2.1

قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف

‌مصوب 1356.3.24
‌ماده واحده - افسران و درجه‌داران دیپلمه مأمور راهنمایی و رانندگی شهرداریپایتخت مکلفند در محدود قانونی شهر تهران رانندگان موتورسیکلت‌یا موتورگازی را کهدر پیاده‌رو مبادرت به رانندگی می‌کنند و یا در جهت مخالف مسیر مجاز حرکت می‌کنندو یا به وسیله لوله خروج دود عمداً صدای‌ناهنجار ایجاد می‌کنند علاوه بر اخذ جزاینقدی مقرر در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 16 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذجرائم رانندگی‌مصوب خرداد ماه سال 1350 موتورسیکلت یا موتور گازی آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتیب زیر توقیف نمایند:


الف - ایجاد صدای ناهنجار لوله خروج دود سه ماه توقیف موتورسیکلت یا موتور گازی.
ب - رانندگی در پیاده رو سه ماه و در صورتی که همراه با صدای ناهنجار لوله خروجدود باشد شش ماه.
ج - رانندگی در جهت مخالف مسیر مجاز سه ماه و در صورتی که همراه با صدای ناهنجارلوله خروج دود باشد شش ماه
.
‌تبصره 1 - مقررات این قانون در سایر شهرها یا شهرکها و یا روستاها و یا راههایکشور بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران از‌تاریخی که در آگهی تعیینشود به وسیله افسران شهربانی یا پلیس راه یا ژاندارمری بر حسب مورد اجرا خواهد شد.
‌تبصره 2 - در صورتی که عمل متهم با ماده جزایی دیگری قابل انطباق باشد اجرای اینماده مانع تعقیب کیفری او نخواهد بود.
‌تبصره 3 - آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن ترتیب توقیف موتورها و هزینه نگهداریو ترتیب استرداد آنها و سایر موارد مربوط در محدوده‌قانونی شهر تهران توسط شهرداریپایتخت و در سایر نقاط توسط شهربانی و ژاندارمری بر حسب مورد تهیه و پس از تأییدوزارتخانه‌های کشور و‌دادگستری قابل اجرا خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روزچهارشنبه 2535.12.4، در جلسه روز سه شنبه بیست و چهارم‌خرداد ماه دو هزار و پانصدو سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید