2.1

رسیدگی به درخواست مجدد مستأجر مبنی بر عسر و حرج و تمدید مهلت تخلیه در صورت عدم تعارض با عسر و حرج موجر

 رسیدگی به درخواست مجدد مستأجر مبنی بر عسر و حرج و تمدید مهلت تخلیه در صورت عدم تعارض با عسر و حرج موجر بخشنامه به دادگاههای عمومی حقوقی‌، صلح و صلح مستقل سراسر کشور نظر به این‌که در مورد امکان یا عدم امکان تمدید مهلت تخلیه موضوع

 

ماده 9 قانون روابط‌موجر و مستأجر مصوّب 1362.2.13 مجلس شورای اسلامی‌ سؤالاتی می‌شود، شورای عالی‌قضایی حسب تصمیم مورّخ 1363.4.20 ارشاداً اعلام می‌دارد: در مواردی که دادگاه‌، تخلیه‌مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن‌، موجب عسر و حرج مستأجر دانسته و به عنوان عدم‌تعارض با عسر و حرج موجر، مهلتی برای تخلیه مستأجر قرار داده است و مستأجر پس ازانقضای مهلت اولیه باز هم مدعی عسر و حرج می‌شود رسیدگی به درخواست مجدّد مستأجر،بدون این‌که نیازی به تسلیم دادخواست رسمی و پرداخت هزینه دادرسی باشد و دادن مهلت‌جدید در صورت بقای عسر و حرج به شرطی که معارض عسر و حرج موجر نباشد با توجه به‌عموم ماده 9 قانون صدرالاشعار، قانونی و بلااشکال است‌. ابوالفضل میرمحمدی‌ از طرف شورای عالی قضایی‌

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید