2.1

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

‌قانون روابط موجر و مستاجر ‌فصل اول - روابط موجر و مستاجر ‌ماده 1- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356.5.2

قانون روابط موجر و مستأجر  مصوب 1356.5.2

‌ماده 1 - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی‌با موجر یا نماینده  قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد

رسیدگی به درخواست مجدد مستأجر مبنی بر عسر و حرج و تمدید مهلت تخلیه در صورت عدم تعارض با عسر و حرج موجر

رسیدگی به درخواست مجدد مستأجر مبنی بر عسر و حرج و تمدید مهلت تخلیه در صورت عدم تعارض با عسر و حرج موجر

 رسیدگی به درخواست مجدد مستأجر مبنی بر عسر و حرج و تمدید مهلت تخلیه در صورت عدم تعارض با عسر و حرج موجر بخشنامه به دادگاههای عمومی حقوقی‌، صلح و صلح مستقل سراسر کشور نظر به این‌که در مورد امکان یا عدم امکان تمدید مهلت تخلیه موضوع

آیین نامه شرایط متقاضیان اجاره واحدهای استیجاری

‌آیین نامه شرایط متقاضیان اجاره واحدهای استیجاری 1378.07.28 - .17928ت 20898 هـ ـ 1378.08.02 - 196 &‌وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور &‌آموزش عالی و تحقیقات ـ روابط موجر و مستأجر ـ وزارتخانه‌ها ـ مسکن ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.7.28 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 10751.1001 مورخ 1377.11.1 وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و‌کشور و به استناد ماده (5) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری ـ مصوب 1377 ـ آیین نامه شرایط متقاضیان اجاره یا اجاره به‌شرط تملیک واحدهای استیجاری را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر  مصوب 1387

آیین نامه اجرایی روابط موجر

آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر  وزارت مسکن و شهر سازی - وزارت دادگستر &‌آیین دادرسی مدنی ـ تجارت ـ دفاتر اسناد رسمی ـ روابط موجر و مستأجر ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.2.19 بنا به پیشنهاد شماره 932.110.05 مورخ 1377.2.28 وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و دادگستری و‌به استناد ماده (12) قانون روابط موجر و مستأجر - مصوب 1376.5.26 - آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آرای وحدت رویه در خصوص اجاره

قوانین مسکن و اجاره

‌به تاریخ روز دوشنبه 1361.2.27 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع 

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید