4 - ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن توسطوزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهممهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1380.7.25 بهتأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید